Špecializovaný trestný súd

+Vedúca osoba
momentálne bez vedúcej osoby
+Základné informácie

Rok vzniku: 2009

Špecializovaný trestný súd koná a rozhoduje v trestnoprávnych veciach a v iných veciach, o ktorých to ustanovuje Trestný poriadok. Je prvostupňovým súdom a má postavenie krajského súdu. Pôsobnosť Špecializovaného trestného súdu je upravená v zákone č. 291/2009 o Špecializovanom trestnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

+Adresa
Špecializovaný trestný súd
Suvorovova 4343/5A
902 01 Pezinok
tel.: +421 33 8895 180
e-mail: sps@justice.sk
https://obcan.justice.sk/pilot/isu/sudy/sud_170
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 9 318 €
Priemerná mzda zamestnancov: 3 398 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
do 15.5.2024
vzdanie sa funkcie
od 8.8.2020
Ján Hrubala
do 7.8.2020
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.6.2020
Roman Púchovský
do 15.6.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 15.6.2015
Michal Truban
do 15.6.2015
uplynutie funkčného obdobia
od 20.7.2009
Oldřich Kozlík
do 30.6.2009
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.4.2007
Michal Truban
do 31.3.2007
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.11.2004
Igor Králik
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
64 %
25 b / 39,1 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
66 %
7,33 b / 11,12 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je predseda ŠTS a sudcovská rada ŠTS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 45 ods.1 č.757/2004 Z.z Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada sa zriaďuje na okresnom súde, krajskom súde, správnom súde, najvyššom súde, najvyššom správnom súde a Špecializovanom trestnom súde. Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum súdu
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0 b / 0,33 b
Predseda ŠTS sa môže podieľať na voľbe členov sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Predseda ŠTS nemôže byť členom sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0 b / 0,33 b
Členom rady ŠTS sa môže stať len člen pléna ŠTS okrem jeho predsedu a podpredsedu. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Na čele ŠTS je iba predseda ŠTS. Podľa § 35 ods.1 č. 757/2004 Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov. Predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Systém postupnej obmeny členov sudcovskej rady ŠTS nie je zákonom stanovený.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Na čele ŠTS je iba predseda ŠTS. Podľa § 35 ods.1 č. 757/2004 Predseda súdu zabezpečuje riadenie a správu súdu podľa tohto zákona a podľa osobitných zákonov. Predseda najvyššieho súdu zabezpečuje správu najvyššieho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0 b / 0,75 b
Kandidátov na predsedu ŠTS vymenúva minister spravodlivosti z uchádzačov úspešných vo výberovom konaní. Podľa § 36 č. 757/2004 Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ktorí nie sú členmi súdnej rady. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady ŠTS volí plénum ŠTS. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Predsedu ŠTS menuje minister spravodlivosti na návrh výberovej komisie. Kandidátov na predsedu ŠTS vymenúva minister spravodlivosti z uchádzačov úspešných vo výberovom konaní. Podľa § 36 č. 757/2004 Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ktorí nie sú členmi súdnej rady. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,25 b
Členov rady ŠTS volí plénum ŠTS. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Podľa § 30 ods. 9 č. 385/2000 Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach. Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obodobie predsedu ŠTS je 5 rokov. Podľa § 36 č. 385/2000 Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ktorí nie sú členmi súdnej rady. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Sudca môže byť za predsedu ŠTS menovaný aj opakovane Funkčné obodobie predsedu ŠTS je 5 rokov. Podľa § 36 č. 757/2004 Predsedu súdu, okrem predsedu najvyššieho súdu a predsedu najvyššieho správneho súdu, vymenúva minister na päť rokov zo sudcov, ktorí boli úspešní vo výberovom konaní a ktorí nie sú členmi súdnej rady. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu súdu aj opakovane.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Výberové konanie na funkciu predsedu ŠTS je verejné. Podľa § 37 ods. 12 č. 757/2004 Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje ministerstvo. Ministerstvo je povinné vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je ministerstvo povinné uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu ŠTS Jána Hrubalu je dostupný na stránke minsiterstva spravodlivosti. 0.75/0.75 Životopis podporedsedu ŠTS Igora Králika je dostupný na stránke ministerstva spravodlivosti. 0.25/0.25 Ján Hrubala - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwi36IHT5YSEAxWsgP0HHfIhBWUQFnoECB0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov.sk%2FStranky%2FSuborStiahnut.aspx%3FUrl%3D%252FUchadzaci%252FJUDr.%2BJ%25C3%25A1n%2BHrubala%2B-%2B%25C5%25A0TS%2B-%2B2020%252F%25C5%25BEivotopis.pdf&usg=AOvVaw1PE4lBt1Ki1kdagOiTL4sT&opi=89978449 Igor Králik - https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiw8-H75ISEAxW7_rsIHQS2CCAQFnoECA0QAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.justice.gov.sk%2FStranky%2FSuborStiahnut.aspx%3FUrl%3D%252FUchadzaci%252FJUDr.%2BIgor%2BKr%25C3%25A1lik%2B-%2B%25C5%25A0TS%2B-%2B2020%252F%25C5%25BEivotopis.pdf&usg=AOvVaw04OpAAV-emNjqh4aZIkMBI&opi=89978449
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda ŠTS Ján Hrubala podľa našich zistení nevykonával žiadnu politickú funkciu dva roky pred začatím výkonu funkcie.
