Úrad na ochranu osobných údajov

+Vedúca osoba
momentálne bez vedúcej osoby
+Základné informácie

Rok vzniku: 2002

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov a podieľa sa na ochrane základných práv a slobôd fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov. Pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nezávisle a riadi sa ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná.

+Adresa
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava
tel.: +421 2 32313 214
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
https://dataprotection.gov.sk/uoou/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 040 €
Priemerná mzda zamestnancov: 6 676 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
do 29.4.2020
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 14.5.2015
Soňa Pőtheová
do 13.2.2015
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.5.2012
Eleonóra Kročianová
do 14.5.2012
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 29.4.2004
Gyula Veszelei
do 29.2.2004
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.9.2002
Pavol Husár
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
57 %
21,9 b / 38,3 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
45 %
4,5 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len predseda. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚOOU. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. § 83 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚOOU. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predsedu ÚOOU volí NR SR na návrh vlády SR. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Predsedu ÚOOU volí NR SR na návrh vlády SR. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť predsedu ÚOOU nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a podpredsedu ÚOOÚ platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚOOU je 5 rokov. § 82 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚOOU zvolená najviac dvakrát po sebe. § 82 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov a možno ho zvoliť najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia. Predseda úradu zostáva vo funkcii aj po uplynutí funkčného obdobia, kým Národná rada Slovenskej republiky nezvolí nového predsedu.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu ÚOOU nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Pozícia predsedu ÚOOU je neobsadená. Úrad vedie podpredsedníčka Anna Vitteková. Jej životopis nie je zverejnený
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0 b / 0,5 b
Pozícia predsedu ÚOOU je neobsadená. Úrad vedie podpredsedníčka Anna Vitteková. Anna Vitteková bola za nastúpila do funkcie 2. januára 2016. Pred nástupom do funkcie bola poslankyňou NR SR za stranu SMER-SD. Poslaneckého mandátu sa vzdala až po nástupe na ÚOOU 29. januára 2016 https://www.ta3.com/clanok/80428/anna-vittekova-sa-vzdala-poslaneckeho-mandatu
II. Odvolanie vedúceho úradu
59 %
4,1 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 3 b
Dôvody na odvolanie predsedu ÚOOU sú ustanovené v zákone. § 82 zákona č. 18/2018 Z. z. (8) K zániku výkonu funkcie predsedu úradu dochádza uplynutím jeho funkčného obdobia alebo zvolením nového predsedu po uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu podľa odseku 2. (9) Pred uplynutím funkčného obdobia výkon funkcie zaniká a) vzdaním sa funkcie, b) stratou voliteľnosti do Národnej rady Slovenskej republiky, c) nadobudnutím právoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo ktorým bol odsúdený za trestný čin a výkon trestu odňatia slobody mu nebol podmienečne odložený, d) výkonom činnosti, ktorá je nezlučiteľná s jeho povinnosťami podľa odseku 6, alebo e) smrťou alebo právoplatným rozhodnutím súdu o vyhlásení predsedu úradu za mŕtveho. (10) Predseda úradu môže byť z funkcie odvolaný, ak a) mu zdravotný stav dlhodobo, najmenej však počas jedného roka, nedovoľuje riadne vykonávať povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie, b) porušil povinnosť nezávislosti podľa odseku 5, alebo c) porušil povinnosť mlčanlivosti o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v súvislosti s výkonom svojej funkcie podľa § 84.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
O odvolaní predsedu ÚOOU rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,6 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za roky 2002-2023: 4,3 roka Pavol Husár (1.9.2002-29.2.2004) - 546 dní Gyula Veszelei (29.4.2004-15.5.2012) - 2938 Eleonóra Kročianová (15.5.2012-13.2.2015) - 1004 Soňa Pőtheová (14.5.2015-29.4.2020) - 1812
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
0,5 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 NR SR odvolala na návrh vlády 29. 4 Soňa Pőtheovu z funkcie predsedníčky ÚOOU, z dôvodu medializovanej komunikácie medzi Pőtheovou a Mariánom Kočnerom. Funkcia je odvtedy oficiálne neobsadená. Úrad momentálne vedie podpredsedníčka Anna Vitteková. Po voľbách v septembri 2023 zostala funkcia predsedu ÚOOU neobsadená.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚOOU nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚOOU nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚOOU nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu ÚOOU stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. § 82 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚOOU nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚOOU nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚOOU nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 80 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z Úrad je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh na účely trestného konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8 ustanovené inak.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade rozhodnutí ÚOOU rozhoduje predseda ÚOOU. § 103 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. Proti rozhodnutiu podľa § 102 možno podať rozklad, o ktorom rozhodne predseda úradu.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet ÚOOU netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet je súčasťou kapitoly Všeobecná pokladničná správa. § 80 ods. 5 zákona č. 18/2018 Z. z Úrad je rozpočtovou organizáciou.27) Návrh rozpočtu predkladá úrad ako súčasť kapitoly Všeobecná pokladničná správa. Schválený rozpočet úradu môže znížiť v priebehu kalendárneho roku iba Národná rada Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
