Súdna rada

+Vedúca osoba
Marcela Kosová
predsedníčka
od 14.5.2024
+Základné informácie

Rok vzniku: 2001

Súdna rada Slovenskej republiky je ústavným orgánom sudcovskej legitimity. Medzi jej hlavné kompetencie podľa ústavy patrí: zabezpečovanie úloh verejnej kontroly súdnictva, predkladanie prezidentovi Slovenskej republiky návrh kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov, rozhodovať o pridelení a preložení sudcov. Súdna rada sa taktiež vyjadruje k návrhu rozpočtu súdov.

+Adresa
Súdna rada
Hlavné námestie 8
814 22 Bratislava
tel.: +421 2 21028 177
e-mail: tlacove@sudnarada.gov.sk
http://www.sudnarada.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 680 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 080 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 14.5.2024
Marcela Kosová
do 16.4.2024
odvolanie z funkcie
od 29.6.2020
Ján Mazák
do 22.4.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 11.7.2017
Lenka Praženková
do 29.6.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 16.9.2014
Jana Bajánková
do 23.6.2014
uplynutie funkčného obdobia
od 23.6.2009
Štefan Harabin
do 7.10.2008
uplynutie funkčného obdobia
od 7.10.2003
Milan Karabín
do 11.2.2003
uplynutie funkčného obdobia
od 1.7.2001
Štefan Harabin
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
56 %
21,2 b / 38,3 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
72 %
7,18 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľmi Súdnej rady sú jej 18 členovia. Podľa § 3 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia".
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Postupný systém výmeny členov Súdnej rady nie je zákonom definovaný. § 3 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady osobu, ktorá nie je sudcom.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0,5 b / 0,5 b
Deviatich členov SR volia sudcovia SR. Troch členov SR volí NR SR. Troch členov SR vymenúva prezident SR. Troch členov SR vymenúva vláda SR. Podľa čl. 141a Ústavy SR č. 460/1992 ods.2. " Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,83 b / 1 b
Deviatich členov volia sudcovia SR. Hodnotenie: 9/18=0.5 Troch členov SR volí NR SR. Hodnotenie: 3/18=0.167 Troch členov SR vymenúva prezident SR. Hodnotenie: 0*(1/18)=0 Troch členov SR vymenúva vláda SR. Hodnotenie: 3/18=0.167 Spolu: 0.833 Podľa čl. 141a Ústavy SR č. 460/1992 ods.2. " Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Deviatich členov SR volia sudcovia SR. Troch členov SR volí NR SR. Troch členov SR vymenúva prezident SR. Troch členov SR vymenúva vláda SR. Podľa čl. 141a Ústavy SR č. 460/1992 ods.2. " Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť člena SR nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre členov SR platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie členov SR je 5 rokov. Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.5 "Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať. "
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za člena SR zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa čl. 141a Ústavy SR 460/1992 ods.5 "Funkčné obdobie členov Súdnej rady Slovenskej republiky je päť rokov. Tú istú osobu možno zvoliť za predsedu Súdnej rady Slovenskej republiky, zvoliť alebo vymenovať za člena Súdnej rady Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Predsedu, podpredsedu a člena Súdnej rady Slovenskej republiky možno pred uplynutím ich funkčného obdobia kedykoľvek odvolať. "
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena SR nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0,85 b / 1 b
Životopis predsedu SR Jána Mazáka je zverejnený na webovom sídle SR. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopis podpredsedu SR Jána Gandžalu je zverejnený na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti. Hodnotenie: 0.25/0.25 Životopisy členov SR Petra Farkaša, Ayše Pružinec Eren, Ľuboša Kunaya, Marcely Kosovej, Petra Šamka a Andreja Majerníka sú zverejnené na webových sídlach SR alebo Ministerstva spravodlivosti Životopisy ostatných členov SR nie sú zverejnené na webovom sídle SR. Dve miesta členov SR nie sú k januáru 2024 obsadené. Hodnotenie: 6/14 * 0.25=0.10714 Spolu: 0.546875/1 Predseda SR - Ján Mazák: https://www.sudnarada.gov.sk/4185-sk/prof-judr-jan-mazak-phd/ Podpredseda SR - Ján Gandžala: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiKhI2A5vCDAxXw_rsIHfoyBqkQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov.sk%2FUchadzaci%2FVK_NSSR%2520sudca%2520ob%25C4%258Diansko%2520pr%25C3%25A1vne%2520kolegium%2520_JUDr_J%25C3%25A1n%2520Gand%25C5%25BEala_Spr%2520953_20%2F%25C5%25BEivotopis.pdf&usg=AOvVaw259rp1q89H-lT6_GE9RPD2&opi=89978449
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Žiadny z členov SR nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie.
