Najvyšší kontrolný úrad

+Vedúca osoba
Ľubomír Andrassy
predseda
od 26.5.2022
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je štátny orgán, ktorého hlavným poslaním je kontrola verejných zdrojov používaných organizáciami štátnej správy, subjektmi verejného záujmu a samosprávou. Vo svojej činnosti je nezávislý, viazaný iba ústavou a zákonom.

+Adresa
Najvyšší kontrolný úrad
Priemyselná 2
824 73 Bratislava
tel.: +421 2 50114 911
e-mail: info@nku.gov.sk
https://www.nku.gov.sk/home
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 807 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 973 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 26.5.2022
Ľubomír Andrassy
do 25.5.2022
uplynutie funkčného obdobia
od 21.5.2015
Karol Mitrík
do 20.5.2015
uplynutie funkčného obdobia
od 9.2.2005
Ján Jankovský
do 8.2.2005
uplynutie funkčného obdobia
od 15.12.1999
Jozef Stahl
do 14.12.1999
uplynutie funkčného obdobia
od 14.12.1994
Štefan Balejik
do 14.12.1994
odvolanie z funkcie
od 13.4.1994
Jozef Olej
do 13.4.1994
odvolanie z funkcie
od 19.7.1993
Marián Vanko
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
56 %
19,5 b / 35 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
59 %
6,5 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom štatutárneho orgánu je len predseda. Podľa § 8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods. 1 "Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda."
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu NKÚ. Podľa § 8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods. 1 "Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda."
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu NKÚ. Podľa § 8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods. 1 "Na čele Úradu je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda."
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predseda NKÚ je volený Národnou radou. Podľa čl. 61 Ústavy SR 460/1992 ods. 1 "Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky." Podľa § 110 Zákona č. 350/1996 Z.z. ods. 1 "Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a to písomne, predsedovi národnej rady najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111). Súčasťou návrhu je prehľad o vzdelaní a praxi navrhovaných a ich písomný súhlas s kandidatúrou."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Predseda NKÚ je volený Národnou radou. Podľa čl. 61 Ústavy SR 460/1992 ods. 1 "Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky." Podľa § 110 Zákona č. 350/1996 Z.z. ods.1 "Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a to písomne, predsedovi národnej rady najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111). Súčasťou návrhu je prehľad o vzdelaní a praxi navrhovaných a ich písomný súhlas s kandidatúrou."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Predseda NKÚ nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany alebo politického hnutia. § 10 ods. 2 zákona č. 39/1993 Z. z. Ak je zvolený predseda Úradu alebo podpredseda Úradu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich do 30 dní po zvolení do funkcie.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a podpredsedu NKÚ platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu NKÚ je 7 rokov. Podľa §8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.3 "Funkčné obdobie predsedu a podpredsedov je sedem rokov."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu NKÚ zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa §8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.4 "Predseda a podpredsedovia môžu byť zvolení najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu NKÚ nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu NKÚ Karola Mitríka je zverejnený na webovom sídle NKÚ. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopis podpredsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho je zverejnený na webovom sídle NKÚ. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda NKÚ - Karol Mitrík: https://www.nku.gov.sk/sk/predseda-nku-sr Podpredseda NKÚ - Ľubomír Andrassy: https://www.nku.gov.sk/sk/lubomir-andrassy
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predseda NKÚ Karol Mitrík nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Podpredseda NKÚ Ľubomír Andrassy nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia
1 b / 3 b
Dôvody na odvolanie predsedu a podpredsedu NKÚ sú ustanovené v zákone. Podľa §12 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.2 "Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, b) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu podľa § 10, c) ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní predsedu NKÚ rozhoduje výlučne NR SR. Podľa §12 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.2 "Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu alebo podpredsedu z funkcie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, b) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu podľa § 10, c) ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
80 %
7,2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
NKÚ je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 60 Ústavy SR 460/1992 "(1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda, b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb založených obcami alebo právnických osôb založených vyššími územnými celkami, c) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia, d) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku, e) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme."
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania podpredsedov NKÚ do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 60 Ústavy SR 460/1992 ods. 1 "Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky."
