Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

+Vedúca osoba
Michal Palkovič
predseda
od 7.2.2024
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2004

Úrad bol zriadený zákonom č. 581/2004 Z. z. ako právnická osoba, ktorej sa v oblasti verejnej správy zveruje vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti a verejným zdravotným poistením. Úrad dohliada nad všetkými kľúčovými aspektmi systému zdravotníctva, s cieľom udržiavať finančnú stabilitu, výkonnosť a solidárnosť systému.

+Adresa
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Žellova 2
829 24 Bratislava
tel.: +421 2 20856 111
e-mail: sekretariat_PU@udzs-sk.sk
http://www.udzs-sk.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 6 672 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 870 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 7.2.2024
Michal Palkovič
do 6.2.2024
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 29.4.2021
Renáta Bláhová
do 22.10.2019
vzdanie sa funkcie
od 29.4.2016
Tomáš Haško
do 30.4.2016
vzdanie sa funkcie
od 1.8.2012
Monika Pažinková
do 31.7.2012
vzdanie sa funkcie
od 28.8.2010
Ján Gajdoš
do 27.8.2010
odvolanie z funkcie
od 25.1.2007
Richard Demovič
do 24.1.2007
odvolanie z funkcie
od 1.4.2005
Ján Gajdoš
do 31.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.11.2004
Alexandra Novotná
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
52 %
19,9 b / 38,2 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
54 %
5,43 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Orgánmi ÚDZS sú predseda ÚDZS, správna rada a dozorná rada. § 21 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. Orgánmi úradu sú: a) predseda úradu, b) správna rada, c) dozorná rada. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 1 "Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu."
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0,33 b / 0,33 b
Na výbere členov správnej ani dozornej rady sa nepodieľa predseda ÚDZS. Členov správnej rady volí vláda SR na návrh ministra zdravotníctva. Členov dozornej rady volí NR SR na návrh vlády. § 24 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. Členov správnej rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády."
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Predseda ÚDZS nemôže byť súčasne členom správnej ani dozornej rady. § 24 ods. 5 zákona č. 581/2004 Z. z. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, sudcu, prokurátora, s funkciou, povolaním alebo zamestnaním v štátnom orgáne, orgáne územnej samosprávy alebo v právnických osobách, ktorým bol zverený výkon verejnej moci, s funkciou v zdravotnej poisťovni alebo vo finančnej inštitúcii uvedenej v § 33 ods. 4. Nezlučiteľnosť funkcie člena správnej rady so zamestnaním v úrade neplatí pre členov správnej rady, ktorí sú zamestnancami úradu. Funkcia člena správnej rady je nezlučiteľná aj s funkciou predsedu úradu (§ 22 a 23) a s funkciou člena dozornej rady (§ 26 a 27). Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.6 "Členmi dozornej rady nesmú byť ani predseda úradu, členovia správnej rady a zamestnanci úradu."
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,27 b / 0,33 b
Dvaja členovia správnej rady z piatich sú zamestnancami ÚDZS. 3*(0.33/10)=0.1 Členovia dozornej rady nesmú byť zamestnancami ÚDZS. 5*(0.33/10)=0.167 § 24 ods. 1 zákona č. 581/2004 Z. z. Správna rada má sedem členov. Členmi správnej rady sú: a) predseda správnej rady, b) podpredseda správnej rady, c) ďalší piati členovia správnej rady, z ktorých traja nie sú zamestnancami úradu. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.6 "Členmi dozornej rady nesmú byť ani predseda úradu, členovia správnej rady a zamestnanci úradu."
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚDZS. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 1 "Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu."
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Postupný systém výmeny členov rady nie je zákonom definovaný. § 24 ods. 3 zákona č. 581/2004 Z. z. Funkčné obdobie člena správnej rady je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Členstvo v správnej rade je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia. § 26 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. Funkčné obdobie člena dozornej rady je päťročné; začína plynúť dňom zvolenia do funkcie. Členstvo v dozornej rade je obmedzené najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚDZS. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 1 "Predseda úradu je štatutárnym a výkonným orgánom úradu."
