Úrad pre verejné obstarávanie

+Vedúca osoba
Peter Kubovič
predseda
od 10.11.2022
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 2000

Úrad je odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov. Jeho úlohou je zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z.

+Adresa
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10
821 09 Bratislava
tel.: +421 2 50264 111
e-mail: info@uvo.gov.sk
https://www.uvo.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 5 679 €
Priemerná mzda zamestnancov: 2 743 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 10.11.2022
Peter Kubovič
do 9.11.2022
uplynutie funkčného obdobia
od 14.9.2017
Miroslav Hlivák
do 13.9.2017
uplynutie funkčného obdobia
od 29.6.2012
Zita Táborská
do 11.4.2011
vzdanie sa funkcie
od 7.7.2010
Roman Šipoš
do 7.7.2010
odvolanie z funkcie
od 10.3.2005
Béla Angyal
do 9.3.2005
vzdanie sa funkcie
od 1.1.2000
Rozália Molnárová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
63 %
23,5 b / 37,5 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie členov kolektívneho riadiaceho orgánu
75 %
7,5 b / 10 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Rada úradu bola zrušená novelou z roku 2022: 343/2015 Z. z. §187i ods. 25: Rada zaniká dňom nasledujúcim po dni nadobudnutia právoplatnosti posledného z rozhodnutí v konaniach podľa odseku 1 a týmto dňom zaniká všetkým členom rady členstvo v rade. Aktuálne však Rada ešte existuje, no uskutočňuje len: odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
1.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa najvyšší predstaviteľ inštitúcie
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
1.2 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
1.3 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚVO. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“).
2.2 K obmene členov rady dochádza postupne
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi inštitúciami
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - predsedu ÚVO. § 141 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“).
4.1 Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Predsedu ÚVO volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 1 Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“).
4.2 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Predsedu ÚVO volí NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR."
5.2 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
0 b / 0 b
Rada úradu zrušená od novely v roku 2022. Rada úradu sa ruší - dočasný charakter – od účinnosti novely bude uskutočňovať len odvolacie konanie – odvolania proti rozhodnutiam vydaným do 31. 12. 2022 • Rada zanikne dňom nasledujúcim po dni právoplatnosti posledného rozhodnutia – úprava v rámci prechodných ustanovení, • Konanie o úprave/vydaní referencie prechádza na ÚVO, • Preskúmanie mimo odvolacieho konania prechádza na predsedu ÚVO.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,5 b / 0,5 b
Predseda ÚVO nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.3 "Predseda úradu a podpredsedovia úradu nesmú byť členmi politickej strany alebo politického hnutia, nesmú vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech."
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre predsedu ÚVO ako vedúceho ústredného orgánu štátnej správy platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky,
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie predsedu ÚVO je 5 rokov. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za predsedu ÚVO zvolená najviac dvakrát po sebe. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 3 "Funkčné obdobie predsedu úradu a podpredsedov úradu je päťročné. Tá istá osoba môže vykonávať funkciu predsedu úradu alebo podpredsedu úradu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Verejné vypočutie organizované vládou SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post predsedu ÚVO. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods 1. Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“).
