Analýza
20212020

Metodika hodnotenia
202120202019

Údaje k hodnoteniu
202120202019

O projekte

Pre demokraciu je vždy zlé, ak politici a ich blízki zneužívajú moc na vlastné obohatenie sa. Aj preto vo vyspelých demokraciách fungujú inštitúcie, ktoré rozhodujú nezávisle od politikov, môžu mocných kontrolovať, brániť im v zneužívaní moci a prípadne aj trestať. Patria medzi ne regulačné a kontrolné orgány, orgány činné v trestnom konaní, súdy. Práve posilnenie nezávislosti a odbornosti týchto orgánov považuje odborná aj laická verejnosť za kľúčové pre zlepšenie demokracie na Slovensku.

Preto sme sa bližšie pozreli na mieru formálnej nezávislosti vybraných inštitúcií. V roku 2024 sme zostavili už v poradí piate hodnotenie, ktoré zahŕňa 28 verejných inštitúcií. Prvé hodnotenie vzniklo v roku 2018 a obsahovalo 18 inštitúcií. Index, ktorý sme zostavili, zohľadňuje spôsob obsadzovania a odvolávania kľúčových aktérov, suverenitu inštitúcií, postavenie vnútorných rozhodovacích a kontrolných mechanizmov z pohľadu legislatívy či výšku platov čelných predstaviteľov a zamestnancov.

Z formálneho hľadiska sú politicky najmenej nezávislými inštitúciami (spomedzi hodnotených) Úrad inšpekčnej služby, Finančné riaditeľstvo a Slovenská informačná služba. Naopak, vysokú, zákonom garantovanú nezávislosť má Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), Generálna prokuratúra SR, Najvyšší správny súd, Najvyšší súd či Ústavný súd.

Formálna nezávislosť sa môže líšiť od skutočnej, ktorá do veľkej miery závisí od reálneho výkonu konkrétnych osôb.

Samozrejme, aj nezávislosť má svoje hranice. Ich prekročenie môže mať za následok vymanenie sa spod politického vplyvu. To by znamenalo stratu možnosti demokraticky volených síl zasahovať do personálnej či finančnej politiky inštitúcií, čo by výrazne znížilo možnosti nápravy v prípade ich zlyhávania. Preto je dôležité hľadať rovnováhu medzi možnosťami nezávislého fungovania a vyvodzovania politickej zodpovednosti v prípade nedostatkov.

Pre rôzne inštitúcie existuje rozdielna optimálna miera nezávislosti a implementácia zákonov, ktoré nezávislosť garantujú, nemusí byť vždy bezchybná. Porovnanie prostredníctvom rebríčka slúži najmä pre rýchlu orientáciu a nedá sa vždy tvrdiť, že čím vyššie sa daná inštitúcia nachádza, tým lepšie. Napriek tomu z indexu možno vyčítať niekoľko dôležitých zistení a odporúčaní na posilnenie nezávislosti.

Portál nadväzuje na analýzu Ako posilniť nezávislosť a odbornosť verejných inštitúcií, ktorú sme zverejnili v júni 2018.

Hodnotenie pre rok 2021 (vroku 2022) bolo podporené Nadáciou Konrada Adenaurea.

Hodnotenie pre rok 2023 (v roku 2024) bolo podporené Veľvyslanectvom USA na Slovensku v rámci projektu Posilnenie demokracie a právneho štátu prostredníctvom podpory inštitucionálnej nezávislosti na Slovensku.


O nás

INEKO

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) je mimovládna nezisková organizácia, ktorá podporuje ekonomické a sociálne reformy s cieľom odstraňovať prekážky dlhodobého pozitívneho vývoja slovenskej ekonomiky a spoločnosti.

Poslaním INEKO je podpora potrebných ekonomických a sociálnych reforiem v SR, najmä prostredníctvom výskumu, vývoja a šírenia informácií a podpory verejnej diskusie. INEKO sa na regionálnej a európskej úrovni zameriava na tie oblasti sociálnej politiky, ktoré sú nevyhnutné pre transformáciu ekonomiky SR, pričom sa snaží čerpať z najlepších skúseností z ostatných transformujúcich sa krajín, resp. členov EÚ a OECD. Aktivity INEKO vyplývajú aj z potreby podporovať vlády a politikov pri presadzovaní a uskutočňovaní nevyhnutných štrukturálnych reforiem.

Transparency International Slovensko

Transparency International Slovensko (TIS) je mimovládna nezisková organizácia, pobočka nadnárodnej organizácie Transparency International (TI). TI bola založená v Berlíne v roku 1993 skupinou ekonómov, ktorí si pri boji s chudobou v rozvojových krajinách stále viac uvedomovali, akou veľkou brzdou je korupcia. Momentálne má TI už viac ako sto pobočiek a centrálu v Berlíne v Nemecku. Slovenská pobočka vznikla v roku 1998.

Poslaním TIS je znižovať korupciu a zvyšovať transparentnosť inštitúcií. Sledujeme mocných, presadzujeme riešenia a zapájame ľudí do verejnej kontroly.

Adresa

INEKO
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Tel.: +421 2 5341 1020
www.ineko.sk

Transparency International Slovensko
Bajkalská 25
827 18 Bratislava 212
Tel.: +421 905 613 779
www.transparency.sk

Autori

Peter Goliaš
Dominika Iršová
Ján Ivančík
Peter Klátik
Adam Kušnirik
Michal Piško
Alžbeta Tibenská
Dušan Zachar