Tlačová agentúra Slovenskej republiky

+Vedúca osoba
Vladimír Puchala
generálny riaditeľ
od 5.9.2017
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Hlavnou činnosťou tlačovej agentúry je poskytovanie služby verejnosti v oblasti spravodajstva. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa vyhľadávanie aktuálnych, včasných, overených, neskreslených a nestranných informácií, ktoré sú spracovávané formou textových súborov, zvukových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, obrazových záznamov alebo multimediálnych záznamov a sú sprostredkúvané v agentúrnom spravodajstve. Služba verejnosti v oblasti spravodajstva zahŕňa aj uchovávanie zhromaždených informácií a ich sprístupňovanie.

+Adresa
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dúbravská cesta 14
841 04 Bratislava
tel.: +421 2 59210 444
e-mail: tasr@tasr.sk
https://www.tasr.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 231 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 422 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 5.9.2017
Vladimír Puchala
do 17.7.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 4.4.2007
Jaroslav Rezník
do 4.4.2007
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 4.9.2002
Peter Nedavaška
do 26.6.2002
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 2.12.1998
Ivan Čeredejev
do 2.12.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.12.1994
Dušan Kleiman
do 14.12.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 20.4.1994
Ivan Melicherčík
do 19.4.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 18.8.1992
Dušan Kleiman
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
62 %
24,8 b / 39,8 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
65 %
7,17 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Orgánmi TASR sú správna rada a generálny riaditeľ. Podľa § 8 č. 385/2008 Z.z. Orgány tlačovej agentúry sú a)správna rada, b)generálny riaditeľ
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0,33 b / 0,33 b
Generálny riaditeľ TASR sa nepodieľa na voľbe členov rady. Štyroch členov rady volí a dovoláva príslušný výbor NR SR a jedného člena volia a odovlávajú zamestnanci TASR spomedzi zamestnancov. Podľa § 9 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Správna rada má päť členov a je zložená z a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Generálny riaditeľ nemôže byť členom správnej rady. Podľa § 9 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Správna rada má päť členov a je zložená z a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,26 b / 0,33 b
Štyria členovia správnej rady nesmú byť zamestnancami úradu ani. Jeden člen správnej rady musí byť zamestnancom úradu. Podľa § 9 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Správna rada má päť členov a je zložená z a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ. Podľa § 9 ods. 5 č. 385/2008 Z.z. Člen správnej rady nesmie byť vydavateľom periodickej tlače, osobou, ktorá vyhľadáva a spracúva informácie s cieľom sprostredkovať ich odplatne v agentúrnom spravodajstve verejnosti, štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, riadiaceho orgánu, kontrolného orgánu, dozorného orgánu týchto osôb, alebo zamestnancom týchto osôb, okrem člena správnej rady podľa odseku 1 písm. b), ani v tejto oblasti podnikať, Výpočet 0.33/5*4=0.264
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiacím orgánom TASR je iba generálny riaditeľ.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Systém postupnej obmeny členov správnej rady TASR nie je zákonom stanovený.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Generálneho riaditeľa TASR volí a odvoláva správna rada TASR. Podľa §15 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Kandidátov žiadna inštitúcia nenavrhuje. Zákon vyžaduje výberové konanie. Podľa §15 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. (1) Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. (2) Oznámenie o verejnom vypočutí na obsadenie funkcie generálneho riaditeľa zverejní správna rada najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa v tlači, prípadne v iných hromadných informačných prostriedkoch.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Štyroch členov rady TASR navrhuje príslušný výbor NRSR. Jeden člen NR SR je volený spomedzi zamestnancov TASR. Podľa § 9 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Správna rada má päť členov a je zložená z a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,75 b