II. Odvolanie vedúceho úradu
19 %
1,34 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 3 b
Dôvody na odvolanie člena SR nie sú zákonom stanovené. Odvolanie môže prebehnúť bez udania dôvodov. Podľa § 27 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods.1-4 "(1) Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami sa primerane použijú ustanovenia § 10 až 23, ak tento zákon neustanovuje inak. (2) Návrh na odvolanie člena súdnej rady zvoleného sudcami môže podať a) nadpolovičná väčšina sudcovských rád v príslušnom volebnom obvode, b) najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode alebo c) najmenej štvrtina sudcov oprávnených voliť člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy. (3) Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina sudcov oprávnených voliť tohto člena súdnej rady. Odvolanie člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy je platné, ak sa za jeho odvolanie vyslovila nadpolovičná väčšina všetkých sudcov oprávnených voliť v príslušnom volebnom obvode. (4) Na odvolanie člena súdnej rady zvoleného národnou radou sa primerane použije § 24 a na odvolanie člena súdnej rady vymenovaného prezidentom alebo vládou sa primerane použije § 25."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 2 b
O odvolaní jedného člena SR rozhodujú výlučne sudcovia Najvyššieho súdu SR. O odvolaní ôsmich členov SR rozhoduje výlučne sudcovia ostatných súdov SR. O odvolaní troch členov SR rozhoduje výlučne NR SR. O odvolaní troch členov SR rozhoduje výlučne prezident SR. O odvolaní troch členov SR rozhoduje výlučne vláda SR. Čl. 141a ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,34 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za roky 2001-2023: 3r Štefan Harabin 1. júl 2001 – 11. február 2003 - 590 dní Jozef Hrabovský ad interim 12. február 2003 – 6. október 2003: 237 dní Milan Karabín 7. október 2003 – 7. október 2008: 1828 dní Viera Petríková ad interim 8. október 2008 – 23. jún 2009: 259 dní Štefan Harabin 23. jún 2009 – 23. jún 2014: 1827 dní Ján Klučka ad interim 24. jún 2014 – 21. júl 2014: 28 dní Ján Vanko ad interim 21. júl 2014 – 16. september 2014: 58 dní Jana Bajánková 16. september 2014 – 29. jún 2017: 1018 dní Ján Havlát ad interim 29. jún 2017 – 11. júl 2017: 12 dní Lenka Praženková 11. júl 2017 – 24. jún 2020: 1110 dní Eva Mišíková ad interim 24. jún 2020 – 29. jún 2020: 5 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
V prvých troch mesiacoch od volieb v septembri 2023 nedošlo k zmene predsedu SR. V prvých troch mesiacoch od volieb vo februári 2020 nedošlo k zmene predsedníčky SR Lenky Praženkovej. Aktuálnym predsedom SR je Ján Mazák, ktorý vo funkcii pôsobí od 29.6.2020. Jeho predchodkyňa Lenka Praženková sa funkcie vzdala z dôvodu, že nezískala podporu ostatných členov SR.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7,03 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
SR je ukotvená v ústavnom zákone. Podľa § 3 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Súdna rada má 18 členov. Sú nimi predseda súdnej rady a ďalší jej členovia."
