Rada pre rozpočtovú zodpovednosť

+Vedúca osoba
Ján Tóth
predseda
od 18.9.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2012

Rada pre rozpočtovú zodpovednosť vznikla ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Prostredníctvom profesionálnej práce a na základe najmodernejších analytických nástrojov by rada mala nastavovať zrkadlo vláde, zlepšiť informovanosť verejnosti v oblasti verejných financií a umožniť kvalitnejšie rozhodovanie pre národnú radu.

+Adresa
Rada pre rozpočtovú zodpovednosť
Imricha Karvaša 1
813 25 Bratislava
tel.: +421 2 57874 959
e-mail: sekretariat@rrz.sk
https://www.rozpoctovarada.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 13 305 €
Priemerná mzda zamestnancov: 3 755 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 18.9.2020
Ján Tóth
do 17.9.2020
uplynutie funkčného obdobia
od 27.6.2012
Ivan Šramko
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
89 %
34 b / 38,3 b
Vynikajúce
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
90 %
9 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je rada zložená z troch členov. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 ods. 2 "Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia".
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Postupný systém výmeny členov RRZ bol zákonom ošetrený pri prvej voľbe členov. Podľa čl. 10 Ústavného zákona č. 493/2011 "(1) Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny všetkých poslancov na sedem rokov člena rady, ktorého podľa čl. 3 ods. 2 tretej vety inak navrhuje vláda. (2) Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny všetkých poslancov na päť rokov člena rady, ktorého podľa čl. 3 ods. 2 štvrtej vety inak navrhuje prezident Slovenskej republiky. (3) Národná rada zvolí trojpätinovou väčšinou poslancov prvýkrát na návrh aspoň jednej pätiny všetkých poslancov na tri roky člena rady, ktorého podľa čl. 3 ods. 2 piatej vety inak navrhuje guvernér Národnej banky Slovenska, tento člen rady môže byť zvolený za člena rady aj opätovne na najbližšie ďalšie funkčné obdobie."
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0,5 b / 0,5 b
Predsedu RRZ volí NR SR na návrh vlády SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh prezidenta SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 ods.2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predsedu RRZ volí NR SR na návrh vlády SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh prezidenta SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa čl. 3 493/2011 Ústavného zákona ods. 2. "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Predsedu RRZ volí NR SR na návrh vlády SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh prezidenta SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ods. 2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Člen RRZ nesmie počas výkonu funkcie vykonávať funkciu v politickej strane alebo hnutí, vykonávať funkciu prezidenta SR, poslanca NR SR, poslanca EP, člena vlády, člena EK, starostu obce, primátora mesta, predsedu VÚC, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva VÚC. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.4 "Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí, s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, člena Európskej komisie, starostu obce, primátora mesta, predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu a členov RRZ platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie člena RRZ je 7 rokov. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.3 "Funkčné obdobie členov rady je sedemročné; tým nie sú dotknuté ustanovenia odseku 5. Ak funkcia člena rady zanikla podľa odseku 5 písm. a), c) a d), najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutočnosti, ktorá má za následok zánik funkcie člena rady sú subjekty, oprávnené navrhovať príslušného člena rady, povinné predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Ak funkcia člena rady zaniká podľa odseku 5 písm. b), subjekty oprávnené navrhovať príslušného člena rady sú povinné, do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady, predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Členstvo v rade je nezastupiteľné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
1 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za člena rady RRZ zvolená najviac jedenkrát. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 "Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz. "
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena RRZ nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu RRZ Jána Tótha je zverejnený na webovom sídle RRZ. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopisy člena RRZ Martina Šustera a člena RRZ Juraja Kotiana sú zverejnené na webovom sídle RRZ. Hodnotenie: 0.5/0.5 Spolu: 1/1 Predseda RRZ - Ján Tóth: https://www.rrz.sk/kto-sme/ Člen RRZ - Martin Šuster: https://www.rrz.sk/kto-sme/ Člen RRZ - Juraj Kotian: https://www.rrz.sk/kto-sme/
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda RRZ Ján Tóth nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Člen RRZ Martin Šuster nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Člen RRZ Juraj Kotian nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
6,98 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Odvolanie člena RRZ je možné v prípade právoplatného rozhodnutia súdu, alebo pri dlhodobej absencii. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.6 "Člena rady možno odvolať z funkcie len vtedy, ak bol člen rady právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, ak bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený alebo obmedzený v spôsobilosti na právne úkony alebo ak člen rady nie je schopný šesť mesiacov vykonávať svoju funkciu."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