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedu úradu ÚVO Petra Kuboviča je zverejnený na webovom sídle ÚVO. Hodnotenie: 0.75/0.75 Životopis podpredsedu úradu ÚVO Jaroslava Lexu je zverejnený na webovom sídle ÚVO. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predseda ÚVO - Peter Kubovič: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/predseda-uradu Podpredseda ÚVO - Jaroslav Lexa: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/podpredseda-uradu-36c.html Generálny tajomník služobného úradu ÚVO - Tomáš Heriban: https://www.uvo.gov.sk/o-urade/vedenie-uradu/generalna-tajomnicka-sluzobneho-uradu
12. Najvyšší predstaviteľ inštitúcie alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
0,5 b / 0,5 b
Predseda ÚVO Peter Kubovič nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.75/0.75 Podpredseda ÚVO Jaroslav Lexa nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu:1/1
II. Odvolanie členov riadiaceho orgánu
73 %
5,1 b / 7 b
2. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1,5 b / 3 b
Dôvody na odvolanie predsedu ÚVO sú ustanovené v zákone. Podľa §142 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 - 3 Funkcia predsedu úradu a funkcia podpredsedu úradu zaniká a)uplynutím funkčného obdobia podľa § 141 ods. 3, b)vzdaním sa funkcie písomnou žiadosťou doručenou tomu, kto ho zvolil alebo vymenoval, a to dňom jej doručenia, ak v nej nie je uvedený neskorší deň vzdania sa funkcie, c)odvolaním z funkcie, d)smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho, e)dňom, ktorým prestal spĺňať podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. a) alebo b). (2) Národná rada Slovenskej republiky odvolá predsedu úradu, ak a)nespĺňa podmienku podľa § 141 ods. 4 písm. e), b)vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou predsedu alebo podpredsedu,66) c)nevykonáva funkciu predsedu úradu dlhšie ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. (3) Vláda odvolá podpredsedu úradu z dôvodov uvedených v odseku 2. Vláda odvolá podpredsedu úradu aj bez návrhu, ak funkcia predsedu nie je obsadená.
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
2 b / 2 b
O odvolaní predsedu ÚVO rozhoduje NR SR na návrh vlády SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.1 "Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva NRSR."
2.2 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 0 b
O odvolaní člena rady ÚVO rozhoduje výlučne vláda SR. Podľa §145 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods. 1-3 (1) Výkon funkcie člena rady menovaného vládou sa skončí a) uplynutím funkčného obdobia, b) vzdaním sa funkcie, c) odvolaním z funkcie, d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho. (2) Vzdanie sa funkcie člena rady menovaného vládou je účinné doručením písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi vlády Slovenskej republiky. Ak sa člen rady menovaný vládou vzdal funkcie, zostáva vo funkcii až do vymenovania nového člena rady. (3) Vláda odvolá člena rady menovaného vládou, ak a) bol právoplatne odsúdený za 1. úmyselný trestný čin, 2. trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, alebo 3. trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie člena rady, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená, c) sa nezúčastní na viac ako šiestich po sebe nasledujúcich rokovaniach rady alebo sa nezúčastní ani na jednom rokovaní rady počas štyroch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. § 143 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Rada má deväť členov. Členmi rady sú predseda úradu, podpredsedovia úradu a šesť osôb, ktoré vymenúva a odvoláva vláda (ďalej len „člen rady menovaný vládou“). […] § 141 ods. 1 - 2 zákona č. 343/2015 Z. z. (1) Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Výzvu na prihlásenie kandidátov na predsedu úradu zverejní vláda najneskôr 90 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu, a to na webovom sídle úradu vlády a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače. Vláda vyberá kandidáta na predsedu úradu na základe verejného vypočutia kandidátov. Ďalšie podrobnosti o spôsobe výberu kandidáta na predsedu úradu určí uznesenie vlády; § 143 ods. 1 písm. a) až c) sa použijú primerane. (2) Predsedu úradu zastupujú podpredsedovia úradu; predseda úradu určí, v ktorých otázkach a v akom poradí ho podpredsedovia úradu zastupujú. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu.
3.1 Ako dlho vydrží v priemere vedúci funkcionár v úrade? (v horizonte posledných 20 alebo 30 rokov) (treba ešte štylisticky preformulovať)
0,6 b / 1 b
Priemerná dĺžka funkčného obdobia predsedu ÚVO vo funkcii medzi rokmi 2000-2024: 4,3 roka Rozália Molnárová 1.1.2000 - 8.3.2005: 1893 dní Béla Angyal 10.3.2005 - 7.7.2010: 1945 dní Roman Šipoš 7.7.2010 - 11.4.2011: 281 dní Zita Táborská 29.6.2012 - 13.9. 2017: 1903 dní Miroslav Hlivák 14.9.2017 - 9.11.2022: 1883 dní
3.2 Došlo v prvých troch mesiacoch od dvoch posledných parlamentných volieb k výmene vedúceho úradu?
1 b / 1 b
Po voľbách vo februári 2020 nedošlo v prvých troch mesiacoch k zmene predsedu ÚVO. Po voľbách v septembri 2023 nedošlo v prvých troch mesiacoch k zmene predsedu ÚVO. Aktuálnym predsedom ÚVO je Peter Kubovič, ktorý od 10.11.2022 vystriedal vo funkcií Miroslava Hliváka po tom, čo mu uplynulo 5r. funkčné obdobie.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
22 %
2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone. Pôsobnosť úradu: Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z..