Generálneho riaditeľa volí správna rada. Podľa § 15 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Štyroch členov rady TASR navrhuje príslušný výbor NRSR. Jeden člen NR SR je volený spomedzi zamestnancov TASR. Podľa § 9 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Správna rada má päť členov a je zložená z a) odborníka v oblasti práva, odborníka v oblasti ekonómie, odborníka v oblasti žurnalistiky a odborníka v oblasti informačných technológií, ktorých volí a odvoláva národná rada z kandidátov na členov správnej rady navrhnutých príslušným výborom národnej rady, b) jedného člena, ktorého volia a odvolávajú zamestnanci tlačovej agentúry zo zamestnancov tlačovej agentúry v pracovnom pomere; členom správnej rady nemôže byť generálny riaditeľ.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť generálneho riaditeľa TASR nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre generálneho riaditeľa TASR platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Generálny riaditeľ TASR je volený na 5 rokov Podľa § 13 ods. 2 č. 385/2008 Z.z. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom určeným v rozhodnutí správnej rady o voľbe generálneho riaditeľa podľa § 12 ods. 1 písm. b) a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Generálny riaditeľ TASR môže byť zvolený najviac 2x po sebe. Podľa § 13 ods. 2 č. 385/2008 Z.z. Funkčné obdobie generálneho riaditeľa sa začína dňom určeným v rozhodnutí správnej rady o voľbe generálneho riaditeľa podľa § 12 ods. 1 písm. b) a trvá päť rokov. Generálneho riaditeľa možno zvoliť opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejené vypočutie kandidáta na generálneho riaditeľa je podmienkou zo zákona. Podľa § 15 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis generálneho riaditeľa Vladimíra Puchalu nie je dostupný na stránke TASR. Životopisy členov správnej rady TASR nie sú dostupné na webstránke.
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Podľa našich zistení nebol generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala politicky aktívny dva roky pred začatím funkcie. Žiadny s členov správnej rady TASR nebol politicky aktívny pred začatím funkcie.
II. Odvolanie vedúceho úradu
65 %
4,57 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Generálneho riaditeľa odvolá správna rada z objektívnych dôvodov. Podľa § 16 ods. 2 a 3 č. 385/2008 Z.z. (2) Správna rada odvolá generálneho riaditeľa z funkcie, ak a)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, b)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c)bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo d)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. d). (3) Správna rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, b)správna rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že tlačová agentúra neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) na čo bol generálny riaditeľ opakovane správnou radou upozornený, c)nesplnil povinnosti podľa § 13 ods. 5 písm. d) alebo podľa osobitného predpisu.21) Podľa § 11 ods. 2 č. 385/2008 Z.z. (2) Národná rada odvolá člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlačovej agentúry odvolajú člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b), ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 9 ods. 4 alebo 5, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva funkciu člena správnej rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo e) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1,5 b
Generálneho riaditeľa TASR odvoláva iba správa rada TASR. Podľa § 16 ods. 2 a 3 č. 385/2008 Z.z. (2) Správna rada odvolá generálneho riaditeľa z funkcie, ak a)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, b)bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c)bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená alebo d)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa § 14 ods. 1 písm. d). (3) Správna rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, b)správna rada počas šiestich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov svojím uznesením najmenej dvakrát konštatuje, že tlačová agentúra neplní úlohy a povinnosti ustanovené týmto zákonom alebo osobitným predpisom,3) na čo bol generálny riaditeľ opakovane správnou radou upozornený, c)nesplnil povinnosti podľa § 13 ods. 5 písm. d) alebo podľa osobitného predpisu.21)
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,5 b