II. Odvolanie vedúceho úradu
68 %
4,75 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2,5 b / 3 b
Podľa Podľa § 37 ods. 3-5 č. 757/2004 (3) Odvolanie predsedu súdu môže ministrovi navrhnúť a) súdna rada, b) sudcovská rada príslušného súdu, c) predseda súdu vyššieho stupňa. (4) Návrhom podľa odseku 3 minister nie je viazaný; rozhodne o ňom do 60 dní odo dňa jeho doručenia. (5) Minister môže aj bez návrhu odvolať sudcu z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti predsedu súdu ustanovené zákonom. Na konanie o odvolaní predsedu súdu sa podľa prvej vety nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní;11a) rozhodnutie ministra musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom. Proti rozhodnutiu ministra podľa prvej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu ministra podľa prvej vety možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ministra o odvolaní z funkcie predsedu súdu.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,75 b / 1,5 b
V určitých prípadoch môže minister spravodlivosti sudcu odvolať aj bez návrhu. Podľa Podľa § 37 ods. 3-5 č. 757/2004 (3) Odvolanie predsedu súdu môže ministrovi navrhnúť a) súdna rada, b) sudcovská rada príslušného súdu, c) predseda súdu vyššieho stupňa. (4) Návrhom podľa odseku 3 minister nie je viazaný; rozhodne o ňom do 60 dní odo dňa jeho doručenia. (5) Minister môže aj bez návrhu odvolať sudcu z funkcie predsedu súdu, ak si neplní povinnosti predsedu súdu ustanovené zákonom. Na konanie o odvolaní predsedu súdu sa podľa prvej vety nepoužije všeobecný predpis o správnom konaní;11a) rozhodnutie ministra musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o tom, že rozhodnutie je preskúmateľné správnym súdom. Proti rozhodnutiu ministra podľa prvej vety nie je prípustný opravný prostriedok. Proti rozhodnutiu ministra podľa prvej vety možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia ministra o odvolaní z funkcie predsedu súdu.
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,5 b
Členov rady ŠTS odvoláva plénum NSS. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,5 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu ŠTS v úrade medzi rokmi 2004-2024: ŠTS: 3,7 roka ŠTS + Špeciálny súd - 3,4 roka Špeciálny súd: Igor Králik 1.11. 2004 (poverený riadením) - 29.3.2005 (riadny predseda - 31.3.2007) - 880 dní Michal Truban 1.4.2007 - 30.6.2009 - 821 dní Špecializovaný trestný súd: Oldřich Kozlík (poverný riadením) 20.7.2009 - 15. 6. 2010 (riadny predseda) - 15.6.2015 - 2156 dní Michal Truban 15.6.2015 - 15.6.2020 - 1827 dní Roman Púchovský (poverený riadením) 15.6.2020 - 7.8.2020 - 53 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
V prvých troch mesiacoch po voľbách vo februári 2020 ani po voľbách v septembri 2023 nedošlo k zmene predsedu ŠTS. Aktuálny predseda Ján Hrubala je vo funkcii od 7.8.2020, po tom čo jeho predchodca Michal Truban neobhájil mandát.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
Postavenie ŠTS nemá právny základ v ústave
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Postavenie ŠTS nemá právny základ v ústave
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Postavenie ŠTS nemá právny základ v ústave
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predseda ŠTS nie je volený v NRSR
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Postavenie ŠTS nemá právny základ v ústave
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Postavenie ŠTS nemá právny základ v ústave
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
ŠTS nepatrí medzi ústredné orgány štátnej správy
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
ŠTS je suverénny pri svojom rozhodovaní
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
ŠTS je zapojený na rozpočet ministerstva spravodlivosti Podľa § 84 ods. 2 č. 757/2004 Súdy zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet ministerstva vypracúvajú podklady na tvorbu rozpočtu súdov v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
ŠTS je zapojený na rozpočet ministerstva spravodlivosti Podľa § 84 ods. 2 č. 757/2004 Súdy zapojené svojimi príjmami a výdavkami na rozpočet ministerstva vypracúvajú podklady na tvorbu rozpočtu súdov v spolupráci s orgánmi sudcovskej samosprávy.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok ŠTS je vydáva predseda ŠTS Podľa § 75 č. 757/2004 Podrobnosti o organizácii práce pri výkone správy okresného súdu, krajského súdu, správneho súdu a Špecializovaného trestného súdu ustanoví organizačný poriadok, ktorý vydá predseda príslušného súdu.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Podpredsedu ŠTS vymenúva minister spravodlivosti na návrh predsedu ŠTS. Podľa § 40 ods. 1 č. 757/2004 Podpredsedu súdu zo sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej rady, vymenúva na návrh predsedu súdu minister na päť rokov. Tú istú osobu možno vymenovať za podpredsedu súdu aj opakovane.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Podľa § 40 ods. 1 zákona č. 757/2004 Podpredsedu súdu zo sudcov, ktorí nie sú členmi súdnej rady, vymenúva na návrh predsedu súdu minister na päť rokov. Tú istú osobu možno vymenovať za podpredsedu súdu aj opakovane.
