Ukazovatele

I.Obsadenie a postavenie predsedu úradu / členov riadiaceho orgánu
I.1.Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má raduI.1.1Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie I.1.2Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena radyI.1.3Členovia rady nesmú byť zamestnancami úraduI.2.1K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupneI.2.2K obmene členov rady dochádza postupneI.3.Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciamiI.4.1Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánomI.4.2Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánomI.5.1Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérovI.5.2Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérovI.6.Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnostiI.7.Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcieI.8.Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničenáI.9.Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.I.10.Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciuI.11.Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete) I.12.Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
II.Odvolanie vedúceho úradu / členov riadiaceho orgánu
II.2.Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie II.2.1Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov II.2.2Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérovII.3.1Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)II.3.2Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
III.Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
III.1.1Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SRIII.1.2Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.3Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.4Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšinaIII.1.5Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.1.6Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákoneIII.2.Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)III.3.Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniachIII.4.Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúciíIII.5.Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)III.6.Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcieIII.7.Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.III.8.Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
IV.Platy
IV.1.1Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnancaIV.1.2Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárovIV.1.3Priemerný hrubý mesačný príjem členov radyIV.2.Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancovIV.3.Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
V.Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
V.1.Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnenáV.2.Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)V.3.Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanovV.4.Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)V.5.Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konaniaV.6.Kandidát predkladá svoj životopisV.7.Kandidát predkladá motivačný listV.8.Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadeniaV.9.Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanieV.10.Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnostiV.11.Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania V.12.Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazykV.14.Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetvíV.15.Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný V.16.Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentovV.17.Verejné vypočutie je vysielané naživoV.18.záznam z vypočutia je dostupný onlineV.19.kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadeniaV.20.Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)V.21.Zoznam členov komisie je zverejnenýV.22.Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúciíV.23.Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.V.24.Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.V.25.V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
Upraviť rebríček
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
Inštitúcia
1
89 %
90 %
100 %
78 %
79 %
100 %
2
78 %
70 %
94 %
78 %
75 %
75 %
3
75 %
77 %
92 %
80 %
62 %
63 %
4
75 %
82 %
81 %
80 %
63 %
63 %
5
73 %
90 %
57 %
80 %
61 %
63 %
6
73 %
80 %
100 %
56 %
46 %
84 %
7
72 %
71 %
98 %
71 %
92 %
28 %
8
69 %
71 %
54 %
78 %
46 %
88 %
9
64 %
66 %
68 %
44 %
78 %
71 %
10
64 %
63 %
98 %
44 %
54 %
64 %
11
63 %
75 %
73 %
22 %
65 %
88 %
12
62 %
65 %
65 %
78 %
36 %
60 %
13
59 %
55 %
70 %
67 %
52 %
46 %
14
57 %
45 %
59 %
44 %
76 %
76 %
15
57 %
55 %
38 %
80 %
67 %
36 %
16
57 %
80 %
44 %
50 %
41 %
56 %
17
56 %
70 %
72 %
22 %
52 %
72 %
18
56 %
72 %
19 %
78 %
66 %
28 %
19
52 %
54 %
37 %
78 %
53 %
28 %
20
52 %
60 %
99 %
33 %
46 %
16 %
21
50 %
60 %
37 %
44 %
63 %
46 %
22
49 %
56 %
35 %
56 %
70 %
24 %
23
49 %
70 %
49 %
49 %
33 %
28 %
24
43 %
30 %
50 %
44 %
49 %
48 %
25
42 %
60 %
64 %
11 %
56 %
17 %
26
40 %
35 %
40 %
56 %
52 %
13 %
27
30 %
30 %
15 %
22 %
61 %
28 %
28
29 %
30 %
21 %
11 %
49 %
46 %