Členov správnej rady TASR odvoláva iba NR SR alebo iba zamestnanci TASR. Podľa § 11 ods. 2 č. 385/2008 Z.z. Národná rada odvolá člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. a) alebo zamestnanci tlačovej agentúry odvolajú člena správnej rady podľa § 9 ods. 1 písm. b), ak a) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena správnej rady podľa § 9 ods. 4 alebo 5, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva funkciu člena správnej rady najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace alebo
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,57 b / 1 b
Priemerná dlžka funkčného obdobia generálneho riaditeľa TASR medzi rokmi 1992-2024: 4,1 roka JUDr. Dušan Kleiman (od: 18. august 1992 do: 19. apríl 1994) - 609 dní PhDr. Ivan Melicherčík (od: 20. apríl 1994 do: 14. decembra 1994) - 238 dní JUDr. Dušan Kleiman (od: 15. december 1994 do: 2. december 1998) - 1448 dní Ing. Ivan Čeredejev (od: 2. december 1998 do: 26. jún 2002) - 1302 dní JUDr. Peter Nedavaška (od 4. septembra 2002 do 4. apríla 2007) - 1674 dní PhDr. Jaroslav Rezník. (od 4. apríla 2007 do 17. júla 2017) - 3758 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 ani po voľbách v septembri 2023 nedošlo k zmene výmene generálneho riaditeľa TASR. Aktuálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala je vo funkcii od 5.9.2017 s tým, že 24.8.2022 svoj mandát obhájil na ďalších 5r. Jeho predchodca Jaroslav Rezník sa vzdal funkcie.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
Zákon o TASR nie je ústavným zákonom.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o TASR nie je ústavným zákonom.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Zákon o TASR nie je ústavným zákonom.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Generálny riaditeľ TASR sa nevolí v NRSR.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o TASR nie je ústavným zákonom.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Zákon o TASR nie je ústavným zákonom.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
TASR je nezávislá inštitúcia. Podľa § 2 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
TASR je nezávislá inštitúcia. Podľa § 2 ods. 1 č. 385/2008 Z.z. Tlačová agentúra je verejnoprávna, národná, nezávislá, informačná inštitúcia, ktorá poskytuje službu verejnosti v oblasti spravodajstva.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
TASR má mimo vlastných príjmov nárok na nárokovateľný príspevok v pevne stanovej výške. Podľa § 6a ods. 1 a 2 č. 385/2008 (1)Nárokovateľný príspevok je určený na finančné zabezpečenie služieb vo verejnom záujme, ktoré tlačová agentúra vykonáva v rámci hlavnej činnosti podľa § 3 ods. 5. (2)Nárokovateľný príspevok sa poskytuje každoročne zo štátneho rozpočtu v sume rovnajúcej sa 0,0029 % z hrubého domáceho produktu Slovenskej republiky vyjadreného v bežných cenách za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa nárokovateľný príspevok poskytuje. Ak je nárokovateľný príspevok na príslušný kalendárny rok určený podľa prvej vety nižší ako nárokovateľný príspevok poskytnutý za predchádzajúci kalendárny rok, poskytne sa nárokovateľný príspevok najmenej v sume nárokovateľného príspevku za tento predchádzajúci kalendárny rok.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
1 b / 1 b
Financovanie TASR je založené najmä vlastných príjmoch TASR Podľa § 6 ods. 1 č. 385/2008 Príjmy tlačovej agentúry sú a)príjmy z hlavnej činnosti, b)nárokovateľný príspevok zo štátneho rozpočtu (ďalej len „nárokovateľný príspevok“) podľa § 6a, c)príjmy z podnikateľskej činnosti, d)finančné prostriedky zo štátnych účelových fondov a prostriedky Európskej únie, e)príjmy z predaja a prenájmu majetku tlačovej agentúry, f)úroky z vkladov v banke alebo pobočke zahraničnej banky8) okrem úrokov z prostriedkov štátneho rozpočtu, úroky z majetkových účastí a finančného majetku, g)dary, h)iné príjmy.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok TASR schvaľuje správna rada TASR Podľa § 12 ods. 1 č. 385/2008 c) schvaľuje štatút tlačovej agentúry, organizačný poriadok tlačovej agentúry a štatút redaktorov a spolupracovníkov tlačovej agentúry,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Určenie zástupcu je v kompetencii generálneho riaditeľa. Podľa § 13 ods. 4 č. 385/2008 Generálny riaditeľ pre prípad svojej neprítomnosti písomne určí svojho zástupcu zo zamestnancov tlačovej agentúry. Zástupca generálneho riaditeľa plní úlohy generálneho riaditeľa aj v prípade, ak sa výkon funkcie generálneho riaditeľa skončí pred uplynutím jeho funkčného obdobia, až do zvolenia nového generálneho riaditeľa.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Na obsadzovaní vedúcich funkcionárov sa podieľa generálny riaditeľ. Podľa čl. 4 ods. 4 štatútu TASR Generálny riaditeľ najmä a) zodpovedá za výber a riadenie manažmentu tlačovej agentúry, prostredníctvom ktorého riadi pracovné procesy a plní úlohy, ktoré tlačovej agentúre vyplývajú z príslušných zákonov a rozhodnutí správnej rady,
