Generálna prokuratúra

+Vedúca osoba
Maroš Žilinka
generálny prokurátor
od 10.12.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1990

Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Na jej čele stojí generálny prokurátor. Generálna prokuratúra zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr, dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpis podriadenými, vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov.

+Adresa
Generálna prokuratúra
Štúrova 2
812 85 Bratislava
tel.: +421 2 20837 505
e-mail: GPSR@genpro.gov.sk
https://www.genpro.gov.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 884 €
Priemerná mzda zamestnancov: 3 445 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 10.12.2020
Maroš Žilinka
do 27.10.2020
vzdanie sa funkcie
od 17.7.2013
Jaromír Čižnár
do 16.7.2013
funkcia zanikla vymenovaním nového generálneho prokurátora
od 3.2.2011
Ladislav Tichý
do 2.2.2011
uplynutie funkčného obdobia
od 1.2.2004
Dobroslav Trnka
do 31.1.2004
uplynutie funkčného obdobia
od 1.2.1999
Milan Hanzel
do 31.1.1999
vzdanie sa funkcie
od 31.1.1995
Michal Vaľo
do 13.12.1994
vzdanie sa funkcie
od 16.11.1994
Ľudovít Hudek
do 9.11.1994
odvolanie z funkcie
od 28.8.1990
Vojtech Bacho
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
77 %
27 b / 35,2 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
73 %
8 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Predstaviteľom GP je len generálny prokurátor. Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky".
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - generálneho prokurátora. Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky".
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
Riadiaci orgán pozostáva len s jednej osoby - generálneho prokurátora. Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky".
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Generálneho prokurátora vymenúva prezident SR na návrh NR SR. § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Generálneho prokurátora vymenúva prezident SR na návrh NR SR. Návrh na voľbu jedného kandidáta na generálneho prokurátora môže podať NR SR: poslanec národnej rady, minister spravodlivosti Slovenskej republiky, verejný ochranca práv, Rada prokurátorov Slovenskej republiky, profesijná organizácia právnikov, právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied. § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora. § 7 ods. 4 zákona č. 153/2001 Z. z. Návrh na voľbu jedného kandidáta na generálneho prokurátora môžu podať národnej rade a) poslanec národnej rady, b) minister spravodlivosti Slovenskej republiky, c) verejný ochranca práv, d) Rada prokurátorov Slovenskej republiky, e) profesijná organizácia právnikov, f) právnická fakulta vysokej školy so sídlom v Slovenskej republike2ba) a Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied.
6. Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
1 b / 1 b
Generálny prokurátor nesmie byť počas výkonu funkcie členom politickej strany, politického hnutia a vykonávať politickú činnosť. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. § 27 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. Pri vymenovaní do funkcie prokurátora a potom vždy k 31. marcu kalendárneho roka je prokurátor povinný podať generálnej prokuratúre písomné osvedčenie o tom, že a) nebolo proti nemu vznesené obvinenie pre trestný čin, b) nezačalo sa súdne konanie o pozbavenie alebo obmedzenie jeho spôsobilosti na právne úkony, c) je štátnym občanom Slovenskej republiky, d) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, e) nie je členom politickej strany ani politického hnutia, f) nevykonáva politickú činnosť, g) nie je zvolený alebo ustanovený do funkcie, ktorej výkon je nezlučiteľný s výkonom funkcie prokurátora, alebo h) nevykonáva popri výkone funkcie prokurátora inú platenú funkciu, podnikateľskú činnosť alebo inú zárobkovú činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora.
