Ústavný súd

+Vedúca osoba
Ivan Fiačan
predseda
od 17.4.2019
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1993

Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislý súdny orgán ochrany ústavnosti. ÚS rozhoduje v pléne alebo v senátoch. Plénum tvoria všetci sudcovia Ústavného súdu a Senát ústavného súdu sa skladá z predsedu senátu a dvoch sudcov.

+Adresa
Ústavný súd
Hlavná 110
042 65 Košice
tel.: +421 5 57207 275
e-mail: info@ustavnysud.sk
https://www.ustavnysud.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 901 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 465 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 17.4.2019
Ivan Fiačan
do 16.2.2019
uplynutie funkčného obdobia
od 16.2.2007
Ivetta Macejková
do 30.9.2006
vzdanie sa funkcie
od 22.1.2000
Ján Mazák
do 21.1.2000
uplynutie funkčného obdobia
od 22.1.1993
Milan Čič
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
79 %
20,4 b / 26 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
78 %
7 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
1 b / 1 b
Podľa §2 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods. 1 "Ústavný súd sa skladá z 13 sudcov".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať." Podľa §11 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods.1 "Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov môžu podať Národnej rade slovenskej republiky: a) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, b) vláda Slovenskej republiky, c) predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky d) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky e) generálny prokurátor Slovenskej republiky, f) záujmové organizácie právnikov, g) vedecké inštitúcie,"
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať." Podľa §11 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods.1 "Návrhy na voľbu kandidátov na sudcov môžu podať Národnej rade slovenskej republiky: a) poslanci Národnej rady Slovenskej republiky, b) vláda Slovenskej republiky, c) predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky d) predseda Najvyššieho súdu Slovenskej republiky" e) generálny prokurátor Slovenskej republiky, f) záujmové organizácie právnikov, g) vedecké inštitúcie,
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.3 "Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu."
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.3 "Za sudcu ústavného súdu môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do Národnej rady Slovenskej republiky, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie a je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného súdu."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa čl. 137 Ústavy SR 460/1992 ods.1 "Ak je vymenovaný sudca ústavného súdu členom politickej strany alebo politického hnutia, je povinný vzdať sa členstva v nich ešte pred zložením sľubu."
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Sudcov ústavného súdu vymenúva na návrh Národnej rady Slovenskej republiky na dvanásť rokov prezident Slovenskej republiky. Národná rada Slovenskej republiky navrhuje dvojnásobný počet kandidátov na sudcov, ktorých má prezident Slovenskej republiky vymenovať."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
1 b / 1 b
Podľa čl. 134 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za sudcu ústavného sudu."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
1 b / 1 b
Podľa § 116a Zákona č. 350/1996 ods. 2 a 3 "Ústavnoprávny výbor prerokúva návrhy na voľbu kandidátov na sudcu ústavného súdu na verejnej schôdzi, na ktorej umožní každému navrhnutému kandidátovi na sudcu ústavného súdu vystúpiť bez účasti ostatných navrhnutých kandidátov. Na schôdzu ústavnoprávneho výboru podľa odseku 2 pozve predseda ústavnoprávneho výboru navrhnutých kandidátov na sudcu ústavného súdu. Navrhnutý kandidát sa v rozprave predstaví, pričom uvedie najmä dôvody, pre ktoré sa uchádza o funkciu sudcu ústavného súdu, svoje pracovné skúsenosti a najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky. Po svojom úvodnom vystúpení môže navrhnutý kandidát na sudcu ústavného súdu odpovedať na otázky poslancov prítomných na schôdzi ústavnoprávneho výboru."
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie, alebo činnosti
3 b / 3 b
Podľa čl. 138 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu, c) ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo d) ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky." Podľa § 27 Zákona č. 314/2018 Z. z. ods. 1 Disciplinárna zodpovednosť sudcov ústavného súdu (1)Sudca ústavného súdu sa dopustí disciplinárneho previnenia, ak zavinene poruší povinnosti, ktoré mu vyplývajú z funkcie sudcu ústavného súdu, alebo ak svojím správaním naruší alebo ohrozí vážnosť ústavného súdu, dôveru k ústavnému súdu alebo vážnosť funkcie sudcu ústavného súdu.
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa čl. 138 Ústavy SR 460/1992 ods.2 "Prezident Slovenskej republiky sudcu ústavného súdu odvolá a) na základe právoplatného odsudzujúceho rozsudku za úmyselný trestný čin, alebo ak bol právoplatne odsúdený za trestný čin a súd nerozhodol v jeho prípade o podmienečnom odložení výkonu trestu odňatia slobody, b) na základe disciplinárneho rozhodnutia ústavného súdu za čin, ktorý je nezlučiteľný s výkonom funkcie sudcu ústavného súdu, c) ak ústavný súd oznámil, že sudca sa nezúčastňuje na konaní ústavného súdu dlhšie ako jeden rok alebo d) ak zanikla jeho voliteľnosť do Národnej rady Slovenskej republiky."
III. Suverenita
75 %
6 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
1 b / 1 b
Podľa čl. 124 Ústavy SR 460/1992 "Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa čl. 124 Ústavy SR 460/1992 "Ústavný súd Slovenskej republiky je nezávislým súdnym orgánom ochrany ústavnosti."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa čl. 125 Ústavy SR 460/1992 ods.6 "Rozhodnutie ústavného súdu vydané podľa odsekov 1, 2 a 5 sa vyhlasuje spôsobom ustanoveným na vyhlasovanie zákonov. Právoplatné rozhodnutie ústavného súdu je všeobecne záväzné." Podľa § 75 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods.1 a 2 "(1) O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu pléna Ústavného súdu, rozhoduje plénum Ústavného súdu. (2) O návrhu na obnovu konania, ktorý smeruje proti rozhodnutiu senátu Ústavného súdu, rozhoduje iný senát Ústavného súdu."
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §77 Zákona č- 38/1993 Z.z. "Ústavný súd má v štátnom rozpočte Slovenskej republiky samostatnú kapitolu "
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods.4 "Podrobnosti o organizácii a činnosti Kancelárie a postavenie štátnych zamestnancov v Kancelárii a zamestnancov Kancelárie určuje jej organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci Kancelárie."
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
0 b / 1 b
Podľa §7 Zákona č- 38/1993 Z.z. "Predsedu a podpredsedu Ústavného súdu vymenúva zo sudcov Ústavného súdu prezident Slovenskej republiky."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §9 Zákona č. 38/1993 Z.z. ods.4 "Podrobnosti o organizácii a činnosti Kancelárie a postavenie štátnych zamestnancov v Kancelárii a zamestnancov Kancelárie určuje jej organizačný poriadok, ktorý vydáva vedúci Kancelárie."
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
V. Platy
68 %
3,41 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
7 901 €
1,88 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
7 625 €
1 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 465 €
0,53 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017