Slovenská informačná služba

+Vedúca osoba
Pavol Gašpar
riaditeľ
od 7.3.2024
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

SIS v rozsahu svojej pôsobnosti a v rozsahu svojich oprávnení získava a zákonom ustanoveným príjemcom poskytuje informácie o najzávažnejších ohrozeniach ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti, ako aj informácie zamerané na ochranu zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu. SIS sa podieľa na odvracaní bezpečnostných hrozieb proti Slovenskej republike, členským štátom EÚ a NATO, ako aj na ochrane bezpečnosti medzinárodného spoločenstva. SIS aktívne spolupracuje s partnerskými spravodajskými službami a medzinárodnými organizáciami.

+Adresa
Slovenská informačná služba
Vajnorská 39
831 03 Bratislava
tel.: +421 2 44259 021
e-mail: info@sis.gov.sk
https://www.sis.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 10 970 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 465 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 7.3.2024
Pavol Gašpar
do 23.8.2023
odvolanie z funkcie
od 6.5.2021
Michal Aláč
do 18.3.2021
odvolanie z funkcie
od 16.4.2020
Vladimír Pčolinský
do 15.4.2020
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 6.7.2016
Anton Šafárik
do 5.7.2016
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 4.5.2012
Ján Valko
do 3.5.2012
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 26.8.2010
Karol Mitrík
do 25.8.2010
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 27.7.2006
Jozef Magala
do 26.7.2006
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 4.4.2003
Ladislav Pittner
do 31.3.2003
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.11.1998
Vladimír Mitro
do 2.11.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 29.10.1998
Rudolf Žiak
do 29.10.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 18.4.1995
Ivan Lexa
do 4.4.1995
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 19.4.1993
Vladimír Mitro
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
40 %
15,2 b / 38 b
Dostatočné
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
35 %
3,5 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len riaditeľ. § 3 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - riaditeľa SIS. § 3 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - riaditeľa SIS. § 3 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. Na čele informačnej služby je riaditeľ, ktorý je za výkon svojej funkcie zodpovedný Rade obrany štátu.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Riaditeľa SIS vymenúva prezident na návrh vlády SR. § 3 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Riaditeľa SIS vymenúva prezident SR na návrh vlády SR. § 3 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,5 b
Politická príslušnosť riaditeľa SIS nie je obmedzená.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre riaditeľa SIS ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie riaditeľa SIS nie je časovo obmedzené v zákone č. 46/1993 Z. z., ani v zákone č. 73/1998 Z. z.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Pre riaditeľa SIS neplatí žiadne obmedzenie opakovaného zvolenia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post riaditeľa SIS nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
0 b / 1 b
Životopis riaditeľa SIS nie je verejne prístupný.
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Námestník riaditeľa SIS dočasne poverený riadením SIS Tomáš Rulíšek nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
40 %
2,78 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
0 b / 3 b
Dôvody na odvolanie riaditeľa SIS nie sú zákonom stanovené. Odvolanie môže prebehnúť bez udania dôvodov.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
O odvolaní riaditeľa SIS rozhoduje prezident SR na návrh vlády SR. § 3 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,28 b / 1 b
Priemerná dĺžka riaditeľa SIS vo funkcii medzi rokmi 1993 - 2024: 2,75 roka JUDr. Vladimír Mitro 19. 4. 1993 - 4. 4.1995 - 715 dní Ing. Ivan Lexa 18. 4. 1995 - 29. 10. 1998 - 1290 dní Mgr. Rudolf Žiak 29. 10. 1998 - 2. 11. 1998 - 5 dní JUDr. Vladimír Mitro 3. 11. 1998 - 31. 3. 2003 - 1609 dní Ing. Ladislav Pittner, CSc. 4. 4. 2003 - 26. 7. 2006 - 1209 dní Ing. Jozef Magala 27. 7. 2006 - 25. 8. 2010 - 1490 dní Ing. Karol Mitrík 26. 8. 2010 - 3. 5. 2012 - 616 dní Ing. Ján Valko 4. 5. 2012 - 6. 7. 2016 - 1524 dní Ing. Anton Šafárik 6. 7. 2016 - 15. 4. 2020 - 1380 dní Ing. Vladimír Pčolinský, PhD. 15. 4. 2020 - 18. 3. 2021 - 338 dní JUDr. Michal Aláč, PhD. 6. 5. 2021 - 23. 8. 2023 - 840 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
0,5 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 bol 15.4.2020 vymenový za riaditeľa SIS Vladimír Pčolinský. Po voľbách v septembri 2023 zostal v prvých troch mesiacoch povereným riaditeľom Tomáš Rulíšek, ktorý do funkcie nastúpil 23.8.2023. Predchádzajúceho riaditeľa Michala Aláča prezidentka Zuzana Čaputová dňa 21.8.2023 pozbavila výkonu funkcie riaditeľa SIS. Michala Aláča spolu s ďalšími osobami obvinili v rámci akcie NAKA s názvom Rozuzlenie. Vláda návrh na odvolanie Aláča schválila a prezidentka ho následne odvolala.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
56 %
5 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
SIS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
SIS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
SIS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Riaditeľa SIS nevolí NR SR. § 3 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. Riaditeľa informačnej služby (ďalej len „riaditeľ“) vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky. Vo veciach služobného pomeru riaditeľa podľa osobitného predpisu1ba) rozhoduje prezident Slovenskej republiky.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
