Rada pre vysielanie a retransmisiu

+Vedúca osoba
Marta Danielová
predsedníčka
od 9.11.2016
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1992

Rada pre vysielanie a retransmisiu je správny orgán, ktorý vykonáva štátnu reguláciu v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu. Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona.

+Adresa
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Palisády 36
811 06 Bratislava
tel.: +421 2 20906 500
e-mail: office@rvr.sk
http://www.rvr.sk/
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 4 427 €
Priemerná mzda zamestnancov: 1 889 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 9.11.2016
Marta Danielová
do 8.11.2016
vzdanie sa funkcie
od 17.2.2011
Miloš Mistrík
do 16.2.2011
neznámy dôvod ukončenia funkcie
od 14.1.2009
Miloš Mistrík
do 13.1.2009
uplynutie funkčného obdobia
od 4.3.2003
Valéra Agócs
do 16.12.2002
uplynutie funkčného obdobia
od 1.3.2001
Peter Kováč
do 26.1.2001
uplynutie funkčného obdobia
od 7.2.1995
Peter Juráš
do 15.12.1994
odvolanie z funkcie
od 6.10.1992
Emília Boldišová
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
54 %
20,6 b / 38 b
Dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
91 %
10 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
1 b / 1 b
Predstaviteľom riadiaceho orgánu je rada zložená z deviatich členov. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
2.1 K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0,5 b / 0,5 b
Jedna tretina rady (RVR) sa obnovuje každé dva roky Podľa §8 Zákona č. 308/2000 ods.2. "Jedna tretina rady sa obnovuje každé dva roky".
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Všetkých členov RVR volí NR SR. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods 1. "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada".
4.1 Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Členov RVR volí NR SR. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada."
5.1 Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Členov RVR volí NR SR. Návrhy výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 a 3 "(1) Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada. (3) Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky."
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Člen RVR nesmie byť počas výkonu funkcie zastávať funkciu v politickej strane alebo hnutí alebo vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech. Podľa §7 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 pís. a) "Člen rady nesmie vykonávať funkciu v politickej strane alebo v politickom hnutí, vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech,"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre členov RVR platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie člena rady RVR je 6 rokov. Podľa §8 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
0,5 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za člena RVR zvolená najviac dvakrát. Podľa §8 Zákona č. 308/2000 ods. 1 "Funkčné obdobie člena rady je šesťročné. Člena rady možno zvoliť najviac na dve funkčné obdobia."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
1 b / 1 b
Zákon stanovuje podmienku verejného vypočutia. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Životopis predsedníčka RVR Marty Danielovej je zverejnený na webovom sídle RVR. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopis podpredsedníčky RVR Andrey Cocherovej je zverejnený na webovom sídle RVR. Hodnotenie: 0.25/0.25 Životopisy členov Rady RVR sú zverejnené na webovom sídle RVR. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1 Predsedníčka RVR - Marta Danielová: http://documents.rvr.sk/_file_system/Marta_Danielova.pdf Podpredsedníčka RVR - Andrea Cocherová: http://documents.rvr.sk/_file_system/Andrea_Cocherova.pdf Člen Rady RVR - Pavol Holeštiak: http://documents.rvr.sk/_file_system/Pavol_Holestiak.pdf Člen Rady RVR - Andrej Zmeček: http://documents.rvr.sk/_file_system/Ing._Andrej_Zmecek.pdf Člen Rady RVR - Gyorgy Batta: http://documents.rvr.sk/_file_system/Gyorgy_Batta.pdf Členka Rady RVR - Anikó Dušíková: http://documents.rvr.sk/_file_system/Aniko_Dusikova.pdf Člen Rady RVR - Ivan Bindas: http://documents.rvr.sk/_file_system/Ivan_Bindas.pdf Člen Rady RVR - Pavel Izrael: http://documents.rvr.sk/_file_system/Pavel_Izrael.pdf Členka Rady RVR - Katarína Začková: http://documents.rvr.sk/_file_system/Katarina_Zackova.pdf
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Predsedníčka RVR Marta Danielová nebola podľa našich zistení politicky aktívna dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Podpredseda RVR Peter Kubica nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Členovia rady RVR Pavol Holeštiak, Ingrid Fašiangová, Gyorgy Batta, Peter Kolenič, Anikó Dušíková, Milan Blaha ani Gabriela Rothmayerová neboli podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
25 %
1 b / 4 b
1. Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade taxatívne stanoveného odôvodnenia (1 bod), rozhodnutia kontrolného orgánu (2 body) alebo právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie (3 body), Odvolanie člena rady vyžaduje zdôvodnenie
1 b / 3 b
Dôvody na odvolanie člena RVR sú ustanovené v zákone a osobitných predpisoch. Podľa §9 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo e) koná v rozpore so štatútom rady."
