Rozhlas a televízia Slovenska

+Vedúca osoba
Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
od 1.8.2022
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2011

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.

+Adresa
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
tel.: +421 2 60611 111
e-mail: informacie@rtvs.sk
https://www.rtvs.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 9 039 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 481 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.8.2022
Ľuboš Machaj
do 31.7.2022
uplynutie funkčného obdobia
od 2.8.2017
Jaroslav Rezník
do 2.8.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 1.8.2012
Václav Mika
do 26.6.2012
odvolanie z funkcie
od 10.2.2011
Miroslava Zemková
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
67 %
25,5 b / 38 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
69 %
7,62 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Orgánmi RTVS sú rada a generálny riaditeľ. Podľa § 7 Zákona č. 532/2010 Z. z. ods. 1 "Orgány Rozhlasu a televízie Slovenska sú: a) rada, b) generálny riaditeľ." § 15 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
0,33 b / 0,33 b
Na výbere členov rady sa nepodieľa Generálny riaditeľ RTVS. Členov rady volí a odvoláva národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady" Podľa §9 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady"
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Generálny riaditeľ nemôže byť súčasne členom Rady RTVS. Podľa §10 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka osoba je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska."
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Členovia rady nesmú byť zamestnancami RTVS. Podľa §10 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska."
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - generálneho riaditeľa RTVS. § 15 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0,13 b / 0,13 b
Jedna tretina rady RTVS sa obnovuje každé dva roky § 11 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. Každé dva roky sa obmieňa jedna tretina členov rady.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - generálneho riaditeľa RTVS. § 15 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady.
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Generálneho riaditeľa RTVS volí NR SR na návrh príslušného výboru. § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady RTVS volí NR SR na návrh príslušného výboru. Podľa § 9 Zákon č. 532/2010 Z.z. "Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady tak, aby v rade boli zastúpení: a) traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania, b) traja odborníci v oblasti televízneho vysielania, c) dvaja odborníci v oblasti ekonómie a d) jeden odborník v oblasti práva."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,75 b
Generálneho riaditeľa RTVS volí NR SR na návrh príslušného výboru. § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Členov rady RTVS volí NR SR na návrh príslušného výboru. Podľa §9 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 3 Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady právnické osoby podľa osobitného predpisu25) pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnosť
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 1 b
Politická príslušnosť generálneho riaditeľa RTVS nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre generálneho riaditeľa RTVS ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa RTVS je 5 rokov. Podľa § 16 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.4 "Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou, a trvá päť rokov."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za generálneho riaditeľa RTVS zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa § 16 Zákona č.532/2010 Z.z. ods.4 "Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie zabezpečené príslušným výborom NR SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post generálneho riaditeľa RTVS. Podľa § 17 Zákona č. 532/2010 "Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady."
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0,75 b / 1 b
Životopis generálneho riaditeľa RTVS je zverejnený na webovom sídle RTVS. Životopisy členov rady RTVS nie sú zverejnené. Generálny riaditeľ RTVS - Jaroslav Rezník: http://www.institucie.ineko.sk/files/zivotopisy/RTVS%20-%20Reznik.pdf Členovia rady - predseda RTVS - Igor Gallo, Martin Kákoš, Dóra Hushegyiová, Martin Kabát, Jarmila Mikušová, Ján Balaščak, Ján Uličiansky, Tomáš Caban, Jozef Chudík: nedostupné
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Generálny riaditeľ RTVS nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Žiadny z členov rady RTVS nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie.