O odvolaní predsedu RRZ rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. O odvolaní jedného člena RRZ rozhoduje NR SR na návrh prezidenta SR. O odvolaní jedného člena RRZ rozhoduje NR SR na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,98 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za roky 2012-2023: Predseda RRZ: 8,2 roka Priemerná dĺžka funkčného obodbia za roky 2012-2023: Člen RRZ: 5,2 roka Predseda RRZ Ivan Šramko: 27. jún 2012 – 17. september 2020 (3004 dní) Člen RRZ Michal Horváth (mandát na 3 roky): 27. jún 2012 – 2. júl 2015 (1100 dní) Člen RRZ Ľudovít Ódor (mandát na 5 rokov): 27. jún 2012 – 7. február 2018 (2051 dní) Členka RRZ Anetta Čaplánová (mandát na 7 rokov): 3. júl 2015 – 2. júl 2022 (2556 dní)
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Nie v prvých troch mesiacoch po voľbách vo februári 2020 ani po voľbách v septembri 2023 nedošlo k výmene členov rady RRZ. Ján Tóth nastúpil do funkcie 18.9.2020 po tom, čo jeho predchodcovi Ivanovi Šramkovi skončil 7r. mandát
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
78 %
7 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
RRZ je ukotvená v ústavnom zákone. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania členov RRZ do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ods. 2 "Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia. Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania členov RRZ do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ods. 2 "Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia. Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0,4 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu RRZ je potrebná trojpätinová väčšina poslancov NR SR. Podľa čl. 3 493/2011 Ústavného zákona ods. 2. "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Ústavný zákon definuje tvorbu rozpočtu RRZ. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti ods. 8 "Kancelária rady hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov. Výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska; tieto výdavky sa Národnej banke Slovenska bezodkladne uhradia zo štátneho rozpočtu, ak o to Národná banka Slovenska požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Podrobnosti o štruktúre rozpočtu rady a Kancelárie rady upraví rada štatútom, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek schvaľuje rada na základe celkového limitu výdavkov určeného Národnou bankou Slovenska."
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie RRZ sú definované v Ústavnom zákone. Podľa Ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti "(1) Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti. Čl. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti - znenie účinné od 01.01.2015 Čl. 4 Pôsobnosť rady (1) Rada a) vypracováva a zverejňuje správu o dlhodobej udržateľnosti vrátane základného scenára a určenia ukazovateľa dlhodobej udržateľnosti každoročne k 30. aprílu a vždy do 30 dní po prerokovaní programového vyhlásenia vlády a vyslovení dôvery vláde, b) vypracováva a predkladá na rokovanie národnej rady správu o hodnotení plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti a pravidiel rozpočtovej transparentnosti podľa tohto zákona za predchádzajúci rozpočtový rok každoročne do 31. augusta, c) vypracováva a zverejňuje z vlastného podnetu stanovisko k legislatívnym návrhom predkladaným na rokovanie národnej rady najmä z hľadiska dôsledkov na rozpočet verejnej správy a dlhodobú udržateľnosť; takéto stanovisko môže vypracovať aj na podnet poslaneckého klubu, d) vykonáva ďalšie činnosti súvisiace s monitorovaním a hodnotením vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotením plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti, e) vykonáva ďalšie činnosti ustanovené zákonom. (2) Rada má právo vyžadovať súčinnosť od subjektov verejnej správy pri poskytovaní údajov súvisiacich s výkonom jej pôsobnosti. Subjekty verejnej správy sú povinné poskytovať na požiadanie rady potrebnú súčinnosť. Rada v rozsahu svojej pôsobnosti poskytuje súčinnosť a údaje Národnej banke Slovenska."
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
RRZ nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 Z.z. ods. 1 "Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
RRZ je vo svojich rozhodovaniach nezávislá inštitúcia. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.1 "Zriaďuje sa Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky a hodnotenia plnenia pravidiel rozpočtovej zodpovednosti."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet RRZ netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpočtu NBS. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.8 "Výdavky Kancelárie rady sú financované z rozpočtu Národnej banky Slovenska; tieto výdavky sa Národnej banke Slovenska bezodkladne uhradia zo štátneho rozpočtu, ak o to Národná banka Slovenska požiada Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Podrobnosti o štruktúre rozpočtu rady a Kancelárie rady upraví rada štatútom, pričom výšku jednotlivých výdavkových položiek schvaľuje rada na základe celkového limitu výdavkov určeného Národnou bankou Slovenska. Čl.5 Štatút Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a Kancelárie Rad pre rozpočtovú zodpovednosť 2012 (5)Kancelária rady hospodári podľa rozpočtu rady a kancelárie rady, ktorý schvaľuje rada"
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
RRZ nedisponuje príjmami, ktoré by slúžili na úhradu výdavkov RRZ.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Kancelária RRZ na čele s výkonným riaditeľom vykonáva organizačné zabezpečenie RRZ. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.7 "Úlohy spojené s odborným, organizačným, administratívnym, personálnym a technickým zabezpečením činnosti rady vykonáva Kancelária rady. Kancelária rady je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ, ktorý zodpovedá rade za činnosť Kancelárie rady"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh prezidenta SR. Jedného člena RRZ volí NR SR na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Podľa čl. 3 Ústavného zákona č. 493/2011 ods.2 "Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa."