2.1 Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
0 b / 1 b
O odvolaní členov RVR rozhoduje výlučne NR SR. Podľa §9 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.2 "Národná rada člena rady odvolá (§ 6 ods. 1), len ak a) prestal spĺňať predpoklady na výkon funkcie podľa § 7, b) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, c) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, d) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo e) koná v rozpore so štatútom rady."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
39 %
3,5 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0 b / 0,4 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone. Podľa § 4 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 až 4 Poslanie a postavenie rady (1) Poslaním rady je presadzovať záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu a práva na prístup ku kultúrnym hodnotám a vzdelaniu a vykonávať štátnu reguláciu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie. (2) Rada dbá o uchovávanie plurality informácií v spravodajských reláciách vysielateľov, ktorí vysielajú na základe zákona alebo na základe licencie podľa tohto zákona. Dohliada na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie, retransmisiu a poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie v rozsahu vymedzenom týmto zákonom. (3) Rada je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi.7) (4) Činnosť rady vyplývajúcu z jej poslania (odseky 1 a 2) a z jej pôsobnosti (§ 5) vykonávajú členovia rady a úlohy spojené s činnosťou rady plnia zamestnanci Kancelárie Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len „kancelária“).
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie členov RVR stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1 "Rada má deväť členov, ktorých volí a odvoláva národná rada."
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
RVR nie je legislatívne ukotvená v Ústave SR ani v Ústavnom zákone.
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
RVR nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa § 4 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Pri výkone štátnej správy v oblasti vysielania, retransmisie a poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie má postavenie orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v rozsahu vymedzenom týmto zákonom a osobitnými predpismi."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
0,5 b / 1 b
V odvolacích konaniach nerozhoduje samotná inštitúcia, rozhoduje však správny súd. Hodnotenie: 0.5/1 Podľa § 49 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.9 "Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti o licenciu možno podať správnu žalobu do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia rady.41) § 177 až 193 Správneho súdneho poriadku"
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
0 b / 1 b
Rozpočet RVR netvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu, rozpočet RVR po prerokovaní v príslušnom výbore NR SR schvaľuje NR SR. Podľa §5 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods 3 pís. d) Rada je povinná navrhovať svoj rozpočet a záverečný účet výboru národnej rady a Ministerstvu financií Slovenskej republiky, Podľa §12 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.3 "Rada predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky návrh svojho rozpočtu na nasledujúci rok spolu s jeho odôvodnením v súlade s osobitným predpisom.19) Rozpočet rady po predchádzajúcom prerokovaní v príslušnom výbore národnej rady schvaľuje národná rada."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Príjmy RVR neslúžia na úhradu výdavkov RVR. Podľa §67 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.17 "Výnosy z pokút sú príjmom štátneho rozpočtu."
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
0 b / 1 b
Predseda NR SR schvaľuje štatút RVR. Podľa §5 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 3 pís. c) "Rada je povinná predkladať príslušnému výboru národnej rady na posúdenie návrhy štatútu rady, rokovacieho poriadku rady a ich zmien, ktoré tento výbor predkladá predsedovi národnej rady na schválenie,"
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Riaditeľa kancelárie RVR volí rada RVR. Podľa §13 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1-5. "Kancelária (1) Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária. (2) Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada. (3) Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu. (4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20) (5) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Riaditeľa kancelárie RVR volí rada RVR. Podľa §13 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods.1-5. "Kancelária (1) Úlohy spojené s organizačným, personálnym, administratívnym a technickým zabezpečením činnosti rady a plnenie jej rozhodnutí vykonáva kancelária. (2) Činnosť kancelárie riadi riaditeľ kancelárie, ktorého vymenúva a odvoláva rada. (3) Riaditeľ kancelárie plní voči zamestnancom rady funkciu vedúceho úradu. (4) Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov rady a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.20) (5) Podrobnosti o činnosti kancelárie ustanovuje organizačný poriadok kancelárie, ktorý schvaľuje rada."
