Ústav pamäti národa

+Vedúca osoba
Jegruš Sivoš
predseda správnej rady
od 17.6.2022
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2003

Ústav pamäti národa (ÚPN) je jednou z najmladších inštitúcií na Slovensku. Hoci snaha o jeho založenie pretrvávala počas celého obdobia od pádu komunistickej totality v Novembri ´89, politická vôľa v spoločnosti sa pre takýto krok našla až v roku 2002. Vtedy slovenský parlament schválil tzv. zákon o pamäti národa, ktorého autorom bol prvý predseda správnej rady ÚPN Ján Langoš. Prijatý zákon je hlavným východiskom pre činnosť ústavu. Súčasťou jeho preambuly je zmienka o povinnosti štátu "sprístupniť utajenú činnosť represívnych orgánov v dobe neslobody 1939 – 1989 a určiť zodpovednosť za porobenie vlasti, vraždenie, zotročovanie, lúpenie a ponižovanie, morálny a hospodársky úpadok sprevádzaný justičnými zločinmi a terorom proti nositeľom odlišných názorov, deštrukciu tradičných princípov vlastníckeho práva a zneužívanie výchovy, vzdelávania vedy a kultúry na politické a ideologické účely", ako aj "učiniť zadosť všetkým, ktorí boli poškodení štátom, čo porušoval ľudské práva a vlastné zákony"

+Adresa
Ústav pamäti národa
Miletičova 19
821 08 Bratislava
tel.: +421 2 59300 363
e-mail: info@upn.gov.sk
https://www.upn.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 448 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 437 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 17.6.2022
Jegruš Sivoš
do 16.6.2022
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.3.2019
Ján Pálffy
do 13.6.2018
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 12.1.2018
Andrea Kluknavská
do 30.10.2017
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 13.2.2013
Ondrej Krajňák
do 31.1.2013
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.2.2007
Ivan Petranský
do 15.6.2006
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.5.2003
Ján Langoš
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
49 %
18,6 b / 38,3 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
70 %
7,03 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Orgánmi ÚPN sú rada správna rada a dozorná rada. § 10 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z Orgány ústavu sú: a) správna rada, b) dozorná rada.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Polovica členov správnej rady ÚPN sa mení každé tri roky. § 12 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. Funkčné obdobie členov správnej rady je šesťročné. Po prvej voľbe členov správnej rady sa lósom určia mená polovice zo štyroch členov ustanovených Národnou radou Slovenskej republiky, dvoch vládou Slovenskej republiky a dvoch prezidentom Slovenskej republiky, funkčné obdobie ktorých skončí po troch rokoch. Po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho, a to na celé funkčné obdobie. Prvé funkčné obdobie predsedu je šesť rokov.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0,5 b / 0,5 b
Päť členov Správnej rady menuje vláda. Dvoch členov Správnej rady menuje NR SR. Dvoch členov Správnej rady menuje prezident SR. § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,78 b / 1 b
Siedmi členovia Správnej rady sú menovaní kolektívnymi orgánmi - päť členov menuje vláda, dvoch menuje NR SR. Dvaja členovia nie sú menovaní kolektívnym orgánom, ale prezidentom SR. Hodnotenie: Za piatich členov, ktorých na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky: 5/9*1=5/9 Za dvoch členov, ktorých vymenúva vláda SR: 2/9*1=2/9 Za dvoch členov, ktorých vymenúva prezident: 2/9*0=0 Spolu: 5/9+2/9+0=7/9 § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Päť členov Správnej rady menuje vláda. Dvoch členov Správnej rady menuje NR SR. Dvoch členov Správnej rady menuje prezident SR. § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť člena správnej rady ÚPN nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a členov správnej rady ÚPN platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie členov správnej rady ÚPN je 6 rokov. § 12 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. Funkčné obdobie členov správnej rady je šesťročné. Po prvej voľbe členov správnej rady sa lósom určia mená polovice zo štyroch členov ustanovených Národnou radou Slovenskej republiky, dvoch vládou Slovenskej republiky a dvoch prezidentom Slovenskej republiky, funkčné obdobie ktorých skončí po troch rokoch. Po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho, a to na celé funkčné obdobie. Prvé funkčné obdobie predsedu je šesť rokov.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Pre členov správnej rady ÚPN neplatia žiadne obmedzenia opakovaného zvolenia. § 12 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. Funkčné obdobie členov správnej rady je šesťročné. Po prvej voľbe členov správnej rady sa lósom určia mená polovice zo štyroch členov ustanovených Národnou radou Slovenskej republiky, dvoch vládou Slovenskej republiky a dvoch prezidentom Slovenskej republiky, funkčné obdobie ktorých skončí po troch rokoch. Po zániku členstva člena správnej rady volí nového člena ten orgán, ktorý volil predchádzajúceho, a to na celé funkčné obdobie. Prvé funkčné obdobie predsedu je šesť rokov.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena správnej rady ÚPN nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0,75 b / 1 b