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 0,75 b
Predsedu ÚDZS vymenúva vláda SR na návrh ministra zdravotníctva. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov dozornej rady ÚDZS volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,75 b
Predsedu ÚDZS vymenúva vláda SR na návrh ministra zdravotníctva. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Členov dozornej rady ÚDZS volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Členov dozornej rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť predsedu ÚDZS nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu ÚDZS a členov dozornej rady ÚDZS platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚDZS je 5 rokov. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚDZS zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.3 "Funkčné obdobie predsedu úradu je päťročné; začína plynúť dňom vymenovania do funkcie. Výkon funkcie predsedu úradu je obmedzený najviac na dve za sebou nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu ÚDZS nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedníčky ÚDZS je zverejnený na webovom sídle ÚDZS aj na webovom sídle Úrady vlády SR. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopisy predsedu dozornej rady ÚDZS Jozefa Korčeka, podpredsedníčky dozornej rady ÚDZS Ivety Pospíšilovej a členov dozornej rady ÚDZS Évy Hortai a Juraja Váňu, sú zverejnené na webovom sídle NR SR. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predsedníčka ÚDZS - Renáta Bláhová: https://www.udzs-sk.sk/urad/zakladne-informacie/predstavitelia-uradu/ https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25936/1 Predseda dozornej rady ÚDZS - Jozef Korček: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=453167 Podpredsedníčka dozornej rady ÚDZS - Iveta Pospíšilová: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=432778 Členka dozornej rady ÚDZS - Iveta Griačová: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwj5tYa83PWDAxVshP0HHReBCeMQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FDynamic%2FDownload.aspx%3FDocID%3D531205&usg=AOvVaw0KkA-Lep9MnAbY5P8dFADQ&opi=89978449 Členka dozornej rady ÚDZS Lucia Petričko: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiu9ufX3PWDAxXP_7sIHbKyDGsQFnoECBcQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FDynamic%2FDownload.aspx%3FDocID%3D531206&usg=AOvVaw1fvKEDJtwaR2vOyeIbifh-&opi=89978449 Člen dozornej rady ÚDZS - Juraj Váňa: https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=466569
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová nebola podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Predseda dozornej rady ÚDZS Jozef Korček, podpredsedníčka dozornej rady ÚDZS Iveta Pospíšilová, ani členovia dozornej rady Iveta Griačová, Lucia Petričko a Juraj Váňa neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
37 %
2,56 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0,75 b / 3 b
Dôvody na odvolanie predsedu ÚDZS sú ustanovené v zákone. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.10 "Predsedu úradu odvolá vláda z jeho funkcie a) ak bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) ak bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, c) ak začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou predsedu úradu, alebo nesplnil povinnosť podľa odseku 8, d) ak úrad neplní úlohy podľa tohto zákona, e) z iných závažných dôvodov, najmä v prípade konania, ktoré vyvoláva alebo je spôsobilé vyvolať pochybnosti o osobnostných, morálnych alebo odborných predpokladoch na výkon jeho funkcie, f) ak kontrolný orgán zistil, že úrad v určenej lehote nesplnil opatrenia na odstránenie nedostatkov zistených činnosťou tohto kontrolného orgánu" Zákon nedefinuje dôvody odvolania členov dozornej rady ÚDZS z funkcie, ak návrh na odvolanie podá vláda SR. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods. 9 -10 (9) Člena dozornej rady odvolá Národná rada Slovenskej republiky z jeho funkcie, ak a) bol právoplatným rozsudkom súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, c) nepriaznivý zdravotný stav mu dlhodobo nedovoľuje, najmenej počas jedného roka, vykonávať funkciu, d) začal vykonávať funkciu, povolanie, zamestnanie alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s funkciou člena dozornej rady, alebo ak nesplnil povinnosť podľa odseku 7. (10) Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9, na návrh vlády.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1,5 b
O odvolaní predsedu ÚDZS rozhoduje vláda SR na návrh ministra zdravotníctva SR. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,5 b / 0,5 b
O odvolaní člena dozornej rady ÚDZS rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. Podľa § 26 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.9 "Člena dozornej rady môže Národná rada Slovenskej republiky odvolať z jeho funkcie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9, na návrh vlády."
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,31 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu ÚDZS v úrade medzi rokmi 2004-2024: 2,9 roky MUDr. Alexandra Novotná, PhD. 24.11.2004 – 31.03.2005 - 422 dní MUDr. Ján Gajdoš 01.04.2005 – 24.01.2007 - 797 dní MUDr. Richard Demovič, PhD. 25.01.2007 – 27.08.2010 - 1310 dní MUDr. Ján Gajdoš 28.10.2010 – 31.07.2012 - 1281 dní MUDr. Monika Pažinková, MPH, MBA 01.08.2012 – 30.03.2016 - 1338 dní MUDr. Tomáš Haško, MPH 01.05.2016 – 22.10.2019 - 1269 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 nedošlo v prvých troch mesiacoch k zmene predsedu ÚDZS. Po voľbách v septembri 2023 nedoľlo v prvých troch mesiacoch k zmene predsedu ÚDZS. Aktuálna predsedníčka ÚDZS Renáta Bláhová je vo funkcií od 29.4.2021 po tom, čo sa jej predchodca Tomáš Haško vzdal funkcie. Návrh na jeho odvolanie podala ministerka pre závažné dôvody, ktoré vzbudzujú pochybnosti o správnosti postupu úradu v procese výberového konania na licencie pre záchranky.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚDZS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚDZS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚDZS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu ÚDZS nevolí NR SR. Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra zdravotníctva. Dňom, ktorý bol určený za deň nástupu do funkcie predsedu úradu, mu vzniká pracovný pomer42) k úradu, ak v čase vymenovania nebol zamestnancom úradu."