Rada pre mediálne služby

+Vedúca osoba
Marta Danielová
predsedníčka
od 9.11.2016
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

+Adresa
Rada pre mediálne služby
Palisády 36
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 20906 500
e-mail: office@rvr.sk
http://www.rvr.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 1 362 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 822 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 9.11.2016
Marta Danielová
do 8.11.2016
vzdanie sa funkcie
od 17.2.2011
Miloš Mistrík
do 16.2.2011
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 14.1.2009
Miloš Mistrík
do 13.1.2009
uplynutie funkčného obdobia
od 4.3.2003
Valéra Agócs
do 16.12.2002
uplynutie funkčného obdobia
od 1.3.2001
Peter Kováč
do 26.1.2001
uplynutie funkčného obdobia
od 7.2.1995
Peter Juráš
do 15.12.1994
odvolanie z funkcie
od 6.10.1992
Emília Boldišová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
57 %
21,1 b / 37,3 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
80 %
8 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je rada zložená z deviatich členov. Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Postupná obmena členov rady bola oštetrená rôznou dĺžkou funkčných období pôvodných členov Podľa § 116 ods. 5 č. 264/2022 Ak sa skončí výkon funkcie všetkých členov rady, noví členovia rady si na prvom zasadnutí po zvolení všetkých členov rady určia žrebom troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je dva roky, a troch členov rady, ktorých funkčné obdobie je štyri roky.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je rada zložená z deviatich členov, ktorých volí NR SR Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je rada zložená z deviatich členov, ktorých volí NR SR Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0 b / 1 b
Členov RMS volí NR SR. Návrhy výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 a 3 "(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada. (3) Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Člen RMS nesmie byť počas výkonu funkcie zastávať funkciu v politickej strane alebo hnutí alebo vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa §7 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 pís. a) "Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre členov RMS platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie člena rady RMS je 6 rokov. Podľa §116 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Funkčné obdobie člena rady RMS je 6 rokov. Podľa §116 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Zákon stanovuje podmienku verejného vypočutia. Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedníčky RMS Marty Danielovej je zverejnený na webovom sídle MS. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopisy členov Rady RMS sú zverejnené na webovom sídle RVR. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predsedníčka MS - Marta Danielová: https://rpms.sk/zlozenie-rady/phdr-marta-danielova Člen Rady RMS - Gyorgy Batta: https://rpms.sk/zlozenie-rady/mgr-gyorgy-batta Členka Rady RMS - Anikó Dušíková: https://rpms.sk/zlozenie-rady/doc-phdr-aniko-dusikova-csc Člen Rady RMS - Ivan Bindas: https://rpms.sk/zlozenie-rady/ivan-bindas Člen Rady RMS - Pavel Izrael: https://rpms.sk/zlozenie-rady/doc-mgr-pavel-izrael-phd Členka Rady RMS - Katarína Začková: https://rpms.sk/zlozenie-rady/mgr-katarina-zackova Členka Rady RMS Andrea Cox: https://rpms.sk/zlozenie-rady/andrea-cox
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predsedníčka RMS Marta Danielová nebola podľa našich zistení politicky aktívna dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Členovia rady RMS , Gyorgy Batta, Anikó Dušíková, Ivan Bindas, Pavel Izrael, Katarína Začková ani Andrea Cox neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
44 %
2,65 b / 6 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 3 b
Dôvody na odvolanie člena RMS sú ustanovené v zákone a osobitných predpisoch. Podľa §117 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.2 a 3 (2) Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá, ak a)člen rady vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 115 ods. 3, b)koná v rozpore so štatútom rady. (3)Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady môže odvolať, ak člen rady nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní členov RVR rozhoduje výlučne NR SR. Podľa §117 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.2 a 3 (2) Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady odvolá, ak a)člen rady vykonáva funkciu alebo činnosť uvedenú v § 115 ods. 3, b)koná v rozpore so štatútom rady. (3)Národná rada člena rady na návrh príslušného výboru národnej rady môže odvolať, ak člen rady nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,65 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedov úradov predchádzajúcich RMS: 4,7 roka Emília Boldišová: 6.10. 1992 - 15.12.1994 - 800 dní Peter Juráš: 7.2.1995 - 26.1.2001 - 2180 dní Peter Kováč: 1.3.2001 - 16. 12. 2002 - 655 dní Viera Agócs: 4.3.2003 -13.1.2009 - 2142 dní Miloš Mistrík: 14.1.2009 - 8.11.2016 - 2855 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 nedošlo v prvých troch mesiacoch k zmene predsedníčky RVR. Po voľbách v septembri 2023 nedošlo k zmene predsedníčky RMS. Aktuálna predsedníčka pôsobí vo funkcií od 8.11.2016. Jej predchodcovi Milošovi Mistríkovi uplynulo 6r. funkčné obdobie.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
50 %
4,5 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone. Podľa § 109 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 až 4 Postavenie a poslanie regulátora (1) Regulátor je štátna rozpočtová organizácia zapojená finančnými vzťahmi na rozpočtovú kapitolu všeobecná pokladničná správa. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, vydávania periodických publikácií, prevádzkovania spravodajských webových portálov a poskytovania agentúrneho servisu má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu podľa tohto zákona. (2) Regulátor vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovanie platforiem na zdieľanie obsahu. Regulátor vykonáva dohľad aj nad dodržiavaním právnych predpisov upravujúcich vydávanie periodických publikácií, prevádzkovanie spravodajských webových portálov a poskytovanie agentúrneho servisu, ak dohľad nevykonáva iný orgán dohľadu podľa osobitného predpisu. (3) Poslaním regulátora je a) presadzovať verejný záujem v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, b) chrániť slobodu prejavu, právo na informácie a právo na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a c) vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu. (4) Regulátor vykonáva svoju činnosť nezávisle a transparentne v súlade s cieľmi tohto zákona, ktorými sú najmä pluralita médií, kultúrna a jazyková rozmanitosť, ochrana spotrebiteľa, prístupnosť, nediskriminácia, riadne fungovanie vnútorného trhu a podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RMS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RMS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie členov RMS stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RMS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RMS nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
