Najvyšší správny súd

+Vedúca osoba
Pavol Naď
predseda
od 18.5.2021
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2021

Najvyšší správny súd Slovenskej republiky je vrcholným súdnym orgánom vo veciach správneho súdnictva, ktorý zabezpečuje jednotu a zákonnosť rozhodovania. Bol zriadený s účinnosťou od 1. januára 2021 ústavným zákonom č. 422/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov so začiatkom výkonu svojej činnosti od 1. augusta 2021. Na čele Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je predseda, ktorého zastupuje podpredseda. Predsedu ako aj podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva a odvoláva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky. Sídlo Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky je v Bratislave.

+Adresa
Najvyšší správny súd
Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 321 33 335
e-mail: podatelna@nssud.sk
https://www.nssud.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 8 310 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 826 €

Vývoj počtu zamestnancov nie je dostupný.
História vedúcich osôb
od 18.5.2021
Pavol Naď
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
75 %
28,7 b / 38,1 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
77 %
8,58 b / 11,12 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je predseda NSS a sudcovská rada NSS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak. Podľa § 45 ods.1 č.757/2004 Z.z Na riadení a správe súdov sa podieľa sudcovská rada ako orgán sudcovskej samosprávy. Sudcovská rada sa zriaďuje na okresnom súde, krajskom súde, správnom súde, najvyššom súde, najvyššom správnom súde a Špecializovanom trestnom súde. Ak nie je sudcovská rada zvolená, pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum súdu
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0 b / 0,33 b
Predseda NSS sa môže podieľať na voľbe členov sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0,33 b / 0,33 b
Predseda NSS nemôže byť členom sudcovskej rady. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0 b / 0,33 b
Členom rady NSS sa môže stať len člen pléna NSS okrem jeho predsedu, podpredsedu a sudcu dočasne prideleného na NSS Podľa § 17 ods. 3 č. 424/2022 Z.z. - Rokovací poriadok Členom sudcovskej rady môže byť len člen pléna okrem sudcu dočasne prideleného na Najvyšší správny súd. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je iba predseda NSS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z. Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak.
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0,13 b
Systém postupnej obmeny členov sudcovskej rady NSS nie je zákonom stanovený.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
"Predstaviteľom riadiaceho orgánu je iba predseda NSS. Podľa § 35 ods.1 č.757/2004 Z.z. Predseda najvyššieho správneho súdu zabezpečuje správu najvyššieho správneho súdu prostredníctvom kancelárie najvyššieho správneho súdu, ak tento zákon neustanovuje inak."
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
0,75 b / 0,75 b
Predsedu NSS navrhuje súdna rada. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0,25 b / 0,25 b
Členov rady NSS volí plénum NSS. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
0,75 b / 0,75 b
Predsedu NSS navrhuje súdna rada a menuje prezident. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady. Podľa čl. 102 ods. 1 č. 460/1992 Z.z. Prezident t) vymenúva a odvoláva sudcov, predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, generálneho prokurátora a troch členov Súdnej rady Slovenskej republiky, prijíma sľub sudcov,
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0,25 b
Členov rady NSS volí plénum NSS. Podľa § 45 ods. 2 č. 757/2004 Z.z. Sudcovská rada má najmenej troch členov a najviac deväť členov. Členov sudcovskej rady volí a odvoláva plénum príslušného súdu spomedzi seba v tajnom hlasovaní. Výkon funkcie predsedu súdu a podpredsedu súdu je nezlučiteľný s členstvom v sudcovskej rade; tým nie je dotknuté právo predsedu súdu a podpredsedu súdu zúčastniť sa hlasovaním na voľbe členov sudcovskej rady. Ak pôsobnosť sudcovskej rady vykonáva plénum, predseda súdu a podpredseda súdu nemajú hlasovacie právo pri rozhodovaní pléna vo veciach, ktoré sú v pôsobnosti sudcovskej rady.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Podľa § 30 ods. 9 č.385/2000 Z.z. Sudca nesmie byť členom žiadnej politickej strany ani politického hnutia, ani vykonávať aktívnu politickú činnosť v politických stranách alebo v politických hnutiach. Za výkon aktívnej politickej činnosti sa považuje aj kandidovanie na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady a vo voľbách do Európskeho parlamentu.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa § 32 ods. 6 č.385/2000 Z.z. Predseda a podpredseda najvyššieho správneho súdu sú na účely osobitného predpisu verejnými funkcionárm Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu NSS je 5r.. Podľa čl. 145 ods. 3 č. 460/1992 Z.z. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Predseda NSS môže byť vymenovaný len na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia Podľa čl. 145 ods. 3 č. 460/1992 Z.z. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Vypočutie a voľba prebiehajú na zasadnutí súdnej rady. Jej zasadnutia sú verejné. Podľa § 27a ods. 1 č.185/2002 Z.z. Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Živtopis predsedu NSS Pavla Naďa je dostupný na stránke NSS. 0.75/0.75 Životopis podpredsedu NSS Mariána Trenčana je dostupný na stránke NSS 0.25/0.25 Spolu: 1.00/1.00
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda NSS Pavol Naď ani podpredseda NSS Marián Trenčen podľa našich zistení nevykonávali žiadnu politickú funkciu
II. Odvolanie vedúceho úradu
92 %
5,5 b / 6 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
3 b / 3 b
Podľa § 27f ods. 1 č. 185/2002 Z.z. Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy. Čl. 147 ods. č. 460/1992 Prezident Slovenskej republiky sudcu bezodkladne odvolá a)na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, b)ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, c)na základe disciplinárneho rozhodnutia pre čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu, d)na základe rozhodnutia podľa čl. 141b ods. 2, alebo e)ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1,5 b / 1,5 b
Predsedu NSS odvolá prezident na návrh súdnej rady.M Podľa § 27f ods. 1 č. 185/2002 Z.z. Návrh na odvolanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu alebo podpredsedu najvyššieho správneho súdu podá súdna rada prezidentovi z dôvodov uvedených v čl. 147 ústavy.