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie predsedu ÚVO stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z. z. ods. 1 Na čele úradu je predseda, ktorého na návrh vlády volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda (ďalej len „výberová komisia“).
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
ÚVO nie je legislatívne ukotvený v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
0 b / 1 b
ÚVO patrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy. § 21 ods. 1 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy Ostatné ústredné orgány štátnej správy V Slovenskej republike pôsobia aj tieto ústredné orgány štátnej správy: a) Úrad vlády Slovenskej republiky, b) Protimonopolný úrad Slovenskej republiky, c) Štatistický úrad Slovenskej republiky, d) Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, e) Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky, f) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky, g) Úrad pre verejné obstarávanie, h) Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky, i) Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky, j) Národný bezpečnostný úrad.
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
V odvolacích konaniach ÚVO rozhoduje rada ÚVO. § 177 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z Rozhodnutie podľa § 174 a rozhodnutie podľa § 175, ktoré je právoplatné, môže z vlastného podnetu preskúmať predseda úradu.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu, resp. je garantovaná jeho nezávislosť pred priebežnými zásahmi iných inštitúcií
1 b / 1 b
Rozpočet ÚVO tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Kancelárie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky, h) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, i) Slovenskej akadémie vied, j) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, l) Slovenskej informačnej služby, m) Všeobecnej pokladničnej správy, n) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, o) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy ÚVO neslúžia na úhradu výdavkov ÚVO.
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Vláda SR schvaľuje štatút ÚVO. § 39 ods. 2 zákona č. 575/2001 Z. z Vláda schvaľuje a) štatúty ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy, ktoré podrobnejšie vymedzia ich úlohy a zásady ich činnosti,
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
0 b / 1 b
Podpredsedov ÚVO vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚVO. Kompetencie predsedu v tomto prípade nepovažujeme za dostatočné. Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods.2 Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu
8. Na obsadzovaní nižších vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
0 b / 1 b
Generálneho tajomníka služobného úradu vymenúva vláda SR na návrh predsedu ÚVO. Generálny tajomník služobného úradu je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom ÚVO okrem predsedu. § 17 ods. 1 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálnym tajomníkom je služobne najvyšší vedúci zamestnanec všetkým štátnym zamestnancom v príslušnom služobnom úrade; to neplatí vo vzťahu k vedúcemu zamestnancovi vo verejnej funkcii v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy. § 18 ods. 2 zákona č. 55/2017 Z. z. Generálneho tajomníka v služobnom úrade, ktorým je ostatný ústredný orgán štátnej správy, vymenúva a odvoláva vláda na návrh vedúceho príslušného ostatného ústredného orgánu štátnej správy.
