Úrad pre správu zaisteného majetku

+Vedúca osoba
Ján Kmeť
riaditeľ
od 1.1.2021
+Základné informácie

Rok vzniku: 2021

Úrad pre správu zaisteného majetku spravuje majetok, ktorý bol zaistený v trestnom konaní, v daňovom konaní alebo pri preukazovaní pôvodu majetku podľa osobitného predpisu a pri výkone medzinárodných sankcií. Kompetencie úradu upravuje zákon č. 312/2020 z. z. o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku. Úrad pri výkone správy je povinný konať tak, aby zabránil zníženiu hodnoty alebo zmenšeniu zaisteného majetku, pričom úrad hradí náklady potrebné na riadny výkon správy.

+Adresa
Úrad pre správu zaisteného majetku
Námestie slobody 2906/12
810 05 Bratislava
tel.: +421 2 888 91 835
e-mail: podatelna.uszm@justice.sk
https://uszm.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 3 949 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 219 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 1.1.2021
Ján Kmeť
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
43 %
15,9 b / 37,3 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
30 %
3 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Na čele úradu je iba riaditeľ ÚSZM Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Na čele úradu je iba riaditeľ ÚSZM Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riaditeľa ÚSZM vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Riaditeľa ÚSZM vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Riaditeľa ÚSZM vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť riaditeľa ÚSZM nie je zákonom obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu ÚSZM platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zc)štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie riaditeľa ÚSZM je 5 rokov. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za rieaditeľa ÚSZM vymenovaná dva krát. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Zákon nestanovuje povinnosť verejného vypočutia kandidátov.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis riaditeľa ÚSZM nie je dostupný na webovej stránke ÚSZM ani ministerstva spravodlivosti.
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Podľa našich zistení riaditeľ ÚSZM nevykonvával žiadnu politickú funkciu dva roky pred začatím výkonu funkcie.
II. Odvolanie vedúceho úradu
50 %
3 b / 6 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 3 b
Zákon nestanovuje dôvody pre, ktoré môže minister spravodlivosti riaditeľa odvolať. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
Riaditeľa ÚSZM odvoláva iba minister spravodlivosti. Podľa § 10 ods. 4. č. 312/2020 Z.z. Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ úradu, ktorého na funkčné obdobie piatich rokov vymenúva a odvoláva minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za riaditeľa úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0 b / 0 b
Súčasný riaditeľ ÚSZM Ján Kmeť je prvým riaditeľom úradu.
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 ÚSZM neexistoval. Po voľbách v septembri 2023 nedošlo k výmene riaditeľa ÚSZM Jána Kmeťa.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku nie je ústavným zákom.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku nie je ústavným zákom.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku nie je ústavným zákom.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
NR SR nevolí riaditeľa ÚSZM
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku nie je ústavným zákom.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o výkone rozhodnutia o zaistení majetku a správe zaisteného majetku nie je ústavným zákom.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚSZM nie je ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 21 č.187/2001 Z.z. V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: a) Úrad vlády Slovenskej republiky, b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, c) Štatistický úrad Slovenskej republiky, d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, g) Úrad pre verejné obstarávanie, h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, j) Národný bezpečnostný úrad, k) Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
ÚSZM je rozpočtovou organizáciou ministerstva spravodlivosti. Podľa § 10 ods. 1. č. 312/2020 Z.z. Zriaďuje sa úrad, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou. Úrad je zapojený finančnými vzťahmi na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktoré vykonáva funkciu jeho zriaďovateľa.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
ÚSZM nedisponuje inými príjmami. Podľa § 13 ods. 6. č. 312/2020 Z.z. Na účely riadneho výkonu správy zaisteného majetku je úrad oprávnený vykonať všetky potrebné úkony, nahliadať do účtovných záznamov, zmlúv a ďalších písomností týkajúcich sa zaisteného majetku a vstupovať na miesta určené na podnikanie, kde sa nachádzajú; dotknutá osoba, ako aj iné osoby, voči ktorým je úkon vykonávaný, sú povinné úradu poskytnúť potrebnú súčinnosť. Ak osoby uvedené v prvej vete bez dostatočného ospravedlnenia neuposlúchnu príkaz alebo nevyhovejú výzve úradu a neposkytnú mu potrebnú súčinnosť, môže im úrad uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 1 650 eur, v prípade opakovaného porušenia až do výšky 15 000 eur. Ak taký príkaz alebo výzvu neuposlúchne fyzická osoba, ktorá koná za právnickú osobu, poriadková pokuta sa uloží tejto fyzickej osobe; o tom je potrebné tieto osoby vopred poučiť. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok ÚSZM schvaľuje riaditeľ úradu. Podľa § 10 ods. 8. č. 312/2020 Z.z. Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá riaditeľ úradu.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Zástupcu riaditeľa určuje riaditeľ ÚSZM. Organizačný poriadok ÚSZM (3) Riaditeľ zabezpečuje plnenie úloh spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovných vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a obdobných pracovných vzťahov a s odbornými, organizačnými, finančnými a technickými činnosťami úradu. Riaditeľa počas jeho neprítomnosti na pracovisku zastupuje určený vedúci oddelenia na základe písomného poverenia v rozsahu vymedzenom v poverení.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov sa podieľa iba riaditeľ úradu. Organizačný poriadok ÚSZM, čl. 3 ods.3: (3) Riaditeľ zabezpečuje plnenie úloh spojených s uplatňovaním štátnozamestnaneckých vzťahov, pracovných vzťahov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a obdobných pracovných vzťahov a s odbornými, organizačnými, finančnými a technickými činnosťami úradu. Riaditeľa počas jeho neprítomnosti na pracovisku zastupuje určený vedúci oddelenia na základe písomného poverenia v rozsahu vymedzenom v poverení. https://uszm.sk/organizacny-poriadok/
