Policajný zbor

+Vedúca osoba
Ľubomír Solák
prezident
od 15.11.2023
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Prezídium Policajného zboru je riadiacou organizačnou zložkou Policajného zboru SR. Policajný zbor je ozbrojený bezpečnostný zbor, ktorý plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti vrátane jej organizovaných foriem a medzinárodných foriem a úlohy, ktoré pre Policajný zbor vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.

+Adresa
Policajný zbor
Pribinova 2
821 72 Bratislava
tel.: +421 9 61011 111
e-mail: public@minv.sk
https://www.minv.sk/?PZ_SR
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 827 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 108 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 15.11.2023
Ľubomír Solák
do 14.11.2023
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 27.10.2023
Rastislav Polakovič
do 26.10.2023
odvolanie z funkcie
od 20.9.2021
Štefan Hamran
do 15.9.2021
vzdanie sa funkcie
od 1.9.2020
Peter Kovařík
do 31.8.2020
vzdanie sa funkcie
od 1.6.2018
Milan Lučanský
do 31.5.2018
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 15.5.2012
Tibor Gašpar
do 14.5.2012
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 19.7.2010
Jaroslav Spišiak
do 17.7.2010
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 8.8.2006
Ján Packa
do 7.8.2006
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 30.10.2002
Anton Kulich
do 29.10.2002
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.6.2001
Pavel Zajac
do 31.5.2001
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.11.1998
Ján Pipta
do 2.11.1998
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 1.7.1997
Peter Nemec
do 1.7.1997
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 3.1.1995
Jozef Holdoš
do 3.1.1995
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 16.3.1994
Štefan Lastovka
do 16.3.1994
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 18.8.1992
František Krajča
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
50 %
19,1 b / 38 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
60 %
6 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je len prezident PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len z jednej osoby - prezidenta PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - prezidenta PZ. § 6 ods. 2 č. 171/1993 Z.z. Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov.
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Prezident PZ nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia, ani vyvíjať činnosť v ich prospech. Podľa § 48 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.5 "Policajt nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia ani vyvíjať činnosť v ich prospech; to neplatí, ak ide o policajta uvedeného v § 44 ods. 2."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre prezidenta a viceprezidentov PZ platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
0 b / 1 b
Funkčné obdobie prezidenta PZ nie je zákonom obmedzené, podľa § 189 ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0 b / 1 b
Počet funkčných období prezidenta PZ nie je zákonom obmedzený.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post prezidenta PZ. § 33a ods. 2 zákona č. 73/1998 Z. z. "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie".
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis prezidenta PZ Ľubomíra Soláka je zverejnený na webovom sídle PZ. Hodnotenie: 0.7/0.7 Životopis viceprezidenta PZ Ivana Hapštáka je zverejnený na webovom sídle PZ. Hodnotenie: 0.3/0.3 Spolu: 1/1 Prezident PZ - Ľubomír Solák: https://www.minv.sk/?prezident-policajneho-zboru Viceprezident PZ - Ivan Hapšták: https://www.minv.sk/?viceprezident_PZ
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Prezident PZ Ľubomír Solák nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Viceprezidenti PZ, Ivan Hapšták nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
37 %
2,6 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
2 b / 3 b
O odvolaní rozhoduje prezident SR z objektívnych dôvodov, alebo na základe odôvodneného návrhu ministra vnútra SR na odporúčanie príslušného výboru NR SR. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods. 7 "Minister odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a)nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b)bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c)stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d)bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e)sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f)začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g)nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, alebo h)do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 2 b
O odvolaní prezidenta PZ rozhoduje minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods. 7 Minister odvolá prezidenta Policajného zboru z funkcie, ak a) nevykonáva svoju funkciu najmenej šesť mesiacov, b) bola obmedzená jeho spôsobilosť na právne úkony, c) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, d) bol odsúdený za spáchanie trestného činu, e) sa stal členom politickej strany alebo politického hnutia, f) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie policajta, g) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky alebo h) do desiatich mesiacov od vymenovania do funkcie nezíska oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné alebo mu zanikne oprávnenie na oboznamovanie sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia Prísne tajné. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods. 7 Minister môže odvolať prezidenta Policajného zboru z funkcie aj bez uvedenia dôvodu.