Životopis predsedu Správnej rady ÚPN Jerguša Sivoša je zverejnený na webovom sídle ÚPN. Hodnotenie: 0.75/0.5 Životopisy ostatných členov Správnej rady ÚPN nie sú zverejnené. Hodnotenie: 0/0.25 Spolu: 0.75/1 Predseda Správnej rady ÚPN - Jerguš Sivoň: https://www.upn.gov.sk/sk/predsedom-spravnej-rady-ustavu-pamaeti-naroda-sa-stal-jergus-sivos/
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda Správnej rady ÚPN Jerguš Sivoš nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Členovia Správnej rady ÚPN neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
49 %
3,46 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2 b / 3 b
O odvolaní piatich členov Správnej rady ÚPN rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. O odvolaní dvoch členov Správnej rady ÚPN rozhoduje NR SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. O odvolaní dvoch členov Správnej rady ÚPN rozhoduje prezident SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. § 12 ods. 3 zákona č. 553/2002 Z. z. Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil, ak a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, b) po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu alebo c) boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; zistenie takýchto nedostatkov konštatuje dozorná rada väčšinou hlasov svojich členov a takto zistené nedostatky oznámi správnej rade, ako aj orgánu, ktorý člena správnej rady ustanovil do funkcie.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 2 b
O odvolaní piatich členov Správnej rady ÚPN rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. O odvolaní dvoch členov Správnej rady ÚPN rozhoduje NR SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. O odvolaní dvoch členov Správnej rady ÚPN rozhoduje prezident SR z objektívnych dôvodov, alebo aj na základe zistení dozornej rady ÚPN. § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu. § 12 ods. 3 zákona č. 553/2002 Z. z. Člena správnej rady môže odvolať ten orgán, ktorý ho ustanovil, ak a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin, b) po dobu najmenej troch mesiacov nevykonáva svoju funkciu alebo c) boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú z tohto zákona; zistenie takýchto nedostatkov konštatuje dozorná rada väčšinou hlasov svojich členov a takto zistené nedostatky oznámi správnej rade, ako aj orgánu, ktorý člena správnej rady ustanovil do funkcie.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,46 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za roky 2003-2023: 3,5 roka Ján Langoš 1. 5. 2003 - 15.6. 2006: 1141 dní Ivan Petranský 1.2. 2007- 31.1. 2013: 2192 dní Ondrej Krajňák 13.2. 2013- 30. 10. 2017: 1722 dní Andrea Kluknavská 12.1. 2018 - 13.6.2018: 153 dní Ján Pálffy 15. 3. 2019- 16.6. 2022: 1190 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 nedošlo v prvých troch mesiacoch k zmene vo funkcii predsedu Správnej rady ÚPN. Po voľbách v septembri 2023 nedošlo prvých troch mesiacoch k zmene vo funkcii predsedu Správnej rady ÚPN. Aktuálny predseda Jerguš Sivoš bol zvolený do funkcie dňa 17.6.2022.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
49 %
4,44 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚPN nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚPN nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚPN nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie dvoch členov Správnej rady ÚPN volených NR SR stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Sedem členov Správnej rady ÚPN nie je volených NR SR. § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚPN nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚPN nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚPN nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 7 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Ústav pamäti národa (ďalej len „ústav") je verejnoprávna ustanovizeň.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
V odvolacích konaniach rozhoduje Správna rada ÚPN. § 27 ods. 5 - 7 zákona č. 553/2002 Z. z. (5) Osobe, ktorá nesplní povinnosť podľa odseku 3, je možné uložiť pokutu do 100 000 Sk. Pri stanovení výšky pokuty sa prihliadne na závažnosť, význam, dobu trvania a následky porušenia povinnosti. Pokutu je možné uložiť do jedného roka odo dňa, kedy ústav zistil porušenie povinnosti podľa odseku 3, najdlhšie však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. (6) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa, keď rozhodnutie o jej uložení nadobudlo právoplatnosť. Pokuta je príjmom štátneho rozpočtu. (7) V ostatnom sa na postup podľa odsekov 3 a 5 vzťahujú všeobecné predpisy o priestupkoch.10) § 51 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. Ak nie je v tomto alebo v inom zákone ustanovené inak, vzťahujú sa na konanie o priestupkoch všeobecné predpisy o správnom konaní.4) § 58 zákona č. 71/1967 Zb. (1) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, odvolacím orgánom je správny orgán najbližšieho vyššieho stupňa nadriadený správnemu orgánu, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal. (2) O odvolaní proti rozhodnutiu orgánu právnickej osoby rozhoduje útvar ustanovený zákonom, a ak ho zákon neustanovuje, útvar určený jej štatútom; ak taký útvar nie je, rozhoduje orgán, ktorý ju zriadil alebo založil. (3) Ak nemožno odvolací orgán určiť podľa odsekov 1 a 2, rozhoduje vedúci správneho orgánu na základe návrhu ním ustanovenej osobitnej komisie.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet ÚPN netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, ÚPN sa poskytujú dotácie zo štátneho rozpočtu. § 16 ods. 4 zákona č. 553/2002 Z. z. Na plnenie úloh podľa tohto zákona sa poskytujú ústavu dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. S týmito dotáciami hospodári ústav podľa osobitných predpisov.5)
