Najvyšší súd

+Vedúca osoba
Ján Šikuta
predseda
od 20.5.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Najvyšší súd Slovenskej republiky je vrcholný orgán všeobecného súdnictva na Slovensku, zabezpečujúci rozhodovaním o opravných prostriedkoch jednotu vo výklade práva na súdoch nižších stupňov, t. j. na okresných súdoch, na krajských súdoch a na Špecializovanom trestnom súde. Najvyšší súd taktiež dbá o jednotný výklad a jednotné používanie zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov vlastnou rozhodovacou činnosťou a tým, že prijíma stanoviská k zjednocovaniu výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov a zverejňuje právoplatné súdne rozhodnutia zásadného významu v Zbierke stanovísk Najvyššieho súdu a rozhodnutí súdov Slovenskej republiky.

+Adresa
Najvyšší súd
Župné námestie 13
814 90 Bratislava
tel.: +421 2 323 04 102
e-mail: podatelna@nsud.sk
https://www.nsud.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 017 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 987 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 20.5.2020
Ján Šikuta
do 19.5.2020
ad interim
od 1.4.2020
Peter Szabo
do 31.3.2020
ad interim
od 2.10.2019
Jarmila Urbancová
do 2.10.2019
uplynutie funkčného obdobia
od 2.10.2014
Daniela Švecová
do 23.6.2014
uplynutie funkčného obdobia
od 23.6.2009
Štefan Harabin
do 7.10.2008
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 7.10.2003
Milan Karabín
do 11.2.2003
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 11.2.1998
Štefan Harabin
do 18.12.1997
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.2.1996
Milan Karabín
do 22.1.1996
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 12.1.1990
Karol Plank
do 12.1.1990
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 20.10.1971
Ján Benčura
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
75 %
29,4 b / 39,1 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
82 %
9,08 b / 11,12 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je predseda NS a sudcovská rada NS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 45 ods.1 č.757/2004 Z.z Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada sa zriaďuje na okresnom súde, krajskom súde, správnom súde, najvyššom súde, najvyššom správnom súde a Špecializovanom trestnom súde. Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum súdu
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0 b / 0,33 b
Predseda NS sa môže podieľať na voľbe členov sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Predseda NS nemôže byť členom sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady. Podľa čl.18 ods. 3 zákona č. 200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok NS Členom sudcovskej rady môže byť len člen pléna. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0 b / 0,33 b
Členom rady NS sa môže stať len člen pléna NS okrem jeho predsedu a podpredsedu Podľa čl.18 ods. 3 zákona č. 200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok NS Členom sudcovskej rady môže byť len člen pléna. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
"Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len predseda NS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z Predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak."
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Systém postupnej obmeny členov sudcovskej rady NS nie je zákonom stanovený.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
"Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len predseda NS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z Predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak."
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Predsedu NS navrhuje súdna rada. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady NS volí a odvoláva plénum NS. Podľa čl.18 ods. 1 zákona č. 200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok NS Plénum volí a odvoláva členov sudcovskej rady.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Predsedu NS navrhuje súdna rada a menuje prezident. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady. Podľa čl. 102 ods. 1 č. 460/1992 Z.z. Prezident t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov,
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,25 b
Členov rady NS volí a odvoláva plénum NS. Podľa čl.18 ods. 1 zákona č. 200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok NS Plénum volí a odvoláva členov sudcovskej rady.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Členstvo sudcu v politickej strane je zakázané Podľa § 30 ods. 9 č.385/2000 Z.z. Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach. Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obodobie predsedu NS je 5r. Podľa čl. 145 ods. 3 č. 460/1992 Z.z. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
1 b / 1 b
Predseda NS môže byť vymenovaný len na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia Podľa čl. 145 ods. 3 č. 460/1992 Z.z. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiac
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Vypočtutie a voľba prebiehajú na zasadnutí súdnej rady. Jej zasadnutia sú verejné. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu NS Jána Šikutu je dostupný na stránke NS. 0.75/0.75 Životopis podpredsedníčky NS Andrey Moravčíkovej je dostupný na stránke NS 0.25/0.25 Spolu 1.00/1.00 Ján Šikuta - https://www.nsud.sk/predseda-najvyssieho-sudu/ Andrea Moravčíková - https://www.nsud.sk/podpredsednicka-najvyssieho-sudu/
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda NS Ján Šikuta nevykonával podľa našich informácií žiadnu politickú funkciu 2 roky pred začatím výkonu funkcie
II. Odvolanie vedúceho úradu
81 %
5,64 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Podľa § 27f ods. 1 č. 185/2002 Z.z. Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy. Čl. 147 ods. č. 460/1992 Prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá a)na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, b)ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, c)na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, d)na základe rozhodnutia podľa čl. 141b ods. 2, alebo e)ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1,5 b / 1,5 b
Predsedu NS odvolá prezident na návrh súdnej rady. Podľa § 27f ods. 1 č. 185/2002 Z.z. Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy.