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,1 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia za r. 1994 - 2023: 2,3r František Krajča (od 18.8.1992 do 16.3.1994, bol teda vo funkcii 575 dní) Štefan Lastovka (od 16. marca 1994 do 3. januára 1995, 293 dní) Jozef Holdoš (od 3. januára 1995 do 1. júla 1997, 910 dní) Peter Nemec (od 1. júla 1997 do 2. novembra 1998, 489 dní) Ján Pipta (od 3. novembra 1998 do 31. mája 2001, 940 dní) Pavel Zajac (od 1. júna 2001 do 29. októbra 2002, 515 dní) Anton Kulich (od 30. októbra 2002 do 7. augusta 2006, 1377 dní) Ján Packa (od 8. augusta 2006 do 17. júla 2010, 1439 dní) Jaroslav Spišiak (od 19. júla 2010 do 14. mája 2012, 665 dní) Tibor Gašpar (od 15. mája 2012 do 31. mája 2018, 2207 dní) Milan Lučanský (od 1. júna 2018 do 31. augusta 2020, 822 dní) Peter Kovařík (ako dočasne poverený prezident PZ od 1. septembra 2020 do 27. januára 2021, oficiálne v úrade od 28. januára do 31. augusta 2021, 215 dni) Štefan Hamran (dočasne od 20. septembra 2021 do 31. marca 2022, 193 dní; do 26. októbra 2023: 577 dní) Rastislav Polakovič (ad interim 27. októbra 2023 do 14. novembra 2023; 18 dní)
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
0,5 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 nedošlo v prvých troch mesiacoch k výmene riaditeľa PZ. Po voľbách v septembri 2023 došlo v prvých troch mesiacoch k výmene riaditeľa PZ. Ľubomír Solák nastúpil do funkcie 15.11.2023, mesiac a pol po parlamentných voľbách, kedy nahradil dočasne povereného Rastislava Polakoviča. Predchádzajúci riaditeľ Štefan Hamran bol odvolaný ministrom len tri dni pred dátumom jeho plánovaného odstúpenia z funkcie riaditeľa PZ.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
44 %
4 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Prezidenta PZ nevolí NR SR. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister".
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
PZ nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
PZ nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 6 Zákona č. 171/1993 Z.z. ods.1-2 "Riadenie Policajného zboru (1) Policajný zbor je podriadený ministrovi. (2) Služby Policajného zboru okrem inšpekčnej služby a útvary Policajného zboru uvedené v § 4 ods. 1 a 2 riadi prezident Policajného zboru, ak minister neurčí inak. Minister nemôže vyčleniť z riadiacej pôsobnosti prezidenta Policajného zboru útvary Policajného zboru, v ktorých pôsobnosti je odhaľovanie, vyšetrovanie alebo skrátené vyšetrovanie trestných činov. "
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
O odvolacích konaniach voči rozhodnutiam PZ sa rozhoduje na vyššom stupni v rámci PZ. Podľa § 243 Zákona č. 73/1998 Z.z. "Orgány, ktoré uskutočňujú konanie v odvolacom konaní a rozhodujú v ňom (1) Odvolacím orgánom je najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
0 b / 1 b
Rozpočet PZ netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet schvaľuje vláda SR. § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Systemizáciu na každý rozpočtový rok schvaľuje vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda") pri prerokúvaní návrhu zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. Úprava systemizácie sa vykoná na základe schváleného zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok. V priebehu roka úpravu systemizácie môže vykonať vláda alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy PZ neslúžia na úhradu výdavkov PZ. § 69o ods. 5 zákona č. 171/1993 Z. z. Pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Minister vnútra schvaľuje vnútornú organizáciu PZ na návrh prezidenta PZ. § 4 ods. 2 zákona č. 171/1993 Z. z. Ak v § 4a nie je ustanovené inak, služby Policajného zboru pôsobia v rámci útvarov Policajného zboru, ktoré na návrh prezidenta Policajného zboru zriaďuje a zrušuje minister; minister zároveň na návrh prezidenta Policajného zboru určuje náplň ich činností a vnútornú organizáciu. Minister môže určiť, ktorý útvar Policajného zboru má spôsobilosť byť účastníkom súdneho konania a exekučného konania a samostatne konať pred súdom v rozsahu svojej pôsobnosti. Za útvar Policajného zboru koná pred súdom riaditeľ útvaru alebo ním poverený policajt alebo zamestnanec. Útvary Policajného zboru sú organizované spravidla podľa organizácie súdov.5)
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Zástupcu ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Podľa § 33 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1-3 (1) Policajt sa ustanoví do voľnej funkcie, ak spĺňa požadované kvalifikačné predpoklady na túto funkciu, ak tento zákon neustanovuje inak. Do funkcie, na ktorú sa vyžaduje špeciálna odborná spôsobilosť, sa policajt ustanoví, ak spĺňa túto spôsobilosť a osobitný predpis neustanovuje inak. Ustanovené kvalifikačné predpoklady na funkciu nemožno odpustiť pri ustanovení do funkcie v stálej štátnej službe. Pri ustanovení do funkcie sa súčasne prihliada na dĺžku odbornej praxe, ak odborná prax nie je podmienkou na obsadenie funkcie, závery služobného hodnotenia a na zdravotný stav policajta. (2) Policajta ustanovuje do funkcie a odvoláva z funkcie príslušný nadriadený. (3) Policajt sa ustanovuje do riadiacej funkcie podľa zásad kariérneho postupu, ktoré vydá minister.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Funkcionárov a zamestnancov PZ ustanovuje do funkcie príslušný nadriadený. Podľa § 16 Zákona č. 73/1998 Z.z. ods.1 "Vznik služobného pomeru (1) Služobný pomer vzniká dňom určeným v rozhodnutí nadriadeného o prijatí občana do služobného pomeru, ak nastúpi štátnu službu v tento deň a zloží služobnú prísahu."