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚDZS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚDZS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚDZS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 18 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.2 "Pri plnení úloh, ktoré patria do pôsobnosti úradu, postupuje úrad nestranne a nezávisle od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb; štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie právnické osoby alebo fyzické osoby nesmú neoprávnene zasahovať do činnosti úradu."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade rozhodnutí ÚDZS rozhoduje predseda ÚDZS. Podľa § 23 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.1 "Predseda úradu e) rozhoduje o rozkladoch proti rozhodnutiam úradu vydaným v prvom stupni, a to na návrh ním ustanovenej poradnej komisie"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet ÚDZS netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet schvaľuje NR SR. Podľa § 28 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.4 Rozpočet úradu schválený dozornou radou úrad predkladá vláde a na schválenie Národnej rade Slovenskej republiky súčasne s návrhom rozpočtu verejnej správy a zabezpečí jeho uverejnenie vo Vestníku úradu.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Rozpočet ÚDZS je tvorený aj z iných významných príjmov, ako sú napríklad príspevky poisťovní. Podľa § 28 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.6 "Príjmami úradu sú a) príspevky zdravotných poisťovní na činnosť úradu (§ 30), b) úroky z omeškania (§ 30 ods. 4), c) úhrady za činnosť úradu (§ 31 a 32), d) úhrady za pitvu nariadenú podľa osobitného predpisu,65) e) úroky z peňažných prostriedkov na účtoch úradu, f) iné príjmy v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, g) zisk z predchádzajúcich účtovných období, h) úhrady zo štátneho rozpočtu súvisiace so zavádzaním centra pre klasifikačný systém."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Správna rada ÚDZS schvaľuje organizačný poriadok ÚDZS. Podľa § 25 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.1 " Správna rada a) schvaľuje správu o činnosti úradu, b) navrhuje audítora na overenie ročnej účtovnej závierky úradu a návrh predkladá dozornej rade na schválenie, c) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu úradu, d) vyjadruje sa k návrhu správy o hospodárení úradu, e) prerokúva návrhy na vymenovanie a odvolanie zástupcu predsedu úradu a riaditeľa pobočky úradu, f) rokuje o veciach predložených predsedom úradu a dozornou radou, g) schvaľuje vnútorné predpisy úradu, najmä organizačný poriadok, pracovný poriadok, mzdový poriadok pre zamestnancov úradu, pravidlá financovania a hospodárenia úradu, h) schvaľuje rokovací poriadok správnej rady."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Zástupcu predsedu ÚDZS vymenúva predseda ÚDZS. § 23 ods. 1 písm. d) zákona č. 581/2004 Z. z. Predseda úradu d) vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou 1. zástupcu predsedu úradu, 2. riaditeľa pobočky úradu,
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Ostatných vedúcich predstaviteľov ÚDZS vymenúva predseda ÚDZS. Organizačný poriadok 26/04/2021 Čl.2 Predseda úradu h) vymenúva a odvoláva po predchádzajúcom prerokovaní so správnou radou zástupcu predsedu úradu a riaditeľov pobočiek úradu, i) vymenúva a odvoláva riaditeľov sekcií, odborov v priamej riadiacej pôsobnosti predsedu úradu, riaditeľov odborov v rámci sekcie a vedúcich oddelení, https://www.udzs-sk.sk/urad/zakladne-informacie/organizacny-poriadok/
IV. Platy
53 %
3,15 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
6 672 €
0,79 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu ÚDZS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk) Funkcia nebola v roku 2020 obsadená.
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
4 063 €
0,38 b / 0,75 b
Priemerný plat zástupcu predsedu ÚDZS a riaditeľky kancelárie vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
1 565 €
0,25 b / 0,75 b
Priemerný plat člena správnej rady a dozornej rady ÚDZS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 870 €
0,74 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚDZS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚDZS zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov, členov rady aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
28 %
1,75 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Životopis úspešnej uchádzačky Renáty Bláhovej bol zverejnený spolu s vyhlásením jej vymenovania. https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/25936/1
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda ÚDZS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Renata.Blahova Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 22 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43) c) má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, d) je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a), e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚDZS môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 22 ods. 4 zákona č. 581/2004 Z. z. Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43) c) má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, d) je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a), e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚDZS môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej sedemročnou praxou v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, Podľa § 22 Zákona č. 581/2004 Z.z. ods.4 "Za predsedu úradu môže byť vymenovaná fyzická osoba, ktorá a) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, b) má diplom o absolvovaní vysokoškolského štúdia v študijných programoch druhého stupňa,43) c) má najmenej sedemročnú prax v oblasti zdravotného poistenia, v oblasti práva, v oblasti finančného trhu alebo v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti, z toho najmenej dva roky praxe v riadiacej, vedeckej alebo pedagogickej funkcii, d) je dôveryhodná; na posudzovanie dôveryhodnosti sa použije § 33 ods. 3 písm. a), e) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky."
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,5 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu ÚDZS nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predsedu ÚDZS nevolí NR SR.