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,5 b
Členov rady NS volí a odvoláva plénum NS. Podľa čl.18 ods. 1 zákona č. 200/2016 Z. z. - Rokovací poriadok NS Plénum volí a odvoláva členov sudcovskej rady.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,64 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu NS medzi rokmi 1990-2024: 4,6 roka Karol Plank (12. január 1990 – 31. január 1996) - 2210 dní Milan Karabín I (1. február 1996 – 12. december 1997) - 680 dní Ivan Majerník (12. december 1997 - 11. február 1998) ad interim - 61 dní Štefan Harabin I (11. február 1998 – 11. február 2003) - 1826 dní Juraj Majchrík (11. február 2003 - 7. október 2003) ad interim - 238 dní Milan Karabín II (7. október 2003 – 7. október 2008) - 1828 dní Daniela Švecová 7. október 2008 - 23. jún 2009) ad interim - 260 dní Štefan Harabin II (23. jún 2009 – 23. jún 2014) - 1827 dní Jarmila Urbancová (23. jún 2014 - 2. október 2014) ad interim - 102 dní Daniela Švecová (2. október 2014 – 2. október 2019) - 1827 dní Jarmila Urbancová (2. október 2019 - 1. apríl 2020) ad interim - 183 dní Peter Szabo (1. apríl 2020 – 20. máj 2020) ad interim - 50 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
0,5 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 (dňa 20.5.2020) bol v prvých troch mesiacoch zvolený za predsedu NS Ján Šikuta po tom čo jeho predchodkyni Daniele Švecovej uplynulo funkčné obdobie. Po voľbách v septembri zostal predsedom NS v prvých troch mesiacoch Ján Šikuta.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
80 %
7,2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
Právny základ NS je zaktovený v ústave Podľa Čl. 143 ods. 1 č.460/1992 Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a ostatné súdy.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Obsadzovanie funkcie predsedu NS je zakotvené v ústave. Podľa Čl. 145 ods. 3 č.460/1992 Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Obsadzovanie funkcie podpredsedu NS je zakotvené v ústave. Podľa Čl. 145 ods. 3 č.460/1992 Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predseda NS sa nevolí v NR SR
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Ústava neupravuje spôsob tvorby rozpočtu NSS
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie NS sú zakotvené v ústave Podľa čl. 142 ods.2 č. 460/1992 Z.z. (1) Súdy rozhodujú v občianskoprávnych a trestnoprávnych veciach; súdy preskúmavajú aj zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy a zákonnosť rozhodnutí, opatrení alebo iných zásahov orgánov verejnej moci, ak tak ustanoví zákon. (3) Súdy rozhodujú v senátoch, ak zákon neustanoví, že vo veci rozhoduje jediný sudca. Zákon ustanoví, kedy sa na rozhodovaní senátu zúčastňujú aj prísediaci sudcovia z radov občanov a v ktorých veciach môže rozhodnúť aj zamestnanec súdu poverený sudcom. Proti rozhodnutiu zamestnanca súdu povereného sudcom je prípustný opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje vždy sudca.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
NS nepatrí medzi ústredné orgány štátnej správy.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
NS je suverénny pri svojich rozhodnutiach.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
§ 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet f)Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
NS negeneruje vlastné príjmy
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok NS je schvaľovaný kanceláriou NS § 24f ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho súdu.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Podpredsedu NS menuje prezident návrh súdnej rady Podľa Čl. 145 ods. 3 č.460/1992 Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Vedúceho kancelárie NS vymenúva a odvoláva predseda NS Podľa § 24a ods. 4 č. 757/2004 Kancelária najvyššieho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
IV. Platy
63 %
3,78 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 017 €
0,88 b / 1,5 b
Priemerný hrubý mesačný príjem predsedu NS v roku 2022
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 339 €
0,4 b / 0,75 b
Priemerný hrubý mesačný príjem podprdsedníčky súdu a vedúcej kancelárie NS v roku 2022
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
5 315 €
0,67 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady NS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 987 €
