Úrad inšpekčnej služby

+Vedúca osoba
Branislav Zurian
riaditeľ
od 3.11.2023
+Základné informácie

Rok vzniku: 2019

Úrad inšpekčnej služby je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Policajného zboru a príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže (s účinnosťou od 1. februára 2019). V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov Finančnej správy /colníkov/ (s účinnosťou od 1. januára 2020). Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom vnútra Slovenskej republiky úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

+Adresa
Úrad inšpekčnej služby
Pribinova 2
812 72 Bratislava
tel.: +421 9 61043 851
e-mail: uis@minv.sk
https://www.minv.sk/?urad-inspekcnej-sluzby
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 040 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 465 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 3.11.2023
Branislav Zurian
do 2.11.2023
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.3.2023
Peter Juhás
do 10.1.2022
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 16.6.2021
Peter Scholtz
do 16.6.2021
odvolanie z funkcie
od 17.4.2019
Adrián Szabó
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
29 %
11,2 b / 38 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
30 %
3 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len riaditeľ. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 3 zákona č. 171/1993 Z. z. Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 1 b
Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra. § 33b ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. (1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva len vláda na návrh ministra. § 33b ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. (1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Politická príslušnosť riaditeľa ÚIS je obmedzená, policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech. § 48 ods. 5 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o policajta uvedeného v § 44 ods. 2.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre riaditeľa ÚIS, ako pre štatutárny orgán, ktorý do funkcie priamo ustanovuje štát platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie riaditeľa ÚIS nie je zákon obmedzené, podľa zákona č. 171/1993 Z. z.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Zákon nestanovuje maximálny počet funkčných období
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post riaditeľa ÚIS. § 33b ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. Minister predloží kandidáta na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby výboru pre obranu a bezpečnosť na verejné vypočutie pred predložením návrhu na jeho vymenovanie na funkciu riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vláde.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis riaditeľa ÚIS Branislava Zuriana nie je zverejnený. Hodnotenie: 0/1
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Riaditeľ ÚIS Branislav Zurian nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
21 %
1,5 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 3 b
O odvolaní riaditeľa ÚIS rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov. § 33b ods. 7 zákona č. 73/1998 Z. z. Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b) bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d) bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e) sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h) do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 2 b
O odvolaní riaditeľa ÚIS rozhoduje vláda SR z objektívnych dôvodov. § 33b ods. 7 zákona č. 73/1998 Z. z. Vláda odvolá riaditeľa Úradu inšpekčnej služby z funkcie, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b) bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d) bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e) sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, h) do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu ÚIS v úrade medzi rokmi 20019-2021: 2,1 roka Adrián Szabo - 1.5.2019 - 1.6.2021 - 762 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
0,5 b / 1 b
Po voľbách v septembri 2023 bol 2. novembra za riaditeľa ÚIS vymenový Branislav Zurian. Po voľbách vo februári 2020 nedošlo k výmene riaditeľa Adriána Szabóa. Zurianov predchodca Szabó, bol dňa 16.6.2021 odvolaný vládou na návrh členov Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Dôvodom odvolania A. Szabóa je obvinenie v za pokračovací zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súbehu so zločinom prijímania úplatku. Do zvolenia Zuriana pôsobili na čele úradu niekoľkí dočasne poverení riaditelia.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
11 %
1 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu ÚIS nevolí NR SR. § 33f ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚIS nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ÚIS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 4a ods. 1 zákona č. 171/1993 Z. z. Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0 b / 1 b
ÚIS je podriadene ministrovi vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet ÚIS netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
ÚIS nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov ÚIS.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Minister vnútra SR schvaľuje organizačný poriadok na návrh riaditeľa ÚIS. § 4a ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z. Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Organizáciu ÚIS určuje minister vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
O organizácii ÚIS rozhoduje minister vnútra SR. § 4a zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Zriaďuje sa Úrad inšpekčnej služby, ktorý je osobitnou súčasťou Policajného zboru s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, na odhaľovanie, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov. V pôsobnosti Úradu inšpekčnej služby je aj vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov colníkov. (2) Úrad inšpekčnej služby plní tiež v rozsahu vymedzenom ministrom úlohy na úseku vnútornej kontroly, finančnej kontroly, ochrany osobných údajov, vybavovania sťažností, vybavovania petícií a úlohy zodpovednej osoby podľa osobitných predpisov5a) v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“). (3) Úrad inšpekčnej služby riadi riaditeľ. Riaditeľ Úradu inšpekčnej služby je za výkon svojej funkcie zodpovedný vláde. (4) Vnútornú organizáciu Úradu inšpekčnej služby určuje minister na návrh riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. § 6 ods. 1 - 2 zákona č. 171/1993 Z. z. (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. (3) Prezident Policajného zboru je zodpovedný za výkon svojej funkcie ministrovi.
IV. Platy
49 %
2,92 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 040 €
1,17 b / 2 b
Údaj o priemernom plate riaditeľa ÚIS nebol sprístupnený. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov vedúcich zamestnancov ostatných inštitúcií.
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 385 €
0,62 b / 1 b
Údaj o priemernom plate podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov ÚIS nebol sprístupnený. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov ostatných inštitúcií.
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 465 €
1,13 b / 2 b
Údaj o priemernom plate zamestnancov ÚIS nebol sprístupnený. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov zamestnancov ostatných inštitúcií.
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
0 b / 1 b
ÚIS odmietla sprístupniť výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov. (0/3)
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
46 %
2,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚIS bol menovaný napriamo ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚIS bol menovaný napriamo ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri ÚIS nevyhodnocuje. Kandidáti musia mať slovenské občianstvo. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada § 33f ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov . nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚIS bol menovaný napriamo ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať životopis.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Riaditeľ ÚIS je podľa zákona o Policajnom zbore povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. § 48a ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. (1) Policajt je počas trvania služobného pomeru povinný preukazovať svoje majetkové pomery v majetkovom priznaní a) do 30 dní odo dňa vzniku jeho služobného pomeru, b) do 31. marca každého kalendárneho roka, c) v lehote určenej ministrom.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 33b ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za riaditeľa ÚIS môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 33b ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov do posledného výberového konania neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za riaditeľa ÚIS môže byť vymenovaný iba kandidát, ktorý bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a zároveň bol spolu najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo vedúcim prokurátorom. § 33b ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) bol spolu najmenej desať rokov v služobnom pomere 1. príslušníka Policajného zboru v inšpekčnej službe alebo v službe kriminálnej polície, 2. príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže ako poverený príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže, alebo 3. prokurátora ako prokurátor, ktorý vykonáva dozor v trestnom konaní, a e) bol spolu najmenej päť rokov 1. nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru alebo Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktorý bol nadriadeným, alebo 2. vedúcim prokurátorom.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post riaditeľa ÚIS. § 33b ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Zákon neuvádza povinnosť zverejniť príslušné dokumenty pred verejným vypočutím
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie v poslednom výberovom konaní bolo vysielané naživo https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11201
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Z posledného verejného vypočutia je dostupný záznam. https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11201
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidát prezentoval svoju víziu riadenia podľa záznamu z posledného vypočutia vo Výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť. https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/11201?termNr=9
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky v poslednom výberovom konaní kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zastával úlohu komisie. Zoznam jeho členov je zverejený na webovej stránke NR SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=182
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zastával úlohu komisie.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Zverejnené je len uznesenie o vykonaní verejného vypočutia. https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=297216
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Zverejnené je len uznesenie o vykonaní verejného vypočutia. https://www.nrsr.sk/dl/Browser/Document?documentId=297216
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Riaditeľa ÚIS nevolí NR SR.