Protimonopolný úrad

+Vedúca osoba
Juraj Beňa
predseda
od 1.3.2023
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1990

Hlavným poslaním Protimonopolného úradu SR je chrániť a podporovať hospodársku súťaž a vytvárať podmienky pre jej ďalší rozvoj. Súťaž medzi podnikateľmi je základným mechanizmom trhovej ekonomiky – podporuje inovácie, znižuje výrobné náklady a zvyšuje výkonnosť celého hospodárstva. Firmy stimulované konkurenciou sa snažia ponúkať kvalitnejšie výrobky za nižšie ceny. Aby súťaž riadne fungovala, súťažné právo zakazuje praktiky, ktoré ju obmedzujú. Úlohou úradu je zasahovať proti zakázaným praktikám, kontrolovať štruktúru trhov a pôsobiť na vytváranie priaznivých konkurenčných podmienok.

+Adresa
Protimonopolný úrad
Drieňová 24
826 03 Bratislava
tel.: +421 2 48297 221
e-mail: pmusr@antimon.gov.sk
https://www.antimon.gov.sk/protimonopolny-urad-slovenskej-republiky/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 221 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 150 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 1.3.2023
Juraj Beňa
do 28.2.2023
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.2011
Tibor Menyhart
do 1.7.2011
uplynutie funkčného obdobia
od 1.7.2001
Danica Paroulková
do 1.7.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1998
Peter Ňižňanský
do 1.7.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1996
Jozef Holic
do 1.7.1996
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1994
Pavol Fraňo
do 1.7.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1992
Zdenko Kováč
do 1.7.1992
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1991
Ján Koreňovský
do 1.7.1991
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1990
Ľubomír Dolgoš
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
56 %
21,6 b / 38,2 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
70 %
6,96 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 0 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je predseda PMÚ, Rada PMÚ zároveň rozhoduje o rozklade proti prvostupňovému rozhodnutiu úradu. § 13 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. Predseda úradu riadi úrad a zastupuje úrad navonok. § 13 ods. 11 zákona č. 187/2021 Z. z. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Na funkciu podpredsedu úradu sa vzťahuje osobitný predpis. § 14 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. Rada je druhostupňovým orgánom úradu, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní na prvom stupni podľa tohto zákona. Radu tvorí predseda rady a šesť členov rady. Predseda úradu je súčasne predsedom rady.
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0 b / 0,33 b
Predseda PMÚ navrhuje vláde SR členov rady. § 14 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky. § 14 ods. 6 zákona č. 187/2021 Z. z. Predseda úradu predkladá vláde Slovenskej republiky návrhy aspoň troch kandidátov na funkciu každého člena rady, a to najneskôr tri mesiace pred uplynutím ich funkčného obdobia.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0 b / 0,33 b
Predseda PMÚ je súčasne predsedom rady. Podľa §14 Zákona č. 187/2021 Z.z. ods.1 Predseda úradu je súčasne predsedom rady.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0,33 b / 0,33 b
Členovia rady nesmú byť zamestnancami PMÚ. § 14 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Členom rady nesmie byť osoba v pracovnom pomere ani v obdobnom pracovnom vzťahu k úradu. Členovi rady patrí za výkon funkcie člena rady odmena.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,38 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu PMÚ. § 13 ods. 11 zákona č. 187/2021 Z. z. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Na funkciu podpredsedu úradu sa vzťahuje osobitný predpis.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0,13 b / 0,13 b
V jednom roku môže funkčné obdobie skončiť najviac trom členom rady. § 14 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. Funkčné obdobie členov rady je päťročné. Členovia rady sa vymenúvajú tak, aby sa v jednom kalendárnom roku skončilo funkčné obdobie najviac trom z nich. § 14 ods. 5 zákona č. 187/2021 Z. z. Ak sa výkon funkcie člena rady skončí pred uplynutím funkčného obdobia, nového člena rady možno vymenovať len na zvyšok tohto funkčného obdobia.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu PMÚ. § 13 ods. 1 zákona č. 187/2021 Z. z. Predseda úradu riadi úrad a zastupuje úrad navonok. § 13 ods. 11 zákona č. 187/2021 Z. z. Predsedu úradu v jeho neprítomnosti, alebo ak funkcia predsedu úradu nie je obsadená, zastupuje podpredseda úradu. Podpredseda úradu okrem toho plní ďalšie úlohy, ktorými ho poverí predseda úradu. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu. Na funkciu podpredsedu úradu sa vzťahuje osobitný predpis.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Predsedu PMÚ vymenúva prezident SR na návrh vlády SR alebo na návrh poslancov NR SR, vzdelávacích inštitúcií a vedeckých ustanovizní. § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady PMÚ vymenúva vláda SR na návrh predsedu PMÚ. § 14 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Predsedu PMÚ vymenúva prezident SR na návrh vlády SR alebo na návrh poslancov NR SR, vzdelávacích inštitúcií a vedeckých ustanovizní. § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0,25 b / 0,25 b