RVR nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 109 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie, poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, poskytovania platforiem na zdieľanie obsahu, vydávania periodických publikácií, prevádzkovania spravodajských webových portálov a poskytovania agentúrneho servisu má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu podľa tohto zákona.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0,5 b / 1 b
V odvolacích konaniach nerozhoduje samotná inštitúcia, rozhoduje však správny súd. Hodnotenie: 0.5/1 Podľa § 49 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.9 "Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet RMS netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet RVR po prerokovaní v príslušnom výbore NR SR schvaľuje NR SR. Podľa §110 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods 4 pís. d) Rada je povinný navrhovať Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) svoj rozpočet a záverečný účet, Podľa §126 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.3 Regulátor predkladá ministerstvu financií návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.89) Rozpočet regulátora schvaľuje národná rada po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy RMS neslúžia na úhradu výdavkov RMS. Podľa §140 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.5 Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu. Správcom pohľadávok štátu vzniknutých z uložených pokút je regulátor.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Štatút RMS schvľuje Rada RMS Podľa § 113 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 1 Rada je štatutárnym orgánom regulátora, ktorý b) prerokúva a schvaľuje štatút regulátora, organizačný poriadok regulátora a rokovací poriadok rady,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Riaditeľa kancelárie RMS volí rada RMS. Podľa §113 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 Rada je štatutárnym orgánom regulátora, ktorý a)volí a odvoláva riaditeľa, určuje riaditeľovi odmenu; podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút regulátora,
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Riaditeľa kancelárie RMS volí rada RMS. Podľa §113 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 Rada je štatutárnym orgánom regulátora, ktorý a)volí a odvoláva riaditeľa, určuje riaditeľovi odmenu; podmienky a spôsob vyplatenia odmeny upravuje štatút regulátora,
IV. Platy
41 %
2,44 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
1 362 €
0 b / 2 b
Priemerný plat predsedu RMS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
1 829 €
0,17 b / 1 b
Priemerný plat riaditeľa RMS, podpredsedov RVR a vedúcich zamestnancov vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
677 €
0 b / 0 b
Priemerný hrubý mesačný plat člena rady v roku 2022
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 822 €
1,28 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca RMS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
RMS zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
56 %
3,5 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na posielanie prihlášok do výberového konania sa zverejňuje na webovom sídle NR SR. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD35bckvaDAxUOhP0HHVNaANgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FStatic%2Fsk-SK%2Fvyzva-volba_clenov_rady_pre_medialne_sluzby-6-rocne_funkcne_obdobie.docx&usg=AOvVaw3sUB9NASVtEA__wvfXkCaD&opi=89978449 "Áno, na stránke NR SR." Rada pre vysielanie a retransmisiu
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom. Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods.1 a 3 (3) Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky."
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0,25 b / 0,25 b
Zákon neuvádza podmienku slovenského občianstva pre pôsoboenie v rade RMS § 115 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. Za člena rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.81) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom. Údaje podľa predchádzajúcej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Člen RMS nie je obmedzený vekom § 115 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. Za člena rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.81) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom. Údaje podľa predchádzajúcej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená. Posledná lehota vo výzve na podanie prihlášok bola od 13. 12. 2022 do 15.1.2023 https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiD35bckvaDAxUOhP0HHVNaANgQFnoECBAQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FStatic%2Fsk-SK%2Fvyzva-volba_clenov_rady_pre_medialne_sluzby-6-rocne_funkcne_obdobie.docx&usg=AOvVaw3sUB9NASVtEA__wvfXkCaD&opi=89978449
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjttpi8lvaDAxVbiP0HHdm_CbcQFnoECBQQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.nrsr.sk%2Fweb%2FStatic%2Fsk-SK%2Fvyzva-volba_clena_rady_pre_medialne_sluzby-skratene_funkcne_obdobie.docx&usg=AOvVaw22fBgvR4ACzN_89hZB-qrE&opi=89978449 § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Člen RMS je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=DaniMart Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 115 ods. 1 zákona č. 264/2022 Z. z. Za člena rady možno zvoliť plnoletú fyzickú osobu, ktorá má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.81) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne fyzická osoba údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov; ak ide o cudzinca, priloží výpis z registra trestov alebo obdobný doklad nie starší ako tri mesiace vydaný príslušným orgánom štátu, ktorého je príslušníkom. Údaje podľa predchádzajúcej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre člena RMS nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre člena MS nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie je zo zákona povinné Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený pred verejným vypočutím https://www.teraz.sk/slovensko/o-clenstvo-v-rade-pre-medialne-sluzby/688073-clanok.html
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na stránke NR SR https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/10940 Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie je dostupné na stránke NR SR https://tv.nrsr.sk/vyborydetail/10940 Podľa §114 Zákona č. 264/2022 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Kandidáti neprezentovali na verejnom vypočutí projekt ani víziu riadenia
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Právo klásť otázky mali len členovia Výboru NR SR pre kultúru a médiá
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre kultúru a média zastával úlohu komisie. Jeho zoznam je verejný: https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=167
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre kultúru a média zastával úlohu komisie.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe členov RVR, pri ktorej bola zvolená súčasná predsedníčka RVR bolo hlasovanie v NR SR verejné. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasovanie&ID=49899