IV. Platy
36 %
2,35 b / 6,5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 231 €
1,19 b / 2 b
Priemerný plat GR TASR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 385 €
0,46 b / 0,75 b
TASR nesprístupnila priemerný plat podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov za rok 2022
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
1 296 €
0,19 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady TASR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 422 €
0 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca VOP vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
0,5 b / 1 b
TASR zverejnila priemerný plat zamestnancov za rok 2022. Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca za rok 2022 bol získaný z majetkového priznania zverejneného na stránke NRSR.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
60 %
3,75 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva bola zverejnená na stránke TASR https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva bola určená verejnosti https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Kandidatúra bola určená iba pre občanov SR https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nebola obmedzená vekom https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti sa mohli prihlasovať od 16. 5 2022 do 15. 7. 2022
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti museli k prihláške predložiť životopis. https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Výzva nepožadovala predloženie motivačného listu. https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti museli k prihláške predložiť projekt. https://www.tasr.sk/download/359/vyzva-na-predkladanie-prihlasok-kandi.pdf
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Generálny riaditeľ TASR je povinný predložiť majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Vladimir.Puchala
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Generálny riaditeľ musí spĺňať podmienky bezúhonnosti rovnako ako člen správnej rady. Podľa § 14 ods. 1 č. 385/2008 Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá a)spĺňa predpoklady podľa § 9 ods. 3, Podľa § 9 ods. 3 č. 385/2008 Členom správnej rady môže byť štátny občan Slovenskej republiky, ktorý má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti podľa tohto zákona poskytne kandidát na člena správnej rady údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov.15a) Údaje podľa štvrtej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je podmienkou pre výkon funkcie. Podľa § 14 ods. 1 č. 385/2008 Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá b)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva neuvádzajú ovládanie svetového jazyka ako podmienku
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Päťročná prax v oblasti riadenia je podmienkou pre výkon funkcie. Podľa § 14 ods. 1 č. 385/2008 Za generálneho riaditeľa možno zvoliť fyzickú osobu, ktorá c) má najmenej päťročnú odbornú prax v oblasti riadenia,
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie kandidátov je verejné. Podľa § 15 ods. 1 č. 385/2008 Generálneho riaditeľa volí správna rada verejným hlasovaním nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov správnej rady na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený pred verejným vypočutím. https://www.tasr.sk/download/328/zapis2207.docx
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie nebolo vysielané naživo
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Záznam z vypočutia nie je dostupný
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti na verejnom vypočutí prezentovali víziu riadenia https://www.tasr.sk/download/330/zapis2208.docx
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Podľa zverejnenej zápisnice zástupcovia verejnosti nemali možnosť klásť otázky https://www.tasr.sk/download/330/zapis2208.docx
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Správna rada zastávala úlohu komisie. Jej zloženie je zverejnené. https://www.tasr.sk/spravna-rada
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Správna rada zastávala úlohu komisie.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie jednotlivých členov komisie nebolo zverjenené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individálne hodnotenie kandidátov nebolo zverejnené.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Generálny riaditeľ TASR sa nevolí v NR SR