Národná banka Slovenska

+Vedúca osoba
Peter Kažimír
guvernér
od 1.6.2019
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Národná banka Slovenska je centrálnou bankou Slovenskej republiky. V spolupráci s Európskou centrálnou bankou a ostatnými centrálnymi bankami krajín eurozóny má prvotný cieľ udržiavať cenovú stabilitu v eurozóne. V rámci Eurosystému je úlohou Národnej banky Slovenska prispievať k zabezpečeniu: menovej politiky, devízových operácií a devízových rezerv, vydávania eurových bankoviek a mincí, platobného styku, zberu a zostavovania štatistík, medzinárodnej spolupráce, vzájomnej spolupráce a podpore centrálnych bánk, finančnej stability v eurozóne. Ďalšou dôležitou úlohou Národnej banky Slovenska je výkon dohľadu nad finančným trhom.

+Adresa
Národná banka Slovenska
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
tel.: +421 2 57871 111
e-mail: info@nbs.sk
https://www.nbs.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: neuvedený
Priemerná mzda zamestnancov: 2 239 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.6.2019
Peter Kažimír
do 31.5.2019
vzdanie sa funkcie
od 12.1.2010
Jozef Makúch
do 11.1.2010
uplynutie funkčného obdobia
od 1.1.2005
Ivan Šramko
do 31.12.2004
vzdanie sa funkcie
od 30.7.1999
Marián Jusko
do 29.7.1999
uplynutie funkčného obdobia
od 29.7.1993
Vladimír Masár
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
82 %
20,6 b / 25 b
Vynikajúce
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
57 %
5,17 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 "Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska". Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 "Banková rada má šesť členov. Členmi bankovej rady sú guvernér, dvaja viceguvernéri a traja ďalší členovia".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0,5 b / 0,5 b
Podľa §7 Zákona č.566/1992 Z.z. ods. 1 až 3 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 1 až 3 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Členom bankovej rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva."
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Členom bankovej rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a ktorá je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie univerzitného zamerania a najmenej päť rokov praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii v menovej oblasti alebo v oblasti finančníctva."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Funkčné obdobie členov bankovej rady je šesťročné."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Tá istá osoba môže byť vymenovaná za člena bankovej rady opätovne, pričom však tá istá osoba môže byť vymenovaná za guvernéra najviac na dve funkčné obdobia a za viceguvernéra najviac na dve funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.9 a 10 "(9) Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu. (10) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona,2c) pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskej únie podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskej únie.2e)"
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2,3. "(2) Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska. (3) Troch ďalších členov bankovej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska." Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.9,10 "(9)Člena bankovej rady možno z jeho funkcie odvolať len vtedy, ak člen bankovej rady prestal spĺňať ustanovené predpoklady na výkon tejto funkcie alebo ak sa člen bankovej rady vo svojej funkcii dopustil závažného pochybenia podľa osobitného predpisu. (10) O sporoch súvisiacich s odvolaním člena bankovej rady z jeho funkcie rozhoduje súd v konaní podľa osobitného zákona,2c) pričom pri rozhodovaní o predbežnej otázke v konaní sa postupuje podľa osobitného predpisu;2d) o sporoch súvisiacich s odvolaním guvernéra z jeho funkcie však rozhoduje Súdny dvor Európskej únie podľa osobitného predpisu.2e) Ak osobitný predpis neustanovuje inak,2ba) návrh na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie treba uplatniť na súde najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď bolo príslušnému členovi bankovej rady doručené rozhodnutie o jeho odvolaní, alebo, ak nebolo doručené, odo dňa, keď sa príslušný člen bankovej rady o tomto rozhodnutí dozvedel. Podanie návrhu na začatie súdneho konania o neplatnosti odvolania člena bankovej rady z jeho funkcie má odkladný účinok na právoplatnosť a vykonateľnosť napadnutého rozhodnutia o odvolaní až dovtedy, kým vo veci právoplatne nerozhodne príslušný súd2c) alebo Súdny dvor Európskej únie.2e)"
III. Suverenita
100 %
7 b / 7 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa Článku. 55 Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Národná banka Slovenska je nezávislá centrálna banka Slovenskej republiky. Národná banka Slovenska môže v rámci svojej pôsobnosti vydávať všeobecne záväzné právne predpisy, ak je na to splnomocnená zákonom." Podľa Článku. 55 Ústavy SR 460/1992 ods. 1 "Najvyšším riadiacim orgánom Národnej banky Slovenska je Banková rada Národnej banky Slovenska."
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §12 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.1 "Plnenie svojich úloh zabezpečuje Národná banka Slovenska nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Čl.5 Organizačný poriadok NBS ods. 5 Banková rada B) rozhoduje o rozkladoch proti prvostupňovým rozhodnutiam NBS
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2 "Banková rada ďaľej najmä B) schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie," Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 2 "Banková rada ďaľej najmä B) schvaľuje rozpočet Národnej banky Slovenska, schvaľuje účtovné závierky Národnej banky Slovenska, ročné správy o výsledku hospodárenia Národnej banky Slovenska a výročné správy Národnej banky Slovenska, rozhoduje o použití zisku alebo úhrade straty Národnej banky Slovenska a určuje druhy fondov Národnej banky Slovenska, ich výšku a použitie,"
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Podľa § 39 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.4 "Výsledkom hospodárenia Národnej banky Slovenska za účtovné obdobie je vytvorený zisk alebo strata. Národná banka Slovenska používa vytvorený zisk na prídely do rezervného fondu a ďalších fondov vytváraných zo zisku, prípadne na úhradu straty z minulých rokov. Stratu vytvorenú v účtovnom období Národná banka Slovenska môže uhradiť z rezervného fondu alebo z iných fondov. Strata, o ktorej banková rada rozhodne, že zostane neuhradená, sa prevedie do nasledujúceho účtovného obdobia."
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §6 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods.2 "Banková rada ďaľej najmä C) ustanovuje organizačné usporiadanie Národnej banky Slovenska"
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č. 566/1992 Z.z. ods. 2 "Guvernéra a viceguvernérov vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády schválený Národnou radou Slovenskej republiky; ak neboli vymenovaní zo zamestnancov Národnej banky Slovenska, dňom vymenovania im vzniká pracovný pomer k Národnej banke Slovenska."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
89 %
4,44 b / 5 b
3.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postavených funkcionárov (zamestnancov)
10 283 €
3 b / 3 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 239 €
1,44 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017