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0,5 b
Členov sudcovskej rady NSS odvolávajú iba sudcovia pléna NSS. Podľa §19 ods. 2 č. 424/2022 Z.z. - Rokovací poriadok § 19 Odvolávania členov sudcovskej rady (1) Ustanovenia tejto časti o volebnom zasadnutí pléna sa primerane použijú aj na zasadnutie pléna, na ktorom sa má uskutočniť hlasovanie o návrhu na odvolanie sudcovskej rady alebo niektorého jej člena. (2) Návrh na odvolanie člena sudcovskej rady môže podať 15 sudcov.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0 b / 0 b
Súčasný predseda NSS Pavol Naď je prvým predsedom NSS od jeho vzniku.
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Súčasný predseda NSS Pavol Naď je prvým predsedom NSS od jeho vzniku.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
80 %
7,2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
Právny základ NSS je zaktovený v ústave Podľa Čl. 143 ods. 1 č.460/1992 Sústavu súdov tvoria Najvyšší súd Slovenskej republiky, Najvyšší správny súd Slovenskej republiky a ostatné súdy.
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Obsadzovanie funkcie predsedu NSS je zakotvené v ústave. Podľa Čl. 145 ods. 3 č.460/1992 Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,2 b
Obsadzovanie funkcie podpredsedu NSS je zakotvené v ústave. Podľa Čl. 145 ods. 3 č.460/1992 Predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky alebo za predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky najviac v dvoch po sebe nasledujúcich obdobiach. Pred uplynutím funkčného obdobia môže prezident Slovenskej republiky odvolať predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky a predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky z dôvodov ustanovených v čl. 147.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Predseda NSS sa nevolí v NR SR
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Ústava neupravuje spôsob tvorby rozpočtu NSS
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie NSS sú zakotvené v ústave Podľa čl. 142 ods.2 č. 460/1992 Z.z. Najvyšší správny súd Slovenskej republiky rozhoduje aj a) o ústavnosti a zákonnosti volieb do orgánov územnej samosprávy, b) o rozpustení alebo pozastavení činnosti politickej strany alebo politického hnutia, c) o disciplinárnej zodpovednosti sudcov, prokurátorov a ak tak ustanoví zákon, aj iných osôb.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
NSS nepatrí medzi ústredné orgány štátnej správy.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
NSS je suverénny pri svojich rozhodnutiach.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet NSS tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky,
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
NSS negeneruje vlastné príjmy
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Organizačný poriadok NSS je schvaľovaný kanceláriou NSS § 24f ods. 7 zákona č. 757/2004 Z. z. Podrobnosti o organizácii a činnosti kancelárie najvyššieho správneho súdu, o postavení štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme upravuje organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Podpredseda NSS je navrhovaný súdnou radou a menovaný prezidentom. Podľa čl. 145 ods. 3 č. 460/1992 Z.z. Predsedu a podpredsedu Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky vymenúva na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky zo sudcov Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky prezident Slovenskej republiky na päť rokov.
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Vedúceho kancelárie NSS vymenúva a odvoláva predseda NSS Podľa § 24f ods. 4 č. 757/2004 Kancelária najvyššieho správneho súdu je štátna rozpočtová organizácia. Kanceláriu najvyššieho správneho súdu riadi a v jej mene vystupuje vedúci kancelárie najvyššieho správneho súdu. Vedúceho kancelárie najvyššieho správneho súdu vymenúva a odvoláva predseda najvyššieho správneho súdu, ktorému zodpovedá za jej činnosť.
