Úrad na ochranu oznamovateľov

+Vedúca osoba
Zuzana Dlugošová
predsedníčka
od 1.9.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2021

Úrad na ochranu oznamovateľov je inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou, ktorá chráni práva oznamovateľov protispoločenskej činnosti, tzv. whistleblowerov. Má jedinečnú kompetenciu zasiahnuť, ak zamestnávateľ prepustí alebo sa inak pomstí zamestnancovi, ktorý oznámil niečo nezákonné. Zaoberá sa najmä prípadmi, ktoré ohrozujú verejný záujem. Do protispoločenskej činnosti zákon zaraďuje všetky trestné činy, priestupky či správne delikty, primárne konanie, ktoré má negatívny dopad na spoločnosť.

+Adresa
Úrad na ochranu oznamovateľov
Námestie slobody 2919/29
811 06 Bratislava
tel.: +421 948 935 166
e-mail: sekretariat@oznamovatelia.sk
https://www.oznamovatelia.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 905 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 741 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 1.9.2021
Zuzana Dlugošová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
73 %
27 b / 37,3 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
80 %
8 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Na čele ÚOO je len predseda. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Na čele ÚOO je len predseda. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Na čele ÚOO je len predseda, ktorého volí a odvoláva NR SR. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva národná rada spomedzi kandidátov navrhnutých vládou podľa § 15 ods. 4.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Kandidátov na predsedu ÚOO navrhuje Vláda SR. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva národná rada spomedzi kandidátov navrhnutých vládou podľa § 15 ods. 4.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Predsedu ÚOO volí NR SR z kandidátov navrhnutých vládou Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva národná rada spomedzi kandidátov navrhnutých vládou podľa § 15 ods. 4.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Podľa § 14 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z.z. funkcia predsedu úradu je nezlučiteľná s výkonom funkcie podľa odseku 3 písm. f), s výkonom funkcie sudcu, prokurátora, člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska, štatutárneho orgánu, s členstvom v riadiacom orgáne, dozornom orgáne alebo kontrolnom orgáne právnickej osoby okrem valného zhromaždenia a členskej schôdze, ani s členstvom v politickej strane alebo v politickom hnutí. Predseda úradu nesmie vystupovať v mene politickej strany alebo politického hnutia alebo pôsobiť v ich prospech.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu ÚOO platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zc)štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚOO je 7 rokov. Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. Funkčné obdobie predsedu úradu je sedem rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená za predsedu úradu len raz.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
1 b / 1 b
Rovnaká osoba môže byť zvolená za predsedu ÚOO iba raz. Podľa § 14 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. Funkčné obdobie predsedu úradu je sedem rokov. Tá istá osoba môže byť zvolená za predsedu úradu len raz.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie je požadované zo zákona. Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. Vláda môže národnej rade navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len po ich verejnom vypočutí a po ich hodnotení komisiou.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej je verejne dostupný na webe ÚOO. 0.75/0.75 Životopis podpredsedu ÚOO Mateja Uhlíka je verejne dostupný na webe ÚOO. 0.25/0.25 Spolu: 1.00/1.00 https://www.oznamovatelia.sk/organizacna-struktura/#tim
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predsedníčka ÚOO Zuzana Dlugošová nebola podľa našich zistená politicky aktívna dva roky pred nástupom do funkcie
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
6 b / 6 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 54/2019 Z.z Predsedu úradu odvolá národná rada na návrh vlády, ak: a)stratil bezúhonnosť, b)mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, c)prestal spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 5 alebo d)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
O odvolaní predsedu ÚOO rozhoduje NR SR na návrh Vlády SR Podľa § 14 ods. 7 zákona č. 54/2019 Z.z Predsedu úradu odvolá národná rada na návrh vlády, ak: a)stratil bezúhonnosť, b)mu bola obmedzená spôsobilosť na právne úkony, c)prestal spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 5 alebo d)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0 b / 0 b
Súčasná predsedníčka Zuzana Dlugošová je prvou predsedníčkou ÚOO od jeho vzniku.
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 bola funkcia predsedu ÚOO neobsadená. Po voľbách v septembri 2023 ostala v prvých troch mesiach predsedníčkou ÚOO Zuzana Dlugošová.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
56 %
5 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
Zákon o ochrane oznamovateľov nie je ústavným zákonom
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o ochrane oznamovateľov nie je ústavným zákonom
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o ochrane oznamovateľov nie je ústavným zákonom
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Ústavná väčšina pri voľbe predsedu ÚOO nie je potrebná. Podľa § 14 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Na čele úradu je predseda, ktorý zodpovedá za činnosť úradu. Predsedu úradu volí a odvoláva národná rada spomedzi kandidátov navrhnutých vládou podľa § 15 ods. 4.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o ochrane oznamovateľov nie je ústavným zákonom
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o ochrane oznamovateľov nie je ústavným zákonom
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚOO nie je ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Zriaďuje sa úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