Členov rady PMÚ vymenúva vláda SR na návrh predsedu PMÚ. § 14 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. Členov rady na návrh predsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Politická príslušnosť predsedu PMÚ je obmedzená. Podľa §14 Zákona č. 187/2021 Z.z. ods.1 Predseda úradu je súčasne predsedom rady. § 14 ods. 9 zákona č. 187/2021 Z. z. Výkon funkcie člena rady je nezlučiteľný s výkonom funkcie v politickej strane alebo v politickom hnutí. Člen rady nesmie vykonávať akékoľvek platené alebo neplatené činnosti, ktoré by mohli zakladať konflikt záujmov.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu PMÚ ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu PMÚ je 5 rokov. § 13 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu PMÚ je 5 rokov. § 13 ods. 3 zákona č. 187/2021 Z. z. Funkčné obdobie predsedu úradu je päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post predsedu PMÚ nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu PMÚ Juraja Beňu je zverejnený na webovom sídle PMÚ. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopis podpredsedu PMÚ Petra Demčáka je zverejnený na webovom sídle PMÚ. Hodnotenie: 0.25/0.25 Životopisy členov rady PMÚ Zory Mistríkovej, Michaely Michalovičovej, Martina Jacka, Rastislava Kuklisa, Petra Sádovského, Michaela Simana sú zverejnené na webovom sídle PMÚ. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda PMÚ - Juraj Beňa: https://www.antimon.gov.sk/predstavitelia-uradu/ Generálna tajomníčka služobného úradu PMÚ - Renáta Kopperová: https://www.antimon.gov.sk/92-sk/predstavitelia-uradu/ Podpredseda PMÚ - Peter Demčák: https://www.antimon.gov.sk/92-sk/predstavitelia-uradu/ Členka rady PMÚ - Zora Mistríková: https://www.antimon.gov.sk/data/files/462_judr-zora-mistrikova.pdf Členka rady PMÚ - Michaela Michalovičová: https://www.antimon.gov.sk/data/files/1130_cv-michalovicova.pdf Člen rady PMÚ - Martin Jacko: https://www.antimon.gov.sk/data/files/1194_judr-martin-jacko-web.pdf Člen rady PMÚ - Rastislav Kuklis: https://www.antimon.gov.sk/data/files/1195_judr-rastislav-kuklis-web.pdf Člen rady PMÚ - Peter Sádovský: https://www.antimon.gov.sk/data/files/1196_ing-peter-sadovsky-web.pdf Člen rady PMÚ - Michael Siman: https://www.antimon.gov.sk/data/files/2019_michael-siman_cv.pdf
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda PMÚ Juraj Beňa nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Podpredseda PMÚ Peter Demčák nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Členovia rady PMÚ neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
72 %
5,03 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Odvolanie predsedu PMÚ je možné v prípade právoplatného rozhodnutia súdu, výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo pri dlhodobej absencii. § 13 ods. 10 zákona č. 187/2021 Z. z. Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) začal vykonávať funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu úradu podľa odseku 6, d) vlastným zavinením alebo ak mu to jeho zdravotný stav nedovoľuje, nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, alebo e) prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie. Odvolanie člena rady PMÚ je možné len z dôvodov ustanovených v zákone. § 14 zákona č. 187/2021 Z. z. (13) Vzdanie sa funkcie člena rady je účinné doručením písomného oznámenia predsedovi vlády Slovenskej republiky. (14) Po skončení funkcie člena rady úradu podľa odseku 12 písm. a) plní pôvodný člen rady úradu úlohy až do vymenovania nového člena rady úradu. Po vzdaní sa funkcie podľa odseku 12 písm. b) zostáva pôvodný člen rady vo funkcii do vymenovania nového člena rady úradu, avšak najdlhšie dva mesiace od vzdania sa funkcie. (15) Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, alebo d) prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie. (16) Ak skončí funkčné obdobie člena rady, ktorý je zároveň jej podpredsedom, rada si zvolí nového podpredsedu rady po tom, čo sa novovymenovaný člen rady ujme svojej funkcie.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1,5 b
O odvolaní predsedu PMÚ rozhoduje prezident SR. § 13 ods. 10 zákona č. 187/2021 Z. z. Prezident Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu z funkcie [...]