IV. Platy
63 %
3,77 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
7 827 €
1,15 b / 2 b
Priemerný plat prezidenta PZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
6 396 €
0,69 b / 1 b
Priemerný plat 1. viceprezidenta a viceprezidentov Policajného zboru vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 108 €
0,92 b / 2 b
Priemerný plat príslušníkov PZ vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
PZ zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
46 %
2,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0 b / 0,25 b
Výberové konanie neprebehlo. Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Výberové konanie neprebehlo. Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri PZ nevyhodnocuje. Prezident PZ musí byť príslušníkom PZ, ktorí musia mať slovenské občianstvo. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Lubomir.Solak § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek. § 14 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z. Policajtom môže byť štátny občan Slovenskej republiky starší ako 21 rokov. § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. (3) Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Výberové konanie neprebehlo. Prezidenta PZ vymenúva minister vnútra SR na odporúčanie výboru pre obranu a bezpečnosť. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať životopis
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Prezident PZ je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za prezidenta PZ môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa § 33a ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a) je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b) nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d) získal špecializované policajné vzdelanie a e) bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon ani výzva na prihlásenie kandidátov do posledného výberového konania neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za prezidenta PZ môže byť vymenovaný iba kandidát, ktorý je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov a bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným. Podľa § 33a Zákona č. 171/1993 Z.z. ods. 3 "Do funkcie prezidenta Policajného zboru možno vymenovať len toho, kto a)je príslušníkom Policajného zboru celkovo najmenej desať rokov, b)nebol odsúdený za spáchanie trestného činu, c)má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, d)získal špecializované policajné vzdelanie a e)bol celkovo najmenej päť rokov nadriadeným, ktorý riadil aspoň jedného príslušníka Policajného zboru, ktorý bol nadriadeným".
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie vo výbore NR SR pre obranu a bezpečnosť je zákonnou súčasťou výberového procesu na post prezidenta PZ. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 1 "Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister. Podľa § 33a Zákona č. 73/1998 Z.z. ods 2 "Minister predloží kandidáta na funkciu prezidenta Policajného zboru výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“) na verejné vypočutie pred jeho vymenovaním do funkcie prezidenta Policajného zboru."
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Zákon neuvádza povinnosť zverejniť príslušné dokumenty pred verejným vypočutím
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie v poslednom výberovom konaní bolo vysielané naživo. https://www.youtube.com/watch?v=qXCyQNRnAIo
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný online https://www.youtube.com/watch?v=qXCyQNRnAIo
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidát v poslednom výberovom konaní prezentoval svoju víziu riadenia.. https://www.youtube.com/watch?v=qXCyQNRnAIo
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky v poslednom výberovom konaní kládla komisia.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zastával úlohu komisie. Zoznam jeho členov je zverejený na webovej stránke NR SR https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=182
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť zastával úlohu komisie.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Zverejnené je len uznesenie o vyokonaní verejného vypočutia https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?WFTID=NRDK&MasterID=297672
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Zverejnené je len uznesenie o vyokonaní verejného vypočutia https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Do
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Prezidenta PZ nevolí NR SR.