IV. Platy
65 %
3,4 b / 5,25 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
5 679 €
0,7 b / 1,5 b
Priemerný plat predsedu ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
5 057 €
0,44 b / 0,75 b
Priemerný plat podpredsedu ÚVO a generálnej tajomníčky služobného úradu vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.3 Priemerný hrubý mesačný príjem členov rady
0 b / 0 b
Priemerný plat člena rady ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 743 €
1,25 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca ÚVO vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2022 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Poskytla inštitúcia informáciu o výške príjmov
1 b / 1 b
ÚVO zverejnil výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov, členov rady aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
88 %
5,5 b / 6,25 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzvu na posielanie prihlášok do výberového konania zverejňuje podľa zákona Úrad vlády SR. § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. Úrad vlády najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu zverejní na webovom sídle úradu vlády oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu a podmienky pre výkon funkcie predsedu úradu podľa odseku 4. Úrad vlády zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle úradu vlády, najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače a tiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na zverejňovanie pracovných ponúk. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie bola určená verejnosti. § 141 ods. 7 zákona č. 343/2015 Z. z. Úrad vlády najneskôr deväť mesiacov pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu zverejní na webovom sídle úradu vlády oznámenie, ktoré obsahuje informáciu o uplynutí funkčného obdobia predsedu úradu a podmienky pre výkon funkcie predsedu úradu podľa odseku 4. Úrad vlády zverejní výzvu na prihlásenie záujemcov o kandidatúru najneskôr 120 dní pred uplynutím funkčného obdobia predsedu úradu prostredníctvom vysielania Rozhlasu a televízie Slovenska, na webovom sídle úradu vlády, najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače a tiež na webovom sídle, ktoré je zamerané na zverejňovanie pracovných ponúk. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Kandidáti na predsedu ÚVO museli byť občanmi SR. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0,25 b / 0,25 b
Kandidatúra nie je viazaná na vek.
5. Uchádzači mali viac ako 21 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 28.07.2022 do 23.08.2022. https://www.vlada.gov.sk/index.php?cms_location=22318/vyzva-uvo
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755 § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva na podávanie prihlášok kandidátov obsahovala povinnosť predložiť koncepciu riadenia a rozvoju. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Zákon ukladá povinnosť predložiť majetkové priznaznie https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=Peter.Kubovic Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Súčasťou výzvy na prihlásenie kandidátov bolo predloženie výpisu z registra trestov. Zákon neustanovuje podmienku bezúhonnosti. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Výzva obsahovala podmienku vysokoškolské vzdelania druhého stupňa https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Výzva obsahovala podmienku aktívnej znalosti cudzieho jazyka https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Výzva na prihlásenie kandidátov obsahovala podmienku najmenej päťročnej praxe vo verejnom obstarávaní. Kritériá praxe pre predsedu ÚVO nie sú zákonom stanovené. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,5 b / 0,5 b
Verejné vypočutie organizované vládou SR je zákonnou súčasťou výberového procesu na post predsedu ÚVO. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755 Podľa §141 Zákona č. 343/2015 Z.z. ods 1. Vláda navrhuje Národnej rade Slovenskej republiky kandidáta alebo kandidátov na predsedu úradu po verejnom vypočutí kandidátov na predsedu úradu a vyhodnotení výberovou komisiou, ktorú na tento účel zriadi vláda
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Vláda SR zverejnila zoznam kandidátov spolu s ich životopismi. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali víziu riadenia na verejnom vypočutí. https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0,25 b / 0,25 b
Otázky mohla klásť aj verejnosť prostredníctvom aplikácie SLIDO https://www.vlada.gov.sk/vyzva-na-prihlasenie-zaujemcov-o-kandidaturu-na-predsedu-uradu-pre-verejne-obstaravanie-2022/?pg=2&csrt=8149319535989612755
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,25 b / 0,25 b
Vláda SR zastávala úlohu komisie. Jej zloženie je zverejnené. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/predseda-uvo-2022/verejne-vypocutie/zapisnica_-_verejne_vypocutie.pdf?csrt=11691735571424365986
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0,25 b / 0,25 b
Komisia bola zložená zo zástupcov rôznych inštitúcií https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/predseda-uvo-2022/verejne-vypocutie/zapisnica_-_verejne_vypocutie.pdf?csrt=11691735571424365986
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0,25 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie bolo zverejnené. https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/predseda-uvo-2022/verejne-vypocutie/hodnotiace_harky_redigovane.pdf?csrt=11691735571424365986
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0,25 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie bolo zverejnené https://www.vlada.gov.sk/share/uvsr/predseda-uvo-2022/verejne-vypocutie/hodnotiace_harky_redigovane.pdf?csrt=11691735571424365986
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0,25 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe predsedu ÚVO bolo hlasovanie v NR SR verejené. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=schodze/hlasovanie/hlasklub&ID=48999