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Pre generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie v trvaní dvoch rokov v súlade s obmedzeniami platnými pre verejných funkcionárov stanovenými ústavným zákonom. Čl. 8 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), p), r), u) až zp), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie a) prezidenta Slovenskej republiky, b) poslancov Národnej rady Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, e) sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) členov Súdnej rady Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, i) verejného ochrancu práv, komisára pre deti a komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby, n) členov Bankovej rady Národnej banky Slovenska, o) starostov obcí, p) primátorov miest, q) poslancov mestských zastupiteľstiev a poslancov zastupiteľstiev mestských častí v Bratislave a v Košiciach, r) predsedov vyšších územných celkov, s) poslancov zastupiteľstiev vyšších územných celkov, t) rektorov verejných vysokých škôl, u) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, v) generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska a členov Rady Rozhlasu a televízie Slovenska, w) generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne a členov dozornej rady Sociálnej poisťovne, x) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Všeobecnej zdravotnej poisťovne a členov dozornej rady Všeobecnej zdravotnej poisťovne, y) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky a členov správnej rady Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, z) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, za) predsedu a podpredsedov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví a členov Regulačnej rady, zb) predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a predsedu a podpredsedu Dopravného úradu, zc) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu, členov riadiaceho orgánu a členov kontrolného orgánu alebo dozorného orgánu právnických osôb, ktorých do funkcie priamo alebo nepriamo navrhuje alebo ustanovuje štát alebo právnická osoba so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zd) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a v prípade likvidácie štátneho podniku likvidátora, ze) generálneho riaditeľa a námestníka generálneho riaditeľa Slovenského pozemkového fondu a členov rady Slovenského pozemkového fondu, zf) prezidenta Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, zg) predsedu a členov správnej rady Ústavu pamäti národa, zh) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zi) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zj) predsedu a členov dozornej rady Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zk) predsedu a členov Rady pre rozpočtovú zodpovednosť, zl) prezidenta a viceprezidentov Policajného zboru Slovenskej republiky, zm) riaditeľa Vojenského spravodajstva, zn) vedúceho Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie verejného ochrancu práv, vedúceho Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky, vedúceho Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, zo) generálnych tajomníkov služobných úradov ústredných orgánov štátnej správy, zp) verejných funkcionárov, ktoré nie sú uvedené v písmenách a) až zo), ak tak ustanoví zákon.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Funkčné obdobie generálneho prokurátora je 7 rokov. § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
1 b / 1 b
Tá istá osoba môže byť za generálneho prokurátora zvolená najviac jedenkrát. § 7 ods. 2 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálneho prokurátora vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“). Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom. Toto funkčné obdobie sa predlžuje až do zloženia sľubu novým generálnym prokurátorom. Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora.
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post generálneho prokurátor nevyžaduje.
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
Funkcia generálneho prokurátora nie je obsadená. Životopis bývalého generálneho prokurátora bol zverejnený na webovom sídle GP. Hodnotenie: 0.5/0.5 Životopisy námestníkov GP námestníka GP pre netrestný úsek Vladimíry Klimentovej a námestníka GP pre netrestný úsek Jozefa Szabóa sú zverejnený na webovom sídle GP. Hodnotenie: 0.25/0.25 Funkcia špeciálneho prokurátora nie je obsadená. Životopis bývalého špeciálneho prokurátora bol zverejnený na webovom sídle GP. Spolu: 1/1 Generálny prokurátor - životopis dočasne nedostupný Námestníčka generálneho prokurátora pre netrestný úsek - Vladimíra Klimentova: https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/namestnik-generalneho-prokuratora-pre-netrestny-usek-3a03.html Námestníka generálneho prokurátora Jozef Szabó: https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/namestnik-generalneho-prokuratora-2095.html Špeciálny prokurátor - životopis dočasne nedostupný
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
Funkcia generálneho prokurátora nie je obsadená. Predchádzajúci generálny prokurátor nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.5/0.5 Námestníci GP, námestníčka GP pre netrestný úsek GP Vladimíra Klimentová ani námestník GP Jozef Szabó nebol podľa našich zistení politicky aktívni dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Funkcia špeciálneho prokurátora nie je obsadená. Predchádzajúci špeciálny prokurátor nebol podľa našich zistení politicky aktívny dva roky pred nástupom do funkcie. Hodnotenie: 0.25/0.25 Spolu: 1/1
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Odvolanie generálneho prokurátora GP SR je možné v prípade právoplatného rozhodnutia súdu, výkonu nezlučiteľnej funkcie, pri dlhodobej absencii, ak stratil občianstvo SR, ak nemá trvalý pobyt na SR, alebo ak podľa disciplinárneho rozhodnutia Ústavného súdu spáchal čin nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
O odvolaní generálneho prokurátora rozhoduje prezident SR na návrh NR SR. Návrh na odvolanie NR SR podáva 1/5 poslancov ústavnoprávnemu výboru, o návrhu rozhoduje NR SR jednoduchou väčšinou. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu obmedzený v spôsobilosti na právne úkony, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. Prezident si pred rozhodnutím o odvolaní generálneho prokurátora z funkcie môže vyžiadať stanovisko Rady prokurátorov Slovenskej republiky, ktoré Rada prokurátorov Slovenskej republiky predloží prezidentovi v lehote do siedmich dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie stanoviska.