ÚOOU nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov ÚOOU. § 106 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z. Pokuty a poriadkové pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Predseda ÚOOU vydáva organizačný poriadok ÚOOU. § 80 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Podpredsedu ÚOOU vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚOOU. § 83 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z Predsedu úradu zastupuje podpredseda úradu, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Podpredseda úradu je štátnym zamestnancom podľa osobitného predpisu.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
O organizácii ÚOOU rozhoduje predseda ÚOOU. § 80 ods. 6 zákona č. 18/2018 Z. z Podrobnosti o organizácii úradu upraví organizačný poriadok úradu, ktorý vydá predseda úradu.
IV. Platy
76 %
4,58 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 040 €
1,17 b / 2 b
Pozícia predsedu je neobsadená. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov zamestnancov ostatných inštitúcií.
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
3 205 €
0,4 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedníčky ÚOOU vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
6 676 €
2 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚOOU vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚOOU zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
76 %
4,75 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Úrad vlády SR má povinnosť na svojom webovom sídle zverejniť výzvu na predkladanie kandidátov. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Kandidát sa môže prihlásiť bez zpotreby nominácie iným subjektom. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Požiadavkou na kandidáta je slovenské občianstvo. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Výzva na predkladanie návrhov musí byť zverejnená najmenej 20 kalendárnych dní. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. Spôsob výberu kandidátov túto zákonnú požiadavku odzrkadľuje. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Spôsob výberu kandidátov ukladá kandidátom povinnosť predkladať motivačný list. Zákon kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list neukladá. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Spôsob výberu kandidátov ukladá kandidátom povinnosť predkladať odborný projekt. Zákon kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia neukladá. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/sposob-vyberu-kandidatov.pdf
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda ÚOOU je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 82 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhonný.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚOOU môže byť zvolený iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 82 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhonný.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za predsedu ÚOOU môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej dvojročnou praxou v oblasti ochrany osobných údajov. § 82 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Za predsedu úradu možno zvoliť občana Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, má najmenej dvojročné skúsenosti v oblasti ochrany osobných údajov a je bezúhonný.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Rokovací poriadok komisie ukladá komisii povinnosť zorganizovať verejné vypočutie https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Tajomník komisie je podľa Rokovacieho poriadku povinný zverejniť zoznam kandidátov až po verejnom vypočutí. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Rokovací poriadok komisie nenariaďuje komisii povinnosť vysielať verejné vypočutie naživo. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam je dostupný na webe Úradu vlády https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/?csrt=11691735571424365986
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa rokovacieho poriadku prezentujú víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/?csrt=11691735571424365986
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0,25 b / 0,25 b
Zástupcovia verejnosti maljú podľa rokovacieho poriadku právo klásť otázky. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/?csrt=11691735571424365986
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
ZOznam členov komisie bol zverejený https://www.vlada.gov.sk//vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-uradu-na-ochranu-osobnych-udajov-slovenskej-republiky-2/?csrt=11691735571424365986
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisia má byť zložená zo zástupcov Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, Národného bezpečnostného úradu, Kancelárie verejného ochrancu práv, Nadácie Zastavme korupciu, Slovensko.Digital, Spolku pre ochranu osobných údajov a Slovenskej advokátskej komory. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0,25 b / 0,25 b
Tajomník komisie podľa rokovacieho poriadku zverejní hodnotenie kandidátov (zápisnicu a hlasovanie jednotlivých členov komisie) https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou2021/zapisnica-verejne-vypocutie.pdf
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Tajomník komisie podľa rokovacieho poriadku zverejní hodnotenie kandidátov (zápisnicu a hlasovanie jednotlivých členov komisie). Individuálne hodnotenie členov komisie v zápisnici chýba. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou-2021/rokovaci-poriadok.pdf https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/uoou2021/zapisnica-verejne-vypocutie.pdf
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe predsedu ÚOOU bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/informacia_denne_rokovanie_vysledok&MasterID=1322&CisObdobia=6&CisSchodze=&CPT=&Text=&DatumOd=2015-5-14 0:0:0&DatumDo=2015-5-14 23:59:59&Fulltext=False&ShowCriteria=False