SIS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
SIS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
SIS nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. § 1 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z Informačná služba je štátnym orgánom Slovenskej republiky, ktorý plní úlohy vo veciach ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, bezpečnosti štátu a ochrany zahraničnopolitických a hospodárskych záujmov štátu v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. Vo svojej činnosti sa spravuje ústavou, ústavnými zákonmi, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Zákonnosť činnosti SIS sú kontrolované osobitným kontrolným orgánom samostatne zriadeným v rámci NR SR. Porušenia zákona kontrolný orgán oznamuje NR SR, Generálnemu prokurátorovi, alebo aj vláde SR. § 5 zákona č. 46/1993 Z. z (1) Kontrolu činnosti informačnej služby vykonáva Národná rada Slovenskej republiky, ktorá na tento účel zriaďuje z poslancov osobitný kontrolný orgán (ďalej len „kontrolný orgán“). (2) Členovia kontrolného orgánu majú právo vstupovať v sprievode príslušníka informačnej služby do objektov a zariadení informačnej služby. (3) Riaditeľ na požiadanie kontrolnému orgánu predkladá: a) štatút informačnej služby, b) podklady potrebné na kontrolu čerpania rozpočtu informačnej služby, c) interné predpisy upravujúce 1. zameranie a organizačnú štruktúru zložiek informačnej služby, 2. podmienky na používanie osobitných prostriedkov, 3. druhy a spôsoby vedenia evidencií, 4. služobný pomer podľa osobitného predpisu,1ba) d) správu o činnosti informačnej služby a jej výsledkoch. (4) Porušenie tohto zákona, ktoré kontrolný orgán zistí pri výkone svojej právomoci, je povinný oznámiť Národnej rade Slovenskej republiky a generálnemu prokurátorovi Slovenskej republiky; podľa povahy veci informuje aj vládu Slovenskej republiky. (5) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na konanie kontrolného orgánu a na práva a povinnosti jeho členov primerane osobitný predpis1b).
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet SIS tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Rozpočet SIS nie je tvorený z iných významných zdrojov. § 13 ods. 1 zákona č. 46/1993 Z. z. Osobitné finančné prostriedky sú vyčlenené rozpočtové prostriedky a príjmy získané použitím osobitného spôsobu nakladania s majetkom štátu podľa § 12 alebo z činnosti spravodajského krycieho subjektu, ktoré je informačná služba oprávnená používať na uhrádzanie výdavkov spojených s plnením úloh podľa tohto zákona, vrátane výdavkov spojených so zriadením, založením, s činnosťou alebo so zrušením spravodajského krycieho subjektu informačnou službou. Osobitné finančné prostriedky sa vedú na samostatnom mimorozpočtovom účte informačnej služby.1e)
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Vláda SR schvaľuje štatút SIS na návrh riaditeľa SIS. § 3 ods. 4 zákona č. 46/1993 Z. z. Vláda Slovenskej republiky určuje celkové početné stavy informačnej služby a na návrh riaditeľa schvaľuje štatút informačnej služby, ktorý upraví zameranie, organizáciu a riadenie informačnej služby.
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Zástupcu riaditeľa SIS vymenúva riaditeľ SIS. § 11 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zástupca.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Zástupcu riaditeľa SIS vymenúva riaditeľ SIS. § 11 ods. 2 zákona č. 46/1993 Z. z. O použití sledovania osôb a vecí na plnenie úloh v rozsahu pôsobnosti informačnej služby rozhoduje riaditeľ a v čase jeho neprítomnosti ním poverený zástupca.
IV. Platy
52 %
3,13 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
10 970 €
1,38 b / 2 b
Priemerný plat za rok 2022 bývalého riaditeľa SIS Michala Aláča bol získaný z majetkového priznania zverejneného na https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Michal.Alac
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 385 €
0,62 b / 1 b
Údaj o priemernom plate podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov SIS nebol sprístupnený. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov ostatných inštitúcií.
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 465 €
1,13 b / 2 b
Údaj o priemernom plate zamestnancov SIS nebol sprístupnený. Hodnotenie je udelené za priemernú výšku platov zamestnancov ostatných inštitúcií.
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
0 b / 1 b
SIS odmietla sprístupniť výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov. (0/3)
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
13 %
0,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Pri obsadzovaní pozície sa nevyhlasovalo oficiálne výberové konanie
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri SIS nevyhodnocuje. Riaditeľ SIS musí byť občanom SR. § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada,
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0 b / 0,25 b
Životopis dočasne povereného riaditeľa SIS Tomáša Rulíšeka nebol zverejenený
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Riaditeľ SIS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 1 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom sa na účely tohto zákona rozumie príslušník Policajného zboru, príslušník informačnej služby, príslušník bezpečnostného úradu a príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov, a ak ide o štátnu službu kadeta, starší ako 18 rokov, ktorý o prijatie písomne požiada, a a) je bezúhonný,
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,5 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post riaditeľa SIS nevyžaduje.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Riaditeľa SIS nevolí NR SR.