Rozhlas a televízia Slovenska

+Vedúca osoba
Ľuboš Machaj
generálny riaditeľ
od 1.8.2022
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2011

Rozhlas a televízia Slovenska je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania. Vykonáva svoju činnosť najmä prostredníctvom organizačných zložiek, ktorými sú Slovenský rozhlas a Slovenská televízia.

+Adresa
Rozhlas a televízia Slovenska
Mlynská dolina
845 45 Bratislava
tel.: +421 2 60611 111
e-mail: informacie@rtvs.sk
https://www.rtvs.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 221 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 322 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.8.2022
Ľuboš Machaj
do 31.7.2022
uplynutie funkčného obdobia
od 2.8.2017
Jaroslav Rezník
do 2.8.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 1.8.2012
Václav Mika
do 26.6.2012
odvolanie z funkcie
od 10.2.2011
Miroslava Zemková
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
70 %
24,6 b / 35 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
52 %
4,67 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
Podľa §15 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 1 "Generálny riaditeľ je štatutárnym orgánom Rozhlasu a televízie Slovenska, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene. Generálny riaditeľ rozhoduje o všetkých otázkach týkajúcich sa Rozhlasu a televízie Slovenska, ktoré nie sú podľa tohto zákona vyhradené do výlučnej pôsobnosti rady".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 17 Zákona č. 532/2010 Z.z. "Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady. "
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
0 b / 1 b
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 16 Zákona č. 535/2010 Z.z. ods.1 "Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6."
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 16 Zákona č. 535/2010 Z.z. ods.1 "Podmienky na výkon funkcie generálneho riaditeľa (1) Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a) sa prihlásila za kandidáta na funkciu generálneho riaditeľa (ďalej len „kandidát“) na výzvu príslušného výboru národnej rady; kandidát nesmie byť členom rady, b) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia a e) spĺňa predpoklady podľa § 10 ods. 2 až 6."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa § 16 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.4 "Funkčné obdobie generálneho riaditeľa začína plynúť odo dňa nasledujúceho po skončení výkonu funkcie generálneho riaditeľa, na miesto ktorého bol zvolený, najskôr však dňom jeho zvolenia národnou radou, a trvá päť rokov."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa § 16 Zákona č.532/2010 Z.z. ods.4 "Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac však na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
1 b / 1 b
Podľa § 17 Zákona č. 532/2010 "Generálneho riaditeľa volí národná rada na návrh príslušného výboru národnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady a jeho súčasťou je prezentácia projektu riadenia a rozvoja Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 16 ods. 2 písm. a). Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady."
II. Odvolanie vedúceho úradu
75 %
3 b / 4 b
1.2 Odvolanie z funkcie je možné iba v prípade rozhodnutia kontrolného orgánu
2 b / 3 b
Podľa §14 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 4 "Rada v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady c) rozhoduje o predložení podnetu príslušnému výboru národnej rady na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa v súlade s § 18 ods. 4." Podľa §18 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.6 "Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov."
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa §14 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 4 "Rada v tajnom hlasovaní dvojtretinovou väčšinou všetkých členov rady c) rozhoduje o predložení podnetu príslušnému výboru národnej rady na podanie návrhu na odvolanie generálneho riaditeľa v súlade s § 18 ods. 4." Podľa §18 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.6 "Národná rada rozhoduje o odvolaní generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov."
III. Suverenita
75 %
6 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 1 b
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §2 Zákona č. 532/2010 Z.z. Zriaďuje sa Rozhlas a televízia Slovenska ako verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná, kultúrna a vzdelávacia inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „vysielanie“).
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
Zasahovať môže napríklad rada pre vysielanie a retransmisiu
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
ŠTATÚT Rozhlasu a televízie Slovenska Rada Rozhlasu a televízie Slovenska prerokúva a schvaľuje návrh rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska na príslušný rozpočtový rok, vrátane jeho záväzných ukazovateľov, účtovnú závierku, ako aj návrh na tvorbu a použitie rezervného fondu,
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Podľa § 1 Zákona č. 340/2012 Z.z. "Tento zákon upravuje platenie, vyberanie a vymáhanie úhrady za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska1) v oblasti rozhlasového vysielania a televízneho vysielania (ďalej len „úhrada“)."
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.1 "Rada je orgánom dohľadu, ktorý f) schvaľuje štatút Rozhlasu a televízie Slovenska, organizačný poriadok Rozhlasu a televízie Slovenska, štatút programových pracovníkov a spolupracovníkov Rozhlasu a televízie Slovenska podľa § 4 ods. 2 a podmienky poskytovania archívnych dokumentov podľa § 4 ods. 3,"
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
1 b / 1 b
Podľa § 15 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §15 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Generálny riaditeľ vymenúva dvoch svojich zástupcov, jedného pre Slovenský rozhlas a jedného pre Slovenskú televíziu. V čase od skončenia výkonu funkcie generálneho riaditeľa do zvolenia generálneho riaditeľa vykonávajú funkciu generálneho riaditeľa jeho zástupcovia, a to tak, že všetky právne úkony za Rozhlas a televíziu Slovenska vykonávajú spoločne a vo všetkých veciach zaväzujúcich Rozhlas a televíziu Slovenska podpisujú obaja spoločne. Ak sa počas výkonu funkcie generálneho riaditeľa zástupcami skončí výkon funkcie jednému z týchto zástupcov, vykonáva funkciu generálneho riaditeľa druhý jeho zástupca, a to až do zvolenia generálneho riaditeľa. Za výkon funkcie generálneho riaditeľa môže rada určiť zástupcovi mesačnú odmenu."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
89 %
8 b / 9 b
1.1 Inštitút rady
1 b / 1 b
Podľa § 8 Zákona č. 532/2010 Z. z. ods.1 "Pôsobnosť rady (1) Rada je orgánom dohľadu"
2.1 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 9 Zákon č. 532/2010 Z.z. "Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady tak, aby v rade boli zastúpení: a) traja odborníci v oblasti rozhlasového vysielania, b) traja odborníci v oblasti televízneho vysielania, c) dvaja odborníci v oblasti ekonómie a d) jeden odborník v oblasti práva."
3.1 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods. 3 Návrhy kandidátov na členov rady predkladajú príslušnému výboru národnej rady právnické osoby podľa osobitného predpisu25) pôsobiace v oblasti audiovízie, médií, kultúry, ekonómie, práva, hospodárstva, vedy, vzdelávania, rozvoja a ochrany duchovných hodnôt, ľudských práv a životného prostredia, ochrany zdravia, reprezentujúce alebo zastupujúce záujmy národnostných menšín alebo etnických skupín, iných menšín alebo registrované cirkvi a náboženské spoločnost
4.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
1 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov. Členov rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov; členov rady volí z kandidátov na členov rady, ktorých jej navrhuje príslušný výbor národnej rady"
5.1 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 532/2010 Z.z.ods. 4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska."
6.1 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 532/2010 Z.z.ods. 4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s pracovnoprávnym vzťahom alebo iným právnym vzťahom k Rozhlasu a televízii Slovenska. Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na člena rady, ktorého blízka osoba29) je v riadiacej funkcii Rozhlasu a televízie Slovenska."
7.1 K obmene členov dochádza postupne
1 b / 1 b
8.1 Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 1 b
Podľa § 12 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá, ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo d) nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace."
9.1 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
Podľa § 12 Zákona č. 532/2010 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá, ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena rady podľa § 10 ods. 3 až 6, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo d) nevykonáva funkciu člena rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace."
V. Platy
59 %
2,97 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 221 €
2 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
4 697 €
0,62 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 322 €
0,36 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017