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania členov SR do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Čl. 141a ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania členov SR do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Čl. 141a ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie troch členov SR volených NR SR stačí jednoduchá väčšina. Zvyšných 15 členov SR nevolí NR SR. Čl. 141a ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Spôsob tvorby rozpočtu SR nie je definovaný v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie SR sú definované v Ústavnom zákone. Podľa čl. 141a Ústavného Zákona č. 460/1992 Zb. ústava Slovenskej republiky ods. 6 "Do pôsobnosti Súdnej rady Slovenskej republiky patrí a) zabezpečovať plnenie úloh verejnej kontroly súdnictva, b) prijímať stanovisko, či kandidát na vymenovanie za sudcu spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne, c) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy kandidátov na vymenovanie sudcov a návrhy na odvolanie sudcov, d) rozhodovať o pridelení a preložení sudcov, e) predkladať prezidentovi Slovenskej republiky návrhy na vymenovanie predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky a návrhy na ich odvolanie, f) predkladať vláde Slovenskej republiky návrhy kandidátov na sudcov, ktorí by mali pôsobiť za Slovenskú republiku v medzinárodných súdnych orgánoch, g) vyjadrovať sa o návrhu rozpočtu súdov Slovenskej republiky pri zostavovaní návrhu štátneho rozpočtu a predkladať Národnej rade Slovenskej republiky stanovisko k návrhu rozpočtu súdov, h) dohliadať, či sudca spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne po celý čas trvania funkcie sudcu, i) vykonávať dohľad a konať vo veciach majetkových pomerov sudcu, j) vydávať zásady sudcovskej etiky v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy, k) ďalšia pôsobnosť, ak tak ustanoví zákon."
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
SR nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa čl. 141 Ústavy SR 460/1992 ods. 1-2 "(1) V Slovenskej republike vykonávajú súdnictvo nezávislé a nestranné súdy. (2) Súdnictvo sa vykonáva na všetkých stupňoch oddelene od iných štátnych orgánov."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
SR je vo svojich rozhodnutiach nezávislá inštitúcia. Podľa § 3a Zákona č. 185/2002 Z.z. "Zabezpečovanie výkonu verejnej kontroly súdnictva Pri výkone pôsobnosti podľa čl. 141a ods. 5 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky súdna rada a) sa podieľa v rozsahu ustanovenom zákonom na riadení a správe súdov Slovenskej republiky, b) vyhodnocuje správy o výsledkoch vnútornej revízie súdov, analyzuje príčiny zistených nedostatkov a navrhuje opatrenia na ich odstránenie, c) prijíma opatrenia na posilňovanie dôvery verejnosti v súdnictvo, d) zabezpečuje účasť svojich členov na zasadnutí pléna Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší súd“) a pléna Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „najvyšší správny súd“) a vo výberových komisiách podľa osobitného predpisu, e) plní ďalšie úlohy ustanovené zákonom."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet SR tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
SR nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov SR. Podľa § 9 Zákona č. 523/2004 Z.z. ods.1,4 "(1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. (4) Správca kapitoly podľa odseku 1 je povinný a) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly vrátane návrhov zámerov a cieľov programov a finančných vzťahov k štátnym fondom, ktoré spravuje, koordinovať účasť riadených rozpočtových organizácií, príspevkových organizácií a ním spravovaných štátnych fondov na zostavení tohto návrhu; návrh výdavkov na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy obciam a vyšším územným celkom prerokúva s republikovými združeniami obcí a so zástupcami vyšších územných celkov a návrh rozpočtu kapitoly predkladá ministerstvu financií v ním určenom rozsahu a termíne, ak osobitný zákon neustanovuje inak, b) vypracúvať návrh rozpočtu kapitoly v súlade s vládnym návrhom zákona o štátnom rozpočte a predkladať ho v termíne určenom na predloženie návrhu rozpočtu verejnej správy príslušnému orgánu národnej rady; to neplatí pre správcu kapitoly Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,"
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
SR schvaľuje štatút SR. Podľa § 4 a Zákona č. 185/2002 Z.z. ods. 1 "Ďalšia pôsobnosť súdnej rady Do ďalšej pôsobnosti súdnej rady2) podľa tohto zákona patrí b) schvaľovať štatút súdnej rady a rokovací poriadok súdnej rady,"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0,83 b / 1 b
Deviatich členov volia sudcovia SR. Hodnotenie: 9/18 Troch členov SR volí NR SR. Hodnotenie: 3/18 Troch členov SR vymenúva prezident SR. Hodnotenie: 3/18 Troch členov SR vymenúva vláda SR. Hodnotenie: 0/18 Spolu: 15/18 Čl. 141a ods. 2 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Predsedu a podpredsedu Súdnej rady Slovenskej republiky volí a odvoláva Súdna rada Slovenskej republiky zo svojich členov. Členmi Súdnej rady Slovenskej republiky sú a) jeden sudca volený a odvolávaný sudcami Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a sudcami Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky zo sudcov týchto súdov, b) ôsmi sudcovia, ktorých volia a odvolávajú sudcovia ostatných súdov vo viacerých volebných obvodoch, ktoré sa vytvárajú tak, aby na zvolenie alebo odvolanie bol potrebný porovnateľný počet hlasov sudcov, c) traja členovia, ktorých volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, d) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky, e) traja členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Vedúceho Kancelárie SR vymenúva predseda SR. Kancelária SR zabezpečuje organizačne a personálne zabezpečenie SR. Podľa § 9 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods.1-2 "(1) Úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti súdnej rady vykonáva Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária súdnej rady“). (2) Kanceláriu súdnej rady riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie súdnej rady. Vedúceho kancelárie súdnej rady vymenúva a odvoláva predseda súdnej rady, ktorému zodpovedá za jej činnosť."
