Národná banka Slovenska

+Vedúca osoba
Peter Kažimír
guvernér
od 1.6.2019
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu: menovej politiky, devízových operácií a devízových rezerv, vydávania eurových bankoviek a mincí, platobného styku, zberu a zostavovania štatistík, medzinárodnej spolupráce, vzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánk, finančnej stability v eurozóne. Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom.

+Adresa
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
tel.: +421 2 57871 111
e-mail: info@nbs.sk
https://www.nbs.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: neuvedený
Priemerná mzda zamestnancov: 2 367 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.6.2019
Peter Kažimír
do 31.5.2019
vzdanie sa funkcie
od 12.1.2010
Jozef Makúch
do 11.1.2010
uplynutie funkčného obdobia
od 1.1.2005
Ivan Šramko
do 31.12.2004
vzdanie sa funkcie
od 30.7.1999
Marián Jusko
do 29.7.1999
uplynutie funkčného obdobia
od 29.7.1993
Vladimír Masár
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
80 %
23,3 b / 29 b
Vynikajúce
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
65 %
7,17 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 "Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska". Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 "Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia".
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0,5 b / 0,5 b
Podľa §7 Zákona č.566/1992 Z.z. ods. 1 až 3 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 až 3 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Členom bankovej rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva."
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Členom bankovej rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva."
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Guvernér - Peter Kažimír https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs/guverner-narodnej-banky-slovenska Viceguvernér - Ľudovít Ódor http://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs/ludovit-odor-sk Člen rady - Vladimír Dvořáček https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs/vladimir-dvoracek Člen rady - Karol Mrva https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs/karol-mrva Člen rady - Ľuboš Pástor https://www.nbs.sk/sk/o-narodnej-banke/bankova-rada-nbs/lubos-pastor
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 1 b
Guvernér NBS Peter Kažimír 2016 – 2019 minister financií SR (od marca 2018 do 11. 4. 2019 podpredseda vlády a minister financií) 2012 – 2016 Podpredseda vlády a minister financií SR 2006 – 2019 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.9 a 10 "(9) Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu. (10) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona,2c) pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskej únie podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskej únie.2e)"
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2,3. "(2) Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. (3) Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska." Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.9,10 "(9)Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu. (10) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona,2c) pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskej únie podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskej únie.2e)"
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
82 %
7,4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 56 Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom."
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §12 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.1 "Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Čl.5 Organizačný poriadok NBS ods. 5 Banková rada B) rozhoduje o rozkladoch proti prvostupňovým rozhodnutiam NBS
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2 "Banková rada ďaľej najmä B) schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie," Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 2 "Banková rada ďaľej najmä B) schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,"
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Podľa § 39 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná banka Slovenska používa vytvorený zisk na prídely do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých rokov. Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2 "Banková rada ďaľej najmä C) ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č.566/1992 Z.z. ods. 1 až 3 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 2 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska."
IV. Platy
94 %
4,69 b / 5 b
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postavených funkcionárov (zamestnancov)
3 b / 3 b
Priemerný plat člena Bankovej Rady vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 podľa Výročnej správe NBS 2018 zdroj: https://www.nbs.sk/_img/Documents/_Publikacie/VyrocnaSprava/protected/VSNBS18.pdf (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1,69 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Národnej Banky Slovenska vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)