IV. Platy
62 %
3,71 b / 6 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
8 310 €
0,9 b / 1,5 b
Priemerný mesačný príjem predsedu NSS za roky 2022 vrátane cestovných náhrad, paušálnych náhrad, príspevku na rehabilitáciu a príspevku na DDS
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
6 493 €
0,52 b / 0,75 b
Priemerný mesačný príjem podpredsedu súdu v rokoch 2022 vrátane cestovných náhrad, paušálnych náhrad, príspevku na rehabilitáciu, príspevku na DDS a hrubý priemerný mesačný plat vedúcej kancelárie NSS v rokoch 2022 vrátane paušálnych a cestovných náhrad
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
4 379 €
0,6 b / 0,75 b
Priemerný plat člena rady NSS vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 826 €
0,69 b / 2 b
NSS z dôvodu meniaceho sa počtu zamestnancov pre výpočet priemernej hrubej mesačnej mzdy zamestnancov súdu vychádzal z mesiaca október 2022
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
Inštitúcia sprístupnila výšky platov. Majetkové priznania sudcov sú pravidelne zverejňované.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
63 %
3,75 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie do výberového konania na predsedu NSS bola zverejnená na stránke súdnej rady. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť nominovaný oprávneným subjektom. § 27a ods. 2 zákona č. 185/2002 Z. z. Navrhovateľom kandidátov na funkciu podľa odseku 1 môže byť člen súdnej rady, sudcovská rada, stavovská organizácia sudcov alebo minister spravodlivosti. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho súdu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho súdu alebo sudca najvyššieho súdu. Ak ide o funkciu predsedu najvyššieho správneho súdu alebo funkciu podpredsedu najvyššieho správneho sudu, navrhovateľom môže byť aj plénum najvyššieho správneho súdu alebo sudca najvyššieho správneho súdu.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0 b
Indikátor sa pri NSS nevyhodnocuje. Navrhovaný kandidát musí byť občanom SR https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Minimálny vek kandidáta je 40 rokov https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Kandidáti sa mohli navrhovať od 11.2.2021 do 1.2.2021 - 21 dní https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje predloženie životopisu. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje predloženie motivačného listu. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje predloženie projektu o založení, riadení a správe Najvyššieho správneho súdu SR. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje predloženie majetkového priznania. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Pavol.Nad
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje bezúhonnosť kandidáta https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje vysokoškolské vzdelanie v odbore právo. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0,25 b / 0,25 b
Výzva nevyžaduje ovládenie minimálne jedného svetového jazyka https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Výzva vyžaduje 15 ročnú právnickú prax. https://www.pravnenoviny.sk/volba-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-sr
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Vypočutie prebiehalo na zasadnutí súdnej rady. Jej zasadnutia sú vererejné. §27a ods. 1 č. 185/2002 Návrh na vymenovanie predsedu najvyššieho súdu, predsedu najvyššieho správneho súdu, podpredsedu najvyššieho súdu a podpredsedu najvyššieho správneho súdu predkladá súdna rada bezodkladne prezidentovi na základe výsledkov ňou uskutočnených volieb; voľby sa konajú na verejnom zasadnutí súdnej rady. https://zasadnutia.sudnarada.sk/volba-kandidata-na-funkciu-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-slovenskej-republiky/
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Návrhy kandidátov a požadované dokumenty boli zverejnené. https://zasadnutia.sudnarada.sk/volba-kandidata-na-funkciu-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-slovenskej-republiky/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidáta nebolo vysielané naživo. https://zasadnutia.sudnarada.sk/volba-kandidata-na-funkciu-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-slovenskej-republiky/
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na stránke súdnej rady. https://zasadnutia.sudnarada.sk/volba-kandidata-na-funkciu-prveho-predsedu-najvyssieho-spravneho-sudu-slovenskej-republiky/
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidát na verejnom vypočutí prezentoval projekt o založení, riadení a správe Najvyššieho správneho súdu SR.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Otázky kládli iba členovia súdnej rady.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Súdna rada zastávala úlohu komisie. Jej zloženie je verejné. https://www.sudnarada.gov.sk/clenovia-sudnej-rady-slovenskej-republiky/
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,25 b
Súdna rada zastávala úlohu komisie. Jej zloženie je verejné. https://www.sudnarada.gov.sk/clenovia-sudnej-rady-slovenskej-republiky/
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Členovia súdnej rady nezverejňovali individuálne hodnotenie kandidátov.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Členovia súdnej rady nezverejňovali individuálne hodnotenie kandidátov.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Predseda NSS sa nevolí v NR SR.