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Rozpočet ÚPN nie je tvorený z iných významných zdrojov. § 16 zákona č. 553/2002 Z. z. (1) Ústav hospodári a) s vlastným majetkom, b) s majetkom štátu. (2) Vlastný majetok predstavujú peniaze, cenné papiere, iné hnuteľné a nehnuteľné veci, ako aj iné majetkové práva a peniazmi oceniteľné hodnoty, ktoré svojou povahou môžu slúžiť na plnenie úloh ústavu. (3) Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý spravuje ústav, sa vzťahuje osobitný predpis.4) (4) Na plnenie úloh podľa tohto zákona sa poskytujú ústavu dotácie a účelové dotácie zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. S týmito dotáciami hospodári ústav podľa osobitných predpisov.5) (5) Na účely dane z príjmu a darovacej dane je každý dar ústavu považovaný za dar Slovenskej republike.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Správna rada ÚPN schvaľuje organizačný poriadok ÚPN. § 12 ods. 4 zákona č. 553/2002 Z. z. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä d) schvaľovať organizačný poriadok ústavu a jeho zmeny,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0,44 b / 1 b
Päť členov Správnej rady menuje vláda. Hodnotenie: 0/0.56 Dvoch členov Správnej rady menuje NR SR. Hodnotenie: 0.22/0.22 Dvoch členov Správnej rady menuje prezident SR. Hodnotenie: 0.22/0.22 Spolu: 0.44/1 § 12 ods. 1 zákona č. 553/2002 Z. z. Činnosť ústavu pri plnení úloh podľa tohto zákona zabezpečuje správna rada. Správna rada má deviatich členov. Piatich členov na návrh určeného výboru volí Národná rada Slovenskej republiky, po dvoch vymenúvajú vláda Slovenskej republiky a prezident Slovenskej republiky. Správna rada zo svojich členov volí predsedu a jedného podpredsedu.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Vedúcich organizačných zložiek vymenúva správna rada ÚPN. § 12 ods. 4 písm. h) zákona č. 553/2002 Z. z. Do pôsobnosti správnej rady patrí najmä h) vymenúvať a odvolávať vedúcich organizačných zložiek ústavu.
IV. Platy
33 %
1,96 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 448 €
0,91 b / 2 b
Priemerný plat predsedu správnej rady ÚPN vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
1 232 €
0 b / 1 b
Priemerný plat riaditeľa Kancelárie, archívu,... vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
1 226 €
0 b / 0 b
Priemerný plat členov Správnej rady v roku 2022 a členov Dozornej rady v roku 2022
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 437 €
0,05 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚPN vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚPN zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
28 %
1,75 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=427460 § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. Podľa infožiadosti "Z doterajšej praxe existuje úzus o ústnom prednesení vízie riadenia v Správnej rade ÚPN"
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda Správnej rady ÚPN je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Jergus.Sivos Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 10 ods. 2 zákona č. 553/2002 Z. z. Členovia orgánov ústavu musia spĺňať podmienku bezúhonnosti (§ 11). Na účel preukázania bezúhonnosti poskytnú kandidáti na členov orgánov ústavu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.2aaa) Údaje podľa druhej vety orgány verejnej moci podľa § 12 ods. 1 a § 14 ods. 1 bezodkladne zašlú v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov. Funkcia členov orgánov ústavu je nezlučiteľná s pracovným pomerom s ústavom alebo s iným pracovnoprávnym vzťahom s ústavom. § 11 zákona č. 553/2002 Z. z. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol členom Komunistickej strany Československa, Komunistickej strany Slovenska, politických strán združených v Národnom fronte alebo funkcionárom organizácií združených v Národnom fronte, ani kto nebol príslušníkom ani zamestnancom bezpečnostných orgánov štátu [§ 2 písm. g) a h)], príslušníkom Ľudových milícií ani osobou evidovanou ako spolupracovník bezpečnostnej zložky [§ 2 písm. i)]. Tým nie sú dotknuté ďalšie ustanovenia podľa osobitného predpisu.3)
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre členov Správnej rady ÚPN nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre členov Správnej rady ÚPN nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,5 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena správnej rady ÚPN nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=510607
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Pri voľbe členov Správnej rady, pri ktorej bol zvolený súčasný predseda Správnej rady ÚPN, bolo hlasovanie v NR SR verejné. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=48046