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania podpredsedov NKÚ do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 60 Ústavy SR 460/1992 ods. 2 (1) Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu NKÚ stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa čl. 61 Ústavy SR 460/1992 ods. 1 "Na čele najvyššieho kontrolného úradu je predseda. Predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky." Podľa § 110 Zákona č. 350/1996 Z.z. ods. 1 "Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a to písomne, predsedovi národnej rady najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111). Súčasťou návrhu je prehľad o vzdelaní a praxi navrhovaných a ich písomný súhlas s kandidatúrou."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Spôsob tvorby rozpočtu NKÚ nie je definovaný v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie NKÚ sú definované v Ústavnom zákone. Podľa čl. 60 Ústavy SR 460/1992 (1) Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky je nezávislý orgán kontroly hospodárenia s a) prostriedkami rozpočtov, ktoré podľa zákona schvaľuje Národná rada Slovenskej republiky alebo vláda, b) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami a pohľadávkami štátu, verejnoprávnych inštitúcií, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obcí, vyšších územných celkov, právnických osôb s majetkovou účasťou štátu, právnických osôb s majetkovou účasťou verejnoprávnych inštitúcií, právnických osôb s majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, právnických osôb s majetkovou účasťou obcí, právnických osôb s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, právnických osôb založených obcami alebo právnických osôb založených vyššími územnými celkami, c) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami a pohľadávkami, ktoré sa poskytli Slovenskej republike, právnickým osobám alebo fyzickým osobám v rámci rozvojových programov alebo z iných obdobných dôvodov zo zahraničia, d) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami, za ktoré Slovenská republika prevzala záruku, e) majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, pohľadávkami a záväzkami právnických osôb vykonávajúcich činnosti vo verejnom záujme. (2) Kontrolná pôsobnosť najvyššieho kontrolného úradu sa vzťahuje v rozsahu uvedenom v odseku 1 na a) vládu Slovenskej republiky, ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy Slovenskej republiky a na orgány im podriadené, b) štátne orgány, ako aj právnické osoby, u ktorých vykonávajú funkciu zakladateľa alebo zriaďovateľa ústredné orgány štátnej správy alebo iné štátne orgány, c) obce a vyššie územné celky, právnické osoby zriadené obcami, právnické osoby zriadené vyššími územnými celkami, na právnické osoby s majetkovou účasťou obcí a právnické osoby s majetkovou účasťou vyšších územných celkov, d) štátne účelové fondy, verejnoprávne inštitúcie zriadené zákonom, právnické osoby, v ktorých majú majetkovú účasť verejnoprávne inštitúcie, na právnické osoby s majetkovou účasťou štátu, e) Fond národného majetku Slovenskej republiky, právnické osoby s určenou majetkovou účasťou Fondu národného majetku Slovenskej republiky, f) fyzické osoby a právnické osoby.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
NKÚ nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa §1 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.1 "Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
NKÚ je vo svojej činnosti nezávislý a viazaný len zákonom. § 1 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je štátny orgán, ktorý je vo svojej kontrolnej činnosti nezávislý, viazaný len zákonom.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet NKÚ tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, h) Slovenskej akadémie vied, i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, j) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, k) Slovenskej informačnej služby, l) Všeobecnej pokladničnej správy, m) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy NKÚ neslúžia na úhradu výdavkov NKÚ. Podľa §36 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.10 "Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu"
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Predseda NKÚ vydáva organizačný poriadok NKÚ. Podľa §24 Zákona č. 39/1993 Z.z. "Predseda vydá organizačný poriadok Úradu, ktorý upraví vzájomné vzťahy jeho orgánov a organizačných útvarov."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Podpredsedov NKÚ volí NR SR. Podľa §8 Zákona č. 39/1993 Z.z. ods.2 "Predsedu a dvoch podpredsedov volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Do vnútornej organizácie NKÚ nezasahujú iné orgány. Organizačný poriadok NKÚ SR Najvyšší kontrolný úrad SR vykonáva svoju činnosť prostredníctvom svojich orgánov, zamestnancov, ktorí vykonávajú kontrolu a ďalších svojich zamestnancov. Orgánmi NKÚ SR sú predseda a dvaja podpredsedovia. Na čele NKÚ SR je predseda ako štatutárny orgán. Predsedu zastupuje určený podpredseda (NKU, 2018 ))
IV. Platy
71 %
3,55 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
1,32 b / 2 b
Priemerný plat predsedu NKÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
0,78 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedov NKÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1,46 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca NKÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
V. Výberové konanie
21 %
1,25 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom. § 110 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a to písomne, predsedovi národnej rady najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111). Súčasťou návrhu je prehľad o vzdelaní a praxi navrhovaných a ich písomný súhlas s kandidatúrou.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo. § 9 ods. 1 zákona č. 39/1993 Z. z Za predsedu a podpredsedu môže byť zvolený každý občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. § 110 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrhy kandidátov na predsedu a podpredsedov najvyššieho kontrolného úradu môžu podávať poslanci, a to písomne, predsedovi národnej rady najneskôr do desiatich dní pred určeným dňom voľby (§ 111). Súčasťou návrhu je prehľad o vzdelaní a praxi navrhovaných a ich písomný súhlas s kandidatúrou.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda NKÚ je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=MitrKaro Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 11 zákona č. 39/1993 Z. z. Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre predsedu NKÚ nie sú stanovené. § 11 zákona č. 39/1993 Z. z. Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. § 11 zákona č. 39/1993 Z. z. Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre predsedu NKÚ nie sú stanovené. § 11 zákona č. 39/1993 Z. z. Kontrolóri musia byť občiansky bezúhonní, musia mať príslušné vzdelanie a prax v oblasti patriacej do kontrolnej pôsobnosti Úradu.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu NKÚ nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe predsedu NKÚ bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=zakony/cpt&ZakZborID=13&CisObdobia=6&ID=1546