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0,5 b / 0,5 b
O odvolaní člena rady PMÚ rozhoduje vláda SR na návrh predsedu PMÚ. § 14 ods. 15 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky odvolá člena rady na návrh predsedu úradu, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako štyri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace, alebo d) prestal spĺňať podmienky na vymenovanie do funkcie.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,53 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za r. 1998 - 2023: 3,9r Ľubomír Dolgoš - 1990 - 1991 - 365 dní Ján Koreňovský - 1991 - 1992 - 365 Zdenko Kováč - 1992 - 1994 - 730 Pavol Fraňo - 1994 -1996 - 730 Jozef Holic - 1996 - 1998 - 730 Peter Nižňanský - 1998 - 2000 - 730 dní Danica Paroulková -27.09.2001 - 09.11.2011 - 3695 dní Tibor Menyhart - 10.11. 2011 - 28.2. 2023 - 4128
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Nie. Predseda PMÚ Juraj Beňa je vo funkcií od 1.3.2023. Jeho predchodcovi Tiborovi Menyhártovi uplynulo druhé funkčné obdobie a platná legislatíva mu tak neumožňovala jeho opätovnú nomináciu - parlamentné voľby sa konali 29.2.2020 a 30.9.2023
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
PMÚ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PMÚ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PMÚ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predsedu PMÚ nevolí NR SR. § 13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PMÚ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PMÚ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
PMÚ patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy. § 21 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Ostatné ústredné orgány štátnej správy V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: a) Úrad vlády Slovenskej republiky, b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, c) Štatistický úrad Slovenskej republiky, d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, g) Úrad pre verejné obstarávanie, h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, j) Národný bezpečnostný úrad.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O rozklade a rozhodnutiach mimo odvolacieho konania rozhoduje rada PMÚ. § 14 ods. 1 zákona 187/2021 Z. z. Rada je druhostupňovým orgánom úradu, ktorý rozhoduje o rozklade proti rozhodnutiu úradu vydanom v konaní na prvom stupni podľa tohto zákona.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet PMÚ tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky. Príloha č. 2 k zákonu č. 468/2019 Z. z. https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2019/468/20200805_5254245-4.pdf
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy PMÚ neslúžia na úhradu výdavkov PMÚ. § 47 ods. 8 zákona č. 187/2021 Z. z. Pokuty a penále uložené podľa § 41 až 47 sú príjmom štátneho rozpočtu.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Vláda SR schvaľuje štatút PMÚ. § 39 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z Vláda schvaľuje a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Podpredsedu PMÚ vymenúva vláda SR na návrh predsedu PMÚ. Kompetencie predsedu v tomto prípade nepovažujeme za dostatočné §13 ods. 11 zákona č. 187/2021 Z. z. Podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh predsedu úradu.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Generálneho tajomníka služobného úradu vymenúva vláda SR na návrh predsedu PMÚ. Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom PMÚ okrem predsedu. § 17 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálnym tajomníkom je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom v príslušnom služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. § 18 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
IV. Platy
52 %
3,11 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 221 €
0,66 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu PMÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 882 €
0,49 b / 0,75 b
Priemerný plat podpredsedu PMÚ a generálnej tajomníčky služobného úradu PMÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
429 €
0 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady PMÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 150 €
0,95 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca PMÚ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
PMÚ zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov, členov rady aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
72 %