IV. Platy
78 %
4,69 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
9 318 €
0,95 b / 1,5 b
Priemerný mesačný príjem predsedu ŠTS v rokoch 2022
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
6 503 €
0,52 b / 0,75 b
Priemerný mesačný príjem popredsedu súdu v rokoch 2022 a priemerný hrubý mesačný príjem riaditeľa správy súdu za rok 2022
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
6 757 €
0,75 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady ŠTS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
3 398 €
1,46 b / 2 b
Priemerný plat zamestnancov súdu vrátane miezd sudcov za roky 2022
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
Inštitúcia sprístupnila výšky platov. Majetkové priznania sudcov sú pravidelne zverejňované.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
71 %
4,25 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie do výberového konania bola zverejnená na stránke ministerstva spravodlivosti https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači sa mohli do výberového konania prihlásiť bez potreby nominácie https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri ŠTS nevyhodnocuje. Predsedom súdu môže byť iba občan SR Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,4) d) je bezúhonný, e) spĺňa predpoklady sudcovskej spôsobilosti, ktoré dávajú záruku, že funkciu sudcu bude vykonávať riadne (ďalej len „predpoklady sudcovskej spôsobilosti“), f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) zložil odbornú justičnú skúšku, h) úspešne absolvoval výberové konanie, ak tento zákon neustanovuje inak, i) súhlasí s vymenovaním do funkcie sudcu a s pridelením na vopred určený súd alebo s pridelením pre obvod krajského súdu ako hosťujúci sudca; súhlas musí mať písomnú formu.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Kandidatúra je obmedzená na sudcov. Minimálny vek na vymenovanie občana do funkcie sudcu je 30 rokov Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek aspoň 30 rokov,
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Do výberového konania sa mohli uchádzači hlásiť od 10. 3. 2020 do 15.4.2020
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Výzva požadovala predloženie životopisu https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Výzva požadovala predloženie motivačného listu https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva požadovala stručnú koncepciu riadenia súdu https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Majetkové priznanie predsedu ŠTS Jána Hrubalu je dostupný na webe súdnej rady https://www.sudnarada.gov.sk/1593-sk/majetkove-priznania-sudcov-slovenskej-republiky/?csrt=288108385584511610#/majetkove-priznania-sudcov/?nazov=hrubala&art_meno=&art_sud=0&art_stav=0&ID=2&frm_id_frm_filter_11=65b8e4e89fbc2
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti musia splniť podmienku bezúhonnosti Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý d) je bezúhonný,
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti musia dosiahnuť vysokoškolské vzdelanie v oblasti právo Podľa § 5 ods. 1 č. 385/2000 Za sudcu môže byť vymenovaný občan, ktorý b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike2) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
Zákon ani výzva neurčujú podnienku znalosti cudzieho jazyka
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Predseda ŠTS musí spĺňať podmienku najmenej desaťročnej praxe. Podľa § 11 ods. 3 č. 385/2000 Na krajský súd a Špecializovaný trestný súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej desať rokov, a na správny súd možno prideliť len sudcu, ktorý vykonával právnickú prax najmenej sedem rokov.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Výberové konanie na funkciu predsedu ŠTS je verejné. Podľa § 37 ods. 12 č. 757/2004 Výberové konanie je verejné, okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje ministerstvo. Ministerstvo je povinné vytvoriť podmienky pre účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o zasadnutie väčší záujem, je ministerstvo povinné uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Vypočutie nebolo vysielané naživo
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Záznam z v vypočutia nie je dostupný online
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti na základe výzvy prezentovali koncepciu riadenia súdu
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládla iba komisia
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Zoznam členov komisie je sprístupnený na stránke ministerstva spravodlivosti https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisa bola zložená zo sudcov viacerých súdov SR, vrátane zástupcu akademickej obce https://www.justice.gov.sk/ministerstvo/vyberove-konanie/?eid=12651
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nie je zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nie je zverejnené.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predseda ŠTS sa nevolí v NR SR