IV. Platy
64 %
5,08 b / 8 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
4 427 €
0,71 b / 2 b
Priemerný plat predsedu RVR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
0,59 b / 1 b
Priemerný plat člena RVR, vrátane podpredsedov RVR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
0,79 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca RVR vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2020 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
3. Inštitúcia zverejnila výšky príjmov
3 b / 3 b
RVR zverejnila výšku platov najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca, podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov aj zamestnancov.
V. Výberove konanie na pozíciu vedúceho úradu
17 %
1 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzva na posielanie prihlášok do výberového konania sa zverejňuje na webovom sídle NR SR. "Áno, na stránke NR SR." Rada pre vysielanie a retransmisiu
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 3 Návrhy kandidátov na členov rady môžu príslušnému výboru národnej rady predkladať poslanci, profesijné inštitúcie a občianske združenia pôsobiace v oblasti audiovízie, hromadných informačných prostriedkov, kultúry, vedy, vzdelávania, športu, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti13) a občianske združenia občanov so zdravotným postihnutím prostredníctvom Koordinačného výboru pre otázky zdravotne postihnutých občanov Slovenskej republiky.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Člen RVR musí byť občanom SR. § 7 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Člen RVR musí ku dňu zvolenia dovŕšiť vek 25 rokov. § 7 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0 b / 0,25 b
Zákon neustanovuje ako dlho musí byť výzva na podávanie prihlášok zverejnená. "Výzva na podávanie prihlášok je na stránke NRSR približne mesiac." Rada pre vysielanie a retransmisiu
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. Výzva pre uchádzačov o pozíciu túto zákonnú požiadavku odzrkadľovala. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/DocumentPreview.aspx?DocID=459613 § 126 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Národná rada volí a odvoláva iných funkcionárov, ak to ustanoví zákon. § 126 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrh na voľbu podľa odseku 1 musí obsahovať životopis a písomný súhlas navrhovaného.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške motivačný list.
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku prihláške projekt alebo víziu riadenia.
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Člen RVR je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vnf/oznamenie&UserId=DaniMart Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 7 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. Za člena rady možno zvoliť občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 25 rokov, má spôsobilosť na právne úkony v celom rozsahu a je bezúhonný; za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov.14) Na účel preukázania bezúhonnosti poskytne občan Slovenskej republiky údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov. Údaje podľa druhej vety národná rada bezodkladne zašle v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie výpisu z registra trestov.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0 b / 0,25 b
Vzdelanostné kritériá pre člena RVR nie sú stanovené.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon neobsahuje požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0 b / 0,25 b
Kritériá praxe pre člena RVR nie sú stanovené.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post člena RVR nevyžadovalo. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo. "Zoznam kandidátov je možné nájsť na stránke NRSR, po tom, ako zoznam prerokuje Výbor NR SR pre kultúru a médiá. Takže predtým, ako rozhoduje – volí plénum, zoznam kandidátov je už zverejnený."
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo. Od 1.1.2021 je verejné vypočutie podmienené zákonom. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0 b / 0,25 b
Verejné vypočutie neprebiehalo.
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený. Od 1.1.2021 musia byť kandidáti hodnotení príslušným výborom národnej rady. Podľa §6 Zákona č. 308/2000 Z.z. ods. 2 Národná rada volí členov rady po verejnom vypočutí kandidátov navrhnutých podľa odseku 3. Verejné vypočutie kandidáta zabezpečuje príslušný výbor národnej rady. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle národnej rady.
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Kandidáti neboli hodnotení komisiou, ktorej zoznam by bol zverejnený.
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Hodnotenie komisie nebolo zverejnené.
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe členov RVR, pri ktorej bola zvolená súčasná predsedníčka RVR bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=460904