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Personálne záležitosti spadajú pod kompetencie Kancelárie RRZ. Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.7 "Kanceláriu rady riadi a v jej mene vystupuje výkonný riaditeľ, ktorý zodpovedá rade za činnosť Kancelárie rady".
IV. Platy
79 %
4,73 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
13 305 €
1,51 b / 2 b
Priemerný plat predsedu RRZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
6 128 €
0,67 b / 1 b
Priemerný plat členov RRZ a výkonného riaditeľa kancelárie RRZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
3 755 €
1,55 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca RRZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
RRZ zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
100 %
6,25 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojom webovom sídle výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti nemusia mať slovenské občianstvo.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 15.5.2020 do 12.06.2020. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Uchádzači podľa výzvy museli predkladať motivačný list. Zákon kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list neukladá. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva na podávanie prihlášok kandidátov obsahovala povinnosť predložiť koncepciu riadenia a rozvoju. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia. https://www.mfsr.sk/sk/verejnost/volne-pracovne-miesta/informacie-k-predlozeniu-prihlasok-do-vyberu-funkciu-predsedu/-predsednicky-rrz/?fbclid=IwAR2NBqiLAiZQea133sGgj0Wock32gEViFCgh8r1hiZMB4sk45Kppj7waa0c
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda RRZ je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Jan.Toth Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. Čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí, s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, člena Európskej komisie, starostu obce, primátora mesta, predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciou člena vlády trvá ešte do troch rokov po zániku funkcie člena rady podľa odseku 5 písm. a) až c).
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za člena RRZ môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa Čl. 3 ods. 4 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie. Za bezúhonnú sa považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Funkcia člena rady je nezlučiteľná s funkciou v politickej strane alebo politickom hnutí, s funkciou štatutárneho orgánu v obchodnej spoločnosti, s funkciou prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, člena Európskej komisie, starostu obce, primátora mesta, predsedu vyššieho územného celku, poslanca obecného zastupiteľstva a poslanca zastupiteľstva vyššieho územného celku a člena Bankovej rady Národnej banky Slovenska. Nezlučiteľnosť funkcie člena rady s funkciou člena vlády trvá ešte do troch rokov po zániku funkcie člena rady podľa odseku 5 písm. a) až c).
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
Podľa výzvy museli kandidáti aktívne ovládať anglický jazyk. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za člena RRZ môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej päť ročnou praxou v oblasti finančníctva a makroekonómie. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html Podľa čl. 3 Ústavného zákona 493/2011 ods.4 "Členom rady môže byť fyzická osoba s náležitými odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná. Za náležité odborné vedomosti a skúsenosti sa považuje úplné vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej päť rokov praxe v oblasti finančníctva a makroekonómie."
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo v NR SR. Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu RRZ nevyžaduje. https://www.facebook.com/190673150984347/videos/583362945714817/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/2720163848263155/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/593522451273359/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/310742880313791/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/720379102072582/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/315297959642234/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/711380286098149/ https://www.facebook.com/190673150984347/videos/760653121353827/
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov spolu s ich životopismi a víziami riadenia bol zverejnený. https://dennikn.sk/blog/1956699/kandidati-na-predsedu-rozpoctovej-rady-a-ich-vizie/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na Facebooku Ministerstva financií SR. https://www.facebook.com/Ministerstvo-financi%C3%AD-SR-190673150984347/videos/?ref=page_internal
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na Facebooku Ministerstva financií SR https://www.facebook.com/Ministerstvo-financi%C3%AD-SR-190673150984347/videos/?ref=page_internal
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.facebook.com/Ministerstvo-financi%C3%AD-SR-190673150984347/videos/?ref=page_internal
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0,25 b / 0,25 b
Komisia kládla aj otázky od zástupcov verejnosti / médií. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Zoznam členov výberovej komisie je zverejnený Ministerstvom financií SR. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3261303163921315&id=190673150984347
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisia bola zložená zo zástupcov rôznych inštitúcií. https://www.mfsr.sk/sk/media/tlacove-spravy/mf-sr-spusta-vyberove-konanie-noveho-predsedu-rady-rozpoctovu-zodpovednost.html
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0,25 b / 0,25 b
Hodnotenie všetkých kandidátov bolo zverejnené. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3261303163921315&id=190673150984347
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0,25 b / 0,25 b
Každú člen komisie zverejňoval svoje podrobné hodnotenie uchádzačov individuálne. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3261303163921315&id=190673150984347
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Hlasovanie v NR SR pri voľbe predsedu RRZ bolo verejné. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=44289 Čl. 3 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. Rada má troch členov. Členmi rady sú predseda a dvaja ďalší členovia. Predsedu rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) trojpätinovou väčšinou hlasov poslancov na návrh vlády Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Jedného člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh prezidenta Slovenskej republiky. Ďalšieho člena rady volí a odvoláva národná rada nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov na návrh guvernéra Národnej banky Slovenska. Člen rady má postavenie verejného činiteľa.