0,84 b / 2 b
Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov kancelárie NS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
Inštitúcia sprístupnila výšky platov. Majetkové priznania sudcov sú pravidelne zverejňované.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
63 %
3,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená na stránke súdnej rady https://www.sudnarada.gov.sk/data/files/1077_vyhlasenie-volieb-predsedu-ns-sr.pdf?csrt=288108385584511610
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť nominovaný oprávneným subjektom. § 27a ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho súdu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho správneho sudu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho správneho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri NS nevyhodnocuje. Predsedom súdu môže byť iba občan SR Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4) d) je bezúhonný, e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“), f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) zložil odbornú justičnú skúšku, h) úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak, i) súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca; súhlas musí mať písomnú formu.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Kandidatúra je obmedzená na sudcov. Minimálny vek na vymenovanie občana do funkcie sudcu je 30 rokov Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Oprávnení navrhovatelia mohli kandidátov navrhovať od 25. júla 2019 do 19. augusta 2019 - 25 dní
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Zákon ani výzva nezmienňujú povinnosť predložiť životopis, avšak zo záznamu z verejného vypočutia vyplýva, že kandidáti predkladali životopis.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Zákon ani výzva nezmienňujú povinnosť predložiť motivačný list, avšak zo záznamu z verejného vypočutia vyplýva, že kandidáti predkladali životopis.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda NS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Jan.Sikuta Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Kandidát musí byž bezúhonný Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý d) je bezúhonný,
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti musia dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie v oblasti právo Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neurčuje potrebu znalosti svetového jazyka
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Kandidát musí mať minimálne pätnásťročnú právnickú prax Podľa § 11 ods. 3 č. 385/2000 Na najvyšší súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej 15 rokov. Na najvyšší správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax po dobu najmenej desať rokov.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Vypočutie prebiehalo na zasadnutí súdnej rady. Jej zasadnutia sú vererejné. https://zasadnutia.sudnarada.sk/145646-sk/7-zasadnutie-sudnej-rady-sr/ §27a ods. 1 č. 185/2002 Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený pred verejným vypočutím https://zasadnutia.sudnarada.sk/145649-sk/volba-predsedu-najvyssieho-sudu-slovenskej-republiky/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejené vypočutie nebolo vysielané naživo
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam je dostupný na webe súdnej rady https://zasadnutia.sudnarada.sk/145646-sk/7-zasadnutie-sudnej-rady-sr/
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí https://zasadnutia.sudnarada.sk/145646-sk/7-zasadnutie-sudnej-rady-sr/
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla iba komisia
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Súdna rada zastávala úlohu komisie. Jej vtedajšie zloženie je zverejnené https://zasadnutia.sudnarada.sk/data/att/5597.pdf
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Otázky kládli iba členovia súdnej rady https://zasadnutia.sudnarada.sk/data/att/5597.pdf
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Členovia súdnej rady nezverejňovali individuálne hodnotenie kandidátov.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Členovia súdnej rady nezverejňovali individuálne hodnotenie kandidátov.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predseda NS sa nevolí v NR SR.