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
56 %
2,25 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2,25 b / 3 b
O odvolaní generálneho riaditeľa RTVS rozhoduje NR SR na návrh príslušného výboru NR SR z objektívnych dôvodov, alebo na návrh rady RTVS. § 18 ods. 3 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá generálneho riaditeľa, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 10 ods. 3 až 6 aj po uplynutí 30 dní od jeho zvolenia. § 18 ods. 4 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada môže na návrh príslušného výboru národnej rady odvolať generálneho riaditeľa, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, b) rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, že Rozhlas a televízia Slovenska si neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,17) na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, a generálny riaditeľ napriek uzneseniu rady nevykonal žiadne úkony smerujúce k náprave, c) nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. e), povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. h) alebo povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. i) predtým, ako začal vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov, podľa týchto ustanovení konať, d) nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. f), e) nedodržal záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, f) rada najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh podľa § 15 ods. 3 písm. e) a predložila príslušnému výboru národnej rady podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 8 ods. 1 písm. d). § 18 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. O predložení návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa príslušným výborom národnej rady rozhoduje príslušný výbor národnej rady uznesením podľa osobitného predpisu. § 18 ods. 6 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov. Odvolanie člena rady RTVS je možné len z dôvodov ustanovených v zákone. Podľa § 12 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá, ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo d) nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,75 b
O odvolaní generálneho riaditeľa RTVS rozhoduje NR SR na návrh príslušného výboru NR SR. Podnet na návrh na odvolanie generálneho riaditeľa RTVS môže príslušnému výboru predložiť aj rada RTVS ak najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh rozpočtu RTVS, alebo ak rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov opakovane konštatuje, že RTVS si neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti ustanovené osobitnými predpismi, na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, a generálny riaditeľ napriek uzneseniu rady nevykonal žiadne úkony smerujúce k náprave. § 18 ods. 3 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá generálneho riaditeľa, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 10 ods. 3 až 6 aj po uplynutí 30 dní od jeho zvolenia. § 18 ods. 4 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada môže na návrh príslušného výboru národnej rady odvolať generálneho riaditeľa, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, b) rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením opakovane konštatuje, že Rozhlas a televízia Slovenska si neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo povinnosti ustanovené osobitnými predpismi,17) na čo bola opakovane upozornená Radou pre vysielanie a retransmisiu, a generálny riaditeľ napriek uzneseniu rady nevykonal žiadne úkony smerujúce k náprave, c) nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. e), povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. h) alebo povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. i) predtým, ako začal vo veciach, ktoré majú byť predmetom návrhov, podľa týchto ustanovení konať, d) nesplnil povinnosť podľa § 15 ods. 3 písm. f), e) nedodržal záväzné ukazovatele schváleného rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, f) rada najmenej trikrát za sebou neschválila jeho návrh podľa § 15 ods. 3 písm. e) a predložila príslušnému výboru národnej rady podnet na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa podľa § 8 ods. 1 písm. d). § 18 ods. 5 zákona č. 532/2010 Z. z. O predložení návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa príslušným výborom národnej rady rozhoduje príslušný výbor národnej rady uznesením podľa osobitného predpisu. § 18 ods. 6 zákona č. 532/2010 Z. z. Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov.
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,25 b
Členov rady RTVS odvoláva výlučne NR SR. Podľa §12 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá, ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo d) nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
RTVS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RTVS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RTVS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie generálneho riaditeľa RTVS stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RTVS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RTVS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
RTVS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa §2 Zákona č. 532/2010 Z.z. Zriaďuje sa Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“).
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
RTVS je nezávislá inštitúcia, rada RTVS kontroluje dodržiavanie zákona a plnenie úloh RTVS. § 2 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Zriaďuje sa Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“). § 8 ods. 1 písm. a) zákona č. 532/2010 Z. z. Rada je orgánom dohľadu, ktorý a) dohliada na dodržiavanie tohto zákona a plnenie úloh, ktoré Rozhlasu a televízii Slovenska vyplývajú z osobitných predpisov,17)
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet RTVS netvorí kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet RTVS je schvaľovaný radou RTVS a je tvorený z vlastných príjmov RTVS. ŠTATÚT Rozhlasu a televízie Slovenska Článok 6 Rada Rozhlasu a televízie Slovenska 1. Rada je orgánom dohľadu, ktorý: h) prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku, ako aj návrh na tvorbu a použitie rezervného fondu
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Rozpočet RTVS je tvorený aj z iných významných príjmov, ako napríklad odplata za poskytované služby. § 19 ods. 7 zákona č. 532/2010 Z. z. Rozhlas a televízia Slovenska poskytuje svoje výkony odplatne.43)
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Rada RTVS schvaľuje štatút a organizačný poriadok RTVS. Podľa §8 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.1 "Rada je orgánom dohľadu, ktorý f) schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 4 ods. 2 a podmienky poskytovania archívnych dokumentov podľa § 4 ods. 3,"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Zástupcov generálneho riaditeľa RTVS vymenúva generálny riaditeľ RTVS. Podľa § 15 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Zástupcov generálneho riaditeľa RTVS vymenúva generálny riaditeľ RTVS. Podľa §15 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu. V čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa jeho zástupcovia, a to tak, že všetky právne úkony za Rozhlas a televíziu Slovenska vykonávajú spoločne a vo všetkých veciach zaväzujúcich Rozhlas a televíziu Slovenska podpisujú obaja spoločne. Ak sa počas výkonu funkcie generálneho riaditeľa zástupcami skončí výkon funkcie jednému z týchto zástupcov, vykonáva funkciu generálneho riaditeľa druhý jeho zástupca, a to až do zvolenia generálneho riaditeľa. Za výkon funkcie generálneho riaditeľa môže rada určiť zástupcovi mesačnú odmenu."