4,5 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu PMÚ bola zverejnená na webovom sídle inštutúcie a webstránke Úradu vlády SR dňa 4.11.2022. https://www.antimon.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-protimonopolneho-uradu-slovenskej-republiky/?csrt=14273178833761419105#kotva_1 §13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Podľa novely zákona sa kandidáti môžu prihlásiť na základe zverejnenej výzvy. §13 ods. 2 zákona č. 187/2021 Z. z. Vláda Slovenskej republiky zverejní výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu najneskôr štyri mesiace pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu alebo do 15 dní od skončenia funkcie predsedu úradu inak ako uplynutím funkčného obdobia, a to na webovom sídle Úradu vlády Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Návrhy kandidátov na predsedu úradu môžu v určenej lehote predkladať aj poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, vzdelávacie inštitúcie alebo vedecké ustanovizne. Vláda Slovenskej republiky predloží prezidentovi Slovenskej republiky návrh na vymenovanie predsedu úradu najneskôr 30 dní pred uplynutím funkčného obdobia úradujúceho predsedu úradu. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády Slovenskej republiky.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Predseda PMÚ musí byť občanom SR. § 13 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. * *V pôvodnom znení zákona bola podmienka rovnaká.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Podľa novely zákona musí predseda PMÚ ku dňu vymenovania dovŕšiť vek 30 rokov § 13 ods. 4 zákona č. 187/2021 Z. z. Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Výzva bola zverejnená 4.11.2022 s lehotou na doručovanie návrhov do 5.12.2022.
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Podľa výzvy na predkladanie návrhov mali kandidáti povinnosť predložiť štruktúrovaný životopis.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Podľa výzvy na predkladanie návrhov mali kandidáti povinnosť predložiť zdôvodnenie kandidatúry na funkciu predsedu úradu.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Podľa výzvy na predkladanie návrhov mali kandidáti povinnosť predložiť projekt vypracovaný na základe kriterií zverejnených vo výzve.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Predseda PMÚ je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Juraj.Bena Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 13 zákona č. 187/2021 Z. z. (4) Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. (5)Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov. Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne uchádzač o funkciu predsedu úradu údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov Úradu vlády Slovenskej republiky. Úrad vlády Slovenskej republiky bezodkladne zašle v elektronickej podobe údaje podľa tretej vety Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky. *V pôvodnom znení zákona bola podmienka rovnaká.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Podľa novely zákona môže byť za predsedu PMÚ vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa. § 13 zákona č. 136/2001 Z. z. (4) Za predsedu úradu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, dosiahol vek 30 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon any výzva na predkladanie návrhov neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre predsedu PMÚ nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na sociálnych sieťach, záznam dostupný tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejneneý pred verejným vypočutím. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na FB Úradu vlády SR: https://fb.watch/pDvhhlnIfb/
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na sociálnych sieťach, záznam dostupný tu: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Prezentovanie projektu je jedným z bodov programu vypočutia: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0,25 b / 0,25 b
Verejnosť mala možnosť klásť otázky prostredníctvom aplikácie Slido.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti boli hodnotení komisiou, ktorej zoznam bol zverejnený na webe Úradu Vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Prítomných kandidátov vypočúvala výberová komisia, jej predsedom bol vedúci Úradu vlády SR Július Jakab a ďalšími členmi zástupcovia Národnej rady SR, Útvaru hodnoty za peniaze, Najvyššieho kontrolného úradu, Ministerstva spravodlivosti SR, Slovenskej advokátskej komory, Ministerstva hospodárstva SR, Iniciatívy za právny štát a Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy. https://www.vlada.gov.sk/vyberova-komisia-odporucila-vlade-kandidata-juraja-benu-na-predsedu-pmu/
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0,25 b / 0,25 b
Hodnotiace hárky komisie boli zverejnené na webe Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Hodnotiace hárky komisie boli zverejnené na webe Úradu vlády SR: https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-predkladanie-navrhov-na-kandidata-na-predsedu-pmu-sr-2022/
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predsedu PMÚ nevolí NR SR.