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
76 %
7 b / 9,2 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
GP je ukotvená v ústavnom zákone. Podľa čl. 149 a 150 Ústavy SR 460/1992 "PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čl. 149 Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Čl. 150 Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,2 b / 0,4 b
Spôsob obsadzovania generálneho prokurátora do funkcie je ukotvený v ústavnom zákone. Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."
1.3 Spôsob obsadzovania funkcie zástupcu vedúceho úradu alebo člena orgánu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,2 b
Spôsob obsadzovania funkcie námestníkov GP a špeciálneho prokurátora nie je ukotvený v Ústave SR alebo ústavnom zákone.
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
Na zvolenie generálneho prokurátora stačí jednoduchá väčšina poslancov NR SR. § 123 ods. 3 zákona č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov.
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
Spôsob tvorby rozpočtu GP nie je definovaný v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone.
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Kompetencie GP sú definované v Ústavnom zákone. Podľa čl. 149 Ústavy SR 460/1992 "Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu."
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (nepatrí medzi ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
GP nie je ostatným ústredným orgánom štátnej správy. Podľa §2 Zákona č. 153/2001 Z.z. "Postavenie prokuratúry Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Prokuratúra je samostatná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Podľa §2 Zákona č. 153/2001 Z.z. "Postavenie prokuratúry Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti." § 10 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch.
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Rozpočet GP tvorí samostatnú kapitolu štátneho rozpočtu. § 9 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. (1) Príjmy štátneho rozpočtu a výdavky štátneho rozpočtu sú organizačne usporiadané do kapitol. Kapitolu tvorí rozpočet a) každého ministerstva vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií, ktoré sú zapojené na jeho rozpočet, a vrátane finančných vzťahov k jeho príspevkovým organizáciám a finančných vzťahov k ďalším právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorých financovanie je v jeho vecnej pôsobnosti, b) Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky, c) Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, d) Úradu vlády Slovenskej republiky, e) Kancelárie Ústavného súdu Slovenskej republiky, f) Kancelárie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, g) Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky, h) Slovenskej akadémie vied, i) Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, j) ostatných ústredných orgánov štátnej správy,1) ktoré nie sú zapojené na rozpočet príslušného ministerstva, k) Slovenskej informačnej služby, l) Všeobecnej pokladničnej správy, m) Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, n) Kancelárie Súdnej rady Slovenskej republiky.
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch ( okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
Rozpočet GP nie je tvorený z iných významných zdrojov. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjSj_zeyfbsAhWqxoUKHdY8CXUQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Frokovania.gov.sk%2Fdownload.dat%3Fid%3DF3459B224AE14A9D81DE6402D3C937D5-76DF86176DC85223E5AC8E92D5ED5040&usg=AOvVaw1oorS5Pj5UI4Z273lk4b5B
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty a riadi činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Podľa §10 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-3 "(1) Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. (2) Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry. (3) Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis." Podľa § 12 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1 "Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, príkazy, pokyny a ďalšie služobné predpisy z vlastnej iniciatívy, na základe návrhov podriadených prokurátorov a zamestnancov prokuratúry alebo podnetov fyzických osôb a právnických osôb."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR.