IV. Platy
57 %
4,54 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
1,04 b / 1,5 b
Priemerný plat generálneho riaditeľa RTVS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
0,48 b / 0,75 b
Priemerný plat riaditeľov štúdii, odborov a sekcií RTVS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk) Údaje neboli a rok 2020 sprístupnené.
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
0,34 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady RTVS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
0,13 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca RTVS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
2,55 b / 3 b
RTVS zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, členov rady aj zamestnancov. (0.9+0.45+1.2=2.55)/2.55 RTVS odmietol sprístupniť údaje o platoch podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov.0/0.45
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
69 %
4,13 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania zverejňuje podľa zákona príslušný výbor NR SR. § 17 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. Príslušný výbor národnej rady zverejní najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa výzvu na prihlásenie kandidátov, a to prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle národnej rady a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. § 16 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 07.04.2017 do 10.05.2017. http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/volba_generalneho_riaditela_rozhlasu_a_televizie_slovenska_vyzva.NBTx.pdf
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska k prihláške predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/volba_generalneho_riaditela_rozhlasu_a_televizie_slovenska_vyzva.NBTx.pdf § 16 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. K prihláške kandidát prikladá a) projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska, b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov26a); ak kandidát nie je občanom Slovenskej republiky, predloží potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, c) štruktúrovaný životopis, d) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával, g) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 6 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list. Výzva pre uchádzačov takúto požiadavku neobsahovala. http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/volba_generalneho_riaditela_rozhlasu_a_televizie_slovenska_vyzva.NBTx.pdf
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o Rozhlase a televízii Slovenska k prihláške predkladajú projekt riadenia a rozvoja. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/volba_generalneho_riaditela_rozhlasu_a_televizie_slovenska_vyzva.NBTx.pdf § 16 ods. 2 zákona č. 532/2010 Z. z. K prihláške kandidát prikladá a) projekt riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska, b) údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov26a); ak kandidát nie je občanom Slovenskej republiky, predloží potvrdenie o bezúhonnosti obdobné výpisu z registra trestov vydané príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo orgánom štátu, kde sa obvykle zdržiava, nie staršie ako tri mesiace, c) štruktúrovaný životopis, d) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu, f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky odbornej praxe v oblasti riadenia s uvedením osoby, u ktorej túto prax vykonával, g) čestné vyhlásenie o splnení predpokladov podľa § 10 ods. 3 až 6 alebo čestné vyhlásenie, že tieto predpoklady splní do 30 dní od zvolenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Generálny riaditeľ RTVS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=ReznJaro Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 16 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za generálneho riaditeľa RTVS môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 16 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/volba_generalneho_riaditela_rozhlasu_a_televizie_slovenska_vyzva.NBTx.pdf
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za generálneho riaditeľa RTVS môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej päťročnou odbornou praxou v oblasti riadenia. § 16 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo v príslušnom výbore NR SR. Verejné vypočutie zabezpečené príslušným výborom NR SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post generálneho riaditeľa RTVS. https://tv.nrsr.sk/archiv/vypocutie § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
NR SR zverejnila zoznam kandidátov spolu s ich životopismi. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=440040
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie musí byť zo zákona vysielané naživo na webovom sídle NR SR. § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na webovom sídle NR SR. https://tv.nrsr.sk/archiv/vypocutie
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. § 17 ods. 1 zákona č. 532/2010 Z. z. Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Výbor NR SR pre kultúru a médiá zastáva úlohu komisie. Jeho zloženie je zverejnené. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=146
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Výbor NR SR pre kultúru a médiá zastával úlohu komisie.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe generálneho riaditeľa bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze%2finformacia_denne_rokovanie_vysledok&MasterID=1478&CisObdobia=7&CisSchodze=&CPT=&Text=&DatumOd=2017-6-20+0%3a0%3a0&DatumDo=2017-6-20+23%3a59%3a59&Fulltext=False&ShowCriteria=False