ÚOO je nezávislá inštitúcia. Podľa § 13 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Zriaďuje sa úrad ako nezávislý orgán štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, ktorý chráni práva a oprávnené záujmy oznamovateľov pri oznamovaní protispoločenskej činnosti.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Podľa § 13 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. Úrad je rozpočtovou organizáciou. Návrh rozpočtu sa predkladá ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Schválený rozpočet úradu môže znížiť v priebehu kalendárneho roku len Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). § 21 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. Rozpočtová organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo na rozpočet vyššieho územného celku. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu. Rozpočtové organizácie podľa tohto zákona sú všetky štátne orgány s výnimkou štátnych orgánov, ktoré sú organizáciami podľa § 22 ods. 2. Ak je zriaďovateľom rozpočtovej organizácie štátny orgán, ktorý je organizáciou podľa § 22 ods. 2, príjmy a výdavky ním zriadenej rozpočtovej organizácie sú zapojené na rozpočet rozpočtovej organizácie, ktorej vnútornou organizačnou jednotkou je tento štátny orgán.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Nie financovanie ÚOO nie je založené na iných zdrojoch. Podľa § 18 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok schvaľuje predseda ÚOO Podľa § 13 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z.z. Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Podpredsedu ÚOO menuje predseda ÚOO. Podľa § 17 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva predseda úradu.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Na obsadzovaní ostatných vedúcich funkcionárov sa podieľa predseda úradu. Podľa § 13 ods. 5 zákona č. 54/2019 Z.z. Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
IV. Platy
46 %
2,76 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 905 €
0,84 b / 2 b
Priemerný plat predsedníčky ÚOO za rok 2022
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
2 621 €
0,32 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedu ÚOO za rok 2022
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 741 €
0,6 b / 2 b
Priemerný plat zamestnancov ÚOO za rok 2022 vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚOO zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
84 %
5,25 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva pre uchádzačov bola zverejnená na webe Úradu vlády SR https://www.vlada.gov.sk/volba-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti-sa-opakuje-–-urad-vlady-sr-zverejnil-vyzvu-komisie/
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Áno, výzva bola určená verejnosti. https://www.vlada.gov.sk/volba-predsedu-uradu-na-ochranu-oznamovatelov-protispolocenskej-cinnosti-sa-opakuje-–-urad-vlady-sr-zverejnil-vyzvu-komisie/
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť občanom SR. Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z. Za predsedu úradu možno zvoliť len toho, kto a) je štátnym občanom Slovenskej republiky,
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Zákon neobmedzuje kandidátov podľa veku.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli posielaľ prihlášky od 10.7.2019 do 24.9.2019
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Predloženie životopisu je zákonnou podmienkou kandidatúry. Podľa § 15 ods. 2 zákona č. 54/2019 Z.z. Vo výzve komisia určí, aké doklady preukazujúce splnenie podmienok podľa § 14 ods. 3 na predsedu úradu je potrebné zaslať a štruktúru životopisu, ktorý musí záujemca o kandidatúru priložiť
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Zákon neukladá povinnosť predložiť motivačný list, avšak výzva ho vyžadovala. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7258_vyzva_ii.pdf?csrt=5254878552059880066
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Zákon nevyžaduje predloženie projektu alebo výzie riadenia, avšak výzva vyžadovala predloženie koncepcie rozvoja, fungovania a riadenia úradu. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/data/files/7258_vyzva_ii.pdf?csrt=5254878552059880066
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Majetkové priznanie predsedníčky ÚOO Zuzany Dlugošovej je zverejené. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Zuzana.Dlugosova Predseda ÚOO je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zc)štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Zákon vyžaduje bezúhonnosť kandidáta. Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z. Za predsedu úradu možno zvoliť len toho, kto c)je bezúhonný,
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Zákon vyžaduje vysokoškolské vzdelanie kandidáta. Podľa § 14 ods. 3 zákona č. 54/2019 Z.z. Za predsedu úradu možno zvoliť len toho, kto d) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon nevyžaduje aktívne ovládanie cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Zákon nevyžaduje podmienku relevantnej praxe v danom odvetví.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Zákon vyžaduje verejné vypočutie kandidátov. Podľa § 15 ods. 1 zákona č. 54/2019 Z.z. Vláda môže národnej rade navrhnúť kandidátov na predsedu úradu len po ich verejnom vypočutí a po ich hodnotení komisiou.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený pred pred verejným vypočutím. https://www.teraz.sk/slovensko/kandidatov-na-sefa-uradu-na-ochranu/425831-clanok.html
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na Facebookovej stránke úradu vlády. https://www.facebook.com/UradVladySR/videos/1160695067652935
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na Facebookovej stránke úradu vlády. https://www.facebook.com/UradVladySR/videos/1160695067652935
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.facebook.com/UradVladySR/videos/1160695067652935
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla iba komisia, ktorá bola zložená zo zástupcov štátnych inštitúcií.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Zoznam členov komisie je zverejnený na webe úradu vlády. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisia bola zložená zo zástupcov viacerých štátnych inštitúcií. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/urad-na-ochranu-oznamovatelov/
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0,25 b / 0,25 b
Komisia zverejnila hodnotenie všetkých kandidátov. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/19444-sk/hodnotiace-harky/?csrt=5254878552059880066
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0,25 b / 0,25 b
Každý člen komisie hodnotil kandidátov individuálne. https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/19444-sk/hodnotiace-harky/?csrt=5254878552059880066
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Voľba predsedu ÚOO v roku 2019 bola verejná. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/ballots&ID=45414