Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

+Vedúca osoba
Jozef Holjenčík
predseda
od 6.12.2023
+Základné informácie

Rok vzniku: 2001

Úrad, ako štátna autorita v sieťových odvetviach, v ktorých neexistuje hospodárska súťaž, zabezpečuje rovnováhu medzi záujmami investorov a spotrebiteľov. Musí pritom dbať na ochranu záujmov spotrebiteľov, rovnako ako aj na záujmy investorov. Je prirodzené, že investor by nepodnikal v tejto oblasti, keby nemal zisk. Úrad musí preto vytvárať také prostredie, aby sa podnikateľovi oplatilo investovať, ale tak, aby na to spotrebiteľ nedoplácal alebo inak povedané, aby boli ceny spravodlivé pre obe strany.

+Adresa
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Bajkalská 27
820 07 Bratislava
tel.: +421 2 58100 411
e-mail: urso@urso.gov.sk
http://www.urso.gov.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 966 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 485 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 6.12.2023
Jozef Holjenčík
do 4.12.2023
odvolanie z funkcie
od 9.7.2020
Andrej Juris
do 8.7.2020
odvolanie z funkcie
od 25.7.2017
Ľubomír Jahnátek
do 8.2.2017
vzdanie sa funkcie
od 23.5.2007
Jozef Holjenčík
do 23.5.2007
odvolanie z funkcie
od 17.10.2005
Karol Dvorák
do 17.10.2005
uplynutie funkčného obdobia
od 3.12.2002
Ján Matuský
do 3.12.2002
uplynutie funkčného obdobia
od 17.10.2001
Peter Čarakčiev
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
53 %
18,6 b / 35 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
30 %
2,67 b / 9 b
1.1 Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb
0 b / 1 b
Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky".
2.1 K obmene členov dochádza postupne
0 b / 0,5 b
2.2 Členovia sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
3.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods. 1 "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
4.1 Na voľbe sa podieľa niekoľko aktérov
0 b / 1 b
Podľa §5 zákona č. 250/2012 ods.1. "Na čele úradu je predseda, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“). Predsedovi úradu patrí plat vo výške odmeny predsedu rady. Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu. Každému podpredsedovi patrí plat vo výške odmeny podpredsedu rady."
5.1 Zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 5 zákona č. 250/2012 ods.5. "Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7. § 7 250/2012 (7) a) technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) bezúhonnosť.
5.2 Zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.5,7 "(5)Predseda úradu a podpredsedovia úradu musia spĺňať predpoklady podľa § 7 ods. 7. § 7 250/2012 (7) a) technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a najmenej desať rokov praxe v sieťových odvetviach alebo v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, alebo technické, ekonomické alebo právnické vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a najmenej sedem rokov praxe v sieťových odvetviach, v cenotvorbe alebo v tvorbe koncepcií v energetike, z toho päť rokov v riadiacej funkcii, b) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, c) bezúhonnosť."
5.3 Zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0 b / 0,33 b
6.1 Obmedzenie pôsobnosti po výkone funkcie
0 b / 1 b
7.1 Dĺžka mandátu
1 b / 1 b
Podľa§ 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3. "Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov."
8.1 Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať len raz
0 b / 1 b
Podľa §5 Zákona č. 250/2012 ods.3. "Funkčné obdobie predsedu úradu je šesť rokov. Tá istá osoba môže byť vymenovaná za predsedu úradu najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia."
9.1 Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia
0 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
25 %
1 b / 4 b
1.1 Odvolanie je možné v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia
1 b / 3 b
Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.10. "Vláda odvolá predsedu úradu z funkcie, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c) predseda úradu 1. sa stal členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov, 2. začal podnikať v sieťových odvetviach, 3. začal vykonávať funkciu poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, člena vlády, funkciu alebo členstvo v orgáne územnej samosprávy, 4. má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, d) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je predseda úradu dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 7. (7) Predseda úradu pri výkone svojej pôsobnosti koná nezávisle od pokynov štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, iných orgánov verejnej moci a od ďalších osôb. Vláda odvolá predsedu úradu aj vtedy, ak jemu blízka osoba podľa § 116 Občianskeho zákonníka je zamestnancom regulovaných subjektov, má majetkovú účasť na podnikaní regulovaných subjektov, podniká v regulovaných činnostiach vo vlastnom mene alebo v cudzom mene, alebo prostredníctvom združenia osôb alebo je členom riadiacich, dozorných alebo kontrolných orgánov regulovaných subjektov.