1 b / 1 b
Námestníka generálneho prokurátora, ktorý zastupuje generálneho prokurátora, menuje do funkcie generálny prokurátor. Podľa § 9 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-6 "(1) Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora, ak nový generálny prokurátor ešte nezložil sľub, a a) doterajší generálny prokurátor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, b) doterajšiemu generálnemu prokurátorovi v dôsledku vzdania sa funkcie generálneho prokurátora alebo odvolania z funkcie generálneho prokurátora zaniklo oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora. (2) Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 1 až vtedy, keď zloží sľub nový generálny prokurátor. (3) Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora aj vtedy, ak a) generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z dôvodu pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, b) generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 dní nevykonáva. (4) Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 3 až vtedy, keď sa ujme výkonu svojej funkcie generálny prokurátor. (5) V ostatných prípadoch prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor. (6) Ak tento zákon v § 16b neustanovuje inak, generálneho prokurátora môže zastupovať aj iný prokurátor v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor." § 19 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. Vedúceho prokurátora (§ 4 ods. 3) vymenúva do funkcie generálny prokurátor na základe výberového konania a po predchádzajúcom vyjadrení rady prokurátorov; to neplatí, ak ide o vymenovanie do funkcie námestníka generálneho prokurátora, námestníka krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora. Generálny prokurátor vymenúva námestníka krajského prokurátora na návrh krajského prokurátora a námestníka okresného prokurátora na návrh okresného prokurátora. Krajského prokurátora, námest­níka krajského prokurátora, okresného prokurátora a námestníka okresného prokurátora vymenúva generálny prokurátor na päťročné funkčné obdobie. Ten istý prokurátor môže byť opakovane vymenovaný do uvedenej funkcie. Ďalších vedúcich prokurátorov vymenúva do funkcie bez časového obmedzenia.
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Generálny prokurátor je zároveň vedúcim služobného úradu. Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. Podľa §10 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-3 "(1) Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. (2) Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry. (3) Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis." Podľa § 12 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1 "Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, príkazy, pokyny a ďalšie služobné predpisy z vlastnej iniciatívy, na základe návrhov podriadených prokurátorov a zamestnancov prokuratúry alebo podnetov fyzických osôb a právnických osôb." § 3 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. Služobný úrad a) koná a rozhoduje vo veciach týkajúcich sa služobného pomeru prokurátora a právnych vzťahov s ním súvisiacich, ak tento zákon alebo osobitný predpis2) neustanovuje inak, b) vedie písomnosti týkajúce sa služobného pomeru prokurátora v osobnom spise prokurátora, c) zabezpečuje ochranu osobných údajov prokurátora, d) plní ďalšie úlohy, ak tak ustanovuje zákon. § 4 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. Na čele služobného úradu je vedúci služobného úradu. § 4 ods. 1 zákona č. 154/2001 Z. z. Vedúcim služobného úradu je a) generálny prokurátor, ak ide o generálnu prokuratúru, b) krajský prokurátor, ak ide o krajskú prokuratúru.
IV. Platy
82 %
4,1 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
1,32 b / 2 b
Priemerný plat generálneho prokurátora GP vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
0,78 b / 1 b
Priemerný plat námestníkov generálneho prokurátora vrátane špeciálneho prokurátora vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
2 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca GP vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2019 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
V. Výberové konanie
65 %
3,88 b / 6 b
1. Výzva na prihlásenie uchádzačov bola zverejnená
0,25 b / 0,25 b
Výzvu na podávanie návrhov kandidátov zverejnil predseda NR SR na webovom sídle NR SR. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55408
2. Uchádzač sa mohol prihlásiť na základe vlastného rozhodnutia a bez potreby nominácie iným aktérom (inštitúciou, stavovskou organizáciou, záujmovou skupinou)
0 b / 0,25 b
Kandidát musí byť navrhnutý oprávneným subjektom. § 123 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor predloží návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom ústavnoprávneho výboru navrhne na program najbližšej schôdze národnej rady.