IV. Platy
49 %
2,95 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
3 949 €
0,7 b / 2 b
Priemerný plat riaditeľa ÚSZM za rok 2022
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
2 265 €
0,26 b / 1 b
Priemerný plat vedúcich oddelení za rok 2022
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 219 €
1 b / 2 b
Priemerný plat zamestnancov za rok 2022 vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚSZM zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
48 %
3 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výberové konanie bolo zverejnené. https://www.teraz.sk/slovensko/sef-uradu-pre-spravu-zaisteneho-maj/535320-clanok.html
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výberové konanie bolo určené verejnosti. https://www.teraz.sk/slovensko/sef-uradu-pre-spravu-zaisteneho-maj/535320-clanok.html
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚSZM musí byť podľa zákona občanom SR. Podľa § 10 ods. 5. č. 312/2020 Z.z. Predpokladom vymenovania do funkcie riaditeľa úradu je štátne občianstvo Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, päť rokov praxe v riadiacej funkcii a úspešné absolvovanie výberového konania.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Zákon neobmedzuje kandidatúru vekom.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
V poslednom výberovom konaní sa mohli uchádzači prihlasovať od 26.02.2021 do 12.03.2021. Uchádzači mali na prihlásenie 14 dní, v súlade s § 41 Zákona č. 55/2017 Z. z. v rámci ktorého je uvedené, že výberové konanie vyhlasuje služobný úrad prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli najmenej 15 pracovných dní pred jeho uskutočnením. https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28967
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Zákon nestanovuje podmienku predloženia životopisu. Pre zaradenie do výberového konania bolo nutné predložiť životopis. https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28967
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Zákon nestanovuje podmienku predloženia motivačného listu. Pre zaradenie do výberového konania bolo nutné predložiť motivačný lis. https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28967
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Zákon nestanovuje podmienku predloženia vízie riadenia.. Pre zaradenie do výberového konania bolo nutné predložiť koncepciu riadenia. https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28967
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Majetkové priznanie raiditeľa ÚSZM Jána Kmeťa https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Jan.Kmet Riaditeľ ÚSZM je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zc)štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Predpokladom na výkon funkcie riaditeľa je bezúhonnosť. Podľa § 10 ods. 5 a 6 č. 312/2020 Z.z. (5) Predpokladom vymenovania do funkcie riaditeľa úradu je štátne občianstvo Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, päť rokov praxe v riadiacej funkcii a úspešné absolvovanie výberového konania. (6) Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje ten, kto bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, a ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa, trestný čin prijímania úplatku, trestný čin podplácania a trestný čin nepriamej korupcie, ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený. Bezúhonnosť sa preukazuje odpisom registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti fyzická osoba poskytne Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov; údaje Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Vysokoškolské vzdelanie je podmienkou zo zákona. Podľa § 10 ods. 5. č. 312/2020 Z.z. (5) Predpokladom vymenovania do funkcie riaditeľa úradu je štátne občianstvo Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, päť rokov praxe v riadiacej funkcii a úspešné absolvovanie výberového konania.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
Ovládanie cudzieho jazyka nie je podmienkou zo zákona. Podmienkou výberového konania bolo ovládanie anglického jazyka. https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/28967
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Podľa §10 ods. 5 zákona 312/2020: "Predpokladom vymenovania do funkcie riaditeľa úradu je štátne občianstvo Slovenskej republiky, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť, dosiahnutie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa, päť rokov praxe v riadiacej funkcii a úspešné absolvovanie výberového konania."
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,5 b
Osobný pohovor bol neverejný.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Osobný pohovor bol neverejný.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Osobný pohovor bol neverejný.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Osobný pohovor bol neverejný.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Osobný pohovor bol neverejný.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Osobný pohovor bol neverejný.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,25 b
Zoznam členov komisie nie je zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisia bola zložená okrem zástupcov ministerstva spravodlivosti aj zo zástupcov generálnej prokuratúry, ministerstva financií a špeciálizovaného trestného súdu. https://www.teraz.sk/spravy/vyber-sefa-noveho-uradu-pre-spravu/528832-clanok.html
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Komisia nezverejnila svoje hodnotenie.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Komisia nezverejnila svoje hodnotenie.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚSZM sa nevolí v NR SR