2.1 Na odvolanie je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
III. Suverenita
63 %
5 b / 8 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 1 b
Pôsobnosť úradu: Zákon č. 250/2012 Z. z.Zákon o regulácii v sieťových odvetviach.
2.1 Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §4 Zákoná č. 250/2012 Z.z. ods.2. "Úrad pri výkone svojej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle. Štátne orgány, orgány územnej samosprávy, iné orgány verejnej moci ani ďalšie osoby nesmú ovplyvňovať úrad pri vykonávaní jeho pôsobnosti."
3.1 Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa § 6 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3. "Rada f) rozhoduje v odvolacom konaní okrem rozhodnutí o uložení pokuty."
4.1 Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa Zákona č. 333/2017 Z.z. o štátnom rozpočte pre rok 2018 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 sa na rokovanie vlády predkladá na základe § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Čl. 3 organizačný poriadok 3. Predseda schvaľuje návrhy vnútorných predpisov úradu, návrhy opatrení, návrhy materiálov, návrhy aktov a návrhy ďalších dokumentov predkladaných podpredsedami úradu, generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií úradu, riaditeľmi príslušných odborov a ďalšími ním priamo riadenými zamestnancami, akými sú najmä: a) organizačný poriadok úradu, b) služobný poriadok úradu, pracovný poriadok úradu a služobné predpisy úradu, c) materiály a dokumenty, ktoré úrad predkladá Európskej komisii a štátnym orgánom Slovenskej republiky, d) koncepcia aktivít úradu v rámci bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce, e) opatrenia na zlepšenie a podporu konkurenčného prostredia na základe vykonaných analýz, f) opatrenia na zabezpečenie vykonávania osobitných predpisov, ktorými sú najmä príslušné nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, g) zahraničné pracovné cesty všetkých zamestnancov a všetky pracovné cesty podpredsedov úradu, generálnych riaditeľov sekcií a riaditeľov odborov, 4 h) opatrenia zabezpečujúce odstránenie zistených nedostatkov z vnútorného auditu, vnútorných kontrol a z kontrol vykonaných v úrade štátnymi orgánmi, i) rozpočet úradu, j) dovolenku podpredsedov úradu, generálnych riaditeľov sekcií a ďalších ním priamo riadených zamestnancov, k) motivačné faktory pre všetkých zamestnancov úradu, l) štatút vnútorného auditu, m) ročné plány auditu, strednodobé plány auditu a programy auditu.
5.1 Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Podľa §36 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.10. "Výnos pokút uložených úradom je príjmom štátneho rozpočtu"
6.1 Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Štatút úradu: Čl. 3 organizačný poriadok 3. Predseda schvaľuje návrhy vnútorných predpisov úradu, návrhy opatrení, návrhy materiálov, návrhy aktov a návrhy ďalších dokumentov predkladaných podpredsedami úradu, generálnymi riaditeľmi príslušných sekcií úradu, riaditeľmi príslušných odborov a ďalšími ním priamo riadenými zamestnancami, akými sú najmä: a) organizačný poriadok úradu, b) služobný poriadok úradu, pracovný poriadok úradu a služobné predpisy úradu, c) materiály a dokumenty, ktoré úrad predkladá Európskej komisii a štátnym orgánom Slovenskej republiky, d) koncepcia aktivít úradu v rámci bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej spolupráce, e) opatrenia na zlepšenie a podporu konkurenčného prostredia na základe vykonaných analýz, f) opatrenia na zabezpečenie vykonávania osobitných predpisov, ktorými sú najmä príslušné nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, g) zahraničné pracovné cesty všetkých zamestnancov a všetky pracovné cesty podpredsedov úradu, generálnych riaditeľov sekcií a riaditeľov odborov, 4 h) opatrenia zabezpečujúce odstránenie zistených nedostatkov z vnútorného auditu, vnútorných kontrol a z kontrol vykonaných v úrade štátnymi orgánmi, i) rozpočet úradu, j) dovolenku podpredsedov úradu, generálnych riaditeľov sekcií a ďalších ním priamo riadených zamestnancov, k) motivačné faktory pre všetkých zamestnancov úradu, l) štatút vnútorného auditu, m) ročné plány auditu, strednodobé plány auditu a programy auditu.