3. Kandidatúra nebola obmedzená na slovenských občanov
0 b / 0,25 b
Generálny prokurátor musí byť občanom SR. § 8 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
4. Kandidatúra nebola obmedzená dosiahnutým vekom uchádzača (za obmedzenie sa nepovažuje veková hranica 21 rokov)
0 b / 0,25 b
Generálny prokurátor musí ku dňu vymenovania dovŕšiť vek 40 rokov. § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
5. Uchádzači mali viac ako 14 dní na prihlásenie sa do výberového konania
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti mohli prihlášky podávať od 11.09.2020 do 09.10.2020. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55408
6. Kandidát predkladá svoj životopis
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti podľa zákona o rokovacom poriadku NR SR pri návrhu na voľbu v NR SR predkladajú životopis. § 123 ods. 1 zákona č. 350/1996 Z. z. Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor predloží návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom ústavnoprávneho výboru navrhne na program najbližšej schôdze národnej rady.
7. Kandidát predkladá motivačný list
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti predkladali motivačný list. https://zadobruvolbu.sk/
8. Kandidát predkladá projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Výzva na podávanie návrhov kandidátov obsahovala povinnosť predložiť koncepciu riadenia a rozvoju. Zákon neukladá kandidátom povinnosť predkladať ku návrhu kandidátov projekt alebo víziu riadenia. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55408
9. Kandidát ku prihláške alebo pri nástupe do funkcie predkladá majetkové priznanie
0,25 b / 0,25 b
Generálny prokurátor je podľa ústavného zákona povinný do 30 dní od nástupu do funkcie predkladať majetkové priznanie. Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Tento ústavný zákon sa vzťahuje na funkcie h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky a špeciálneho prokurátora, Čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. Verejný funkcionár je povinný do 30 dní odo dňa, keď sa ujal výkonu verejnej funkcie, a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedie, a) či spĺňa podmienky nezlučiteľnosti výkonu funkcie verejného funkcionára s výkonom iných funkcií, zamestnaní alebo činností podľa čl. 5 ods. 1 až 3, b) aké zamestnanie vykonáva v pracovnom pomere, obdobnom pracovnom vzťahu alebo štátnozamestnaneckom pomere a akú podnikateľskú činnosť vykonáva popri výkone funkcie verejného funkcionára, c) aké má funkcie v štátnych orgánoch, v orgánoch územnej samosprávy, v orgánoch právnických osôb vykonávajúcich podnikateľskú činnosť a v orgánoch iných právnických osôb; taktiež uvedie, z ktorých uvádzaných funkcií má príjem, funkčné alebo iné požitky a dátum, od ktorého sa ujal výkonu takej funkcie, d) svoje príjmy dosiahnuté v uplynulom kalendárnom roku z výkonu funkcie verejného funkcionára a z výkonu iných funkcií, zamestnaní alebo činností, v ktorých vykonávaní verejný funkcionár pokračuje aj po ujatí sa výkonu funkcie verejného funkcionára, e) svoje majetkové pomery a majetkové pomery manžela a neplnoletých detí, ktorí s ním žijú v domácnosti, vrátane osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, f) popis daru alebo iných výhod, ktoré verejný funkcionár prijal v kalendárnom roku, za ktorý podáva oznámenie, ak hodnota darov alebo iných výhod od jedného darcu alebo hodnota jedného daru presiahne 10-násobok minimálnej mzdy, vrátane druhu daru a dátum jeho prijatia.
10. Kandidát musí spĺňať podmienky bezúhonnosti
0,25 b / 0,25 b
Podmienkou pre zastávanie funkcie je bezúhonnosť. § 6 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z. Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať, e) ovláda štátny jazyk, f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) nie je členom politickej strany ani politického hnutia, h) zložil odbornú justičnú skúšku, i) úspešne absolvoval výberové konanie ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1), j) súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu.
11. Kandidáti musia spĺňať podmienku dosiahnutého (vysokoškolského) vzdelania
0,25 b / 0,25 b
Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný iba kandidát s vysokoškolským právnické vzdelaním druhého stupňa