IV. Platy
66 %
3,94 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 680 €
1,22 b / 2 b
Priemerný plat predsedu SR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
8 615 €
0,82 b / 1 b
Priemerný plat podpredsedu SR za rok 2022. Podpredseda ani člen SR nie je odmeňovaný z rozpočtových prostriedkov Kancelárie SR určených na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania jej zamestnancov a predsedu SR. (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 080 €
0,9 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca SR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
SR zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
28 %
1,75 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom. § 11 ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. Kandidáta na člena súdnej rady môže navrhnúť (ďalej len „návrh kandidáta“) a) sudcovská rada najvyššieho súdu alebo sudcovská rada najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy, b) sudcovská rada okresného súdu, sudcovská rada krajského súdu alebo sudcovská rada Špecializovaného trestného súdu, pre volebný obvod, v ktorom je zriadená, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, c) stavovská organizácia sudcov, d) najmenej desať sudcov vykonávajúcich funkciu sudcu v tom istom volebnom obvode pre tento volebný obvod, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy, alebo e) najmenej desať sudcov najvyššieho súdu alebo najvyššieho správneho súdu, ak ide o voľbu člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy (ďalej len „navrhovateľ“).
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Člen SR musí ku dňu zvolenia dovŕšiť vek 30 rokov. § 11 ods. 1 zákona č. 185/2002 Z. z. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. a) ústavy môže byť zvolený každý sudca najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu. Za člena súdnej rady podľa čl. 141a ods. 2 písm. b) ústavy môže byť v príslušnom volebnom obvode zvolený každý sudca okresného súdu, krajského súdu alebo Špecializovaného trestného súdu, ktorý ku dňu volieb vykonáva funkciu sudcu v tomto volebnom obvode. § 5 ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4) d) je bezúhonný, e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“), f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) zložil odbornú justičnú skúšku, h) úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak, i) súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca; súhlas musí mať písomnú formu.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=477672
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda SR je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=JanMazak Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. Čl. 141a ods. 3 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Za predsedu, podpredsedu a za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) až e) možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe; za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) až e) možno ďalej ustanoviť len osobu, ktorá nie je sudcom.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za člena SR môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním. Čl. 141a ods. 3 ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Za predsedu, podpredsedu a za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) až e) možno ustanoviť osobu, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe; za člena Súdnej rady Slovenskej republiky podľa odseku 2 písm. c) až e) možno ďalej ustanoviť len osobu, ktorá nie je sudcom.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za člena SR môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej pätnásťročnou odbornou praxou. Podľa § 3 Zákona č. 185/2002 Z.z. ods.2 "Členom súdnej rady ustanoveným Národnou radou Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada"), prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident") a vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") môže byť len osoba, ktorá je bezúhonná, má vysokoškolské právnické vzdelanie a najmenej 15 rokov odbornej praxe. Národná rada, prezident a vláda ustanovia za člena súdnej rady osobu, ktorá nie je sudcom."
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,5 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena SR nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Hlasovanie v NR SR bolo verejné. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/ballots&ID=43863