7.1 Obsadzovanie svojich zástupcov je v kompetencii predsedu úradu (členov kolektívneho riadiaceho orgánu)
0 b / 1 b
Podľa §5 zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 1 "Úrad má dvoch podpredsedov. Podpredsedov úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh predsedu úradu."
8.1 Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Čl. 7 organizačný poriadok 9. Predseda ďalej a)vykonáva pôsobnosť generálneho tajomníka služobného úradu podľa zákona č. 55/2017 Z. z.,
IV. Spolurozhodovanie, kontrola a správne konania
89 %
8 b / 9 b
1.1 Inštitút rady
1 b / 1 b
Podľa § 6 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.1-2. "(1) Rada zabezpečuje strategické riadenie a koncepciu regulácie v sieťových odvetviach. (2) Rada má šesť členov. Činnosť rady riadi jej predseda, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Predsedu rady zastupuje počas jeho neprítomnosti, alebo ak nie je vymenovaný, podpredseda rady v celom rozsahu jeho práv a povinností."
2.1 Členovia rady sú navrhovaní kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
3.1 Na voľbe členov rady sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
4.1 Na voľbe členov rady sa nepodieľa vedúci úradu
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.3 "Prezident Slovenskej republiky vymenuje členov rady na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a vlády tak, aby traja členovia rady boli vymenovaní na návrh Národnej rady Slovenskej republiky a traja členovia rady na návrh vlády."
5.1 Funkcia vedúceho úradu je nezlučiteľná s funkciou člena rady
1 b / 1 b
Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 2 "Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.9) Ustanovenia osobitného predpisu9) o platových náležitostiach sa na plat predsedu úradu a plat podpredsedov úradu nepoužijú. § 7 250/2012 ods. 5 Člen rady nesmie a) byť zamestnancom úradu,
6.1 Členovia rady nesmú byť zamestnancami úradu
1 b / 1 b
Podľa § 5 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 2 "(2) Predseda úradu a podpredsedovia úradu sú štátnymi zamestnancami podľa osobitného predpisu.9) Ustanovenia osobitného predpisu9) o platových náležitostiach sa na plat predsedu úradu a plat podpredsedov úradu nepoužijú." Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 5 "Člen rady nesmie a) byť zamestnancom úrad"
7.1 K obmene členov dochádza postupne
1 b / 1 b
8.1 Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods. 18 "Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak a) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c) prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10, d) nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e) konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11."
9.1 Na odvolanie člena rady je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 250/2012 Z.z. ods.18 “Prezident Slovenskej republiky člena rady odvolá, ak a)bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo súvisiaci s výkonom jeho funkcie, b)bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatným rozhodnutím súdu obmedzená, c)prestal spĺňať podmienky podľa odsekov 5, 9 a 10, d)nevykonáva svoju funkciu dlhšie ako dva po sebe nasledujúce kalendárne mesiace; to neplatí, ak je člen rady dočasne uznaný za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, e)konal pri výkone svojej pôsobnosti v rozpore s odsekom 11.”
V. Platy
39 %
1,93 b / 5 b
1.1 Plat najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 966 €
0,81 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
2.1 Podpredsedovia, ostatní vysokí funkcionári
4 350 €
0,57 b / 1 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017
4.1 Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
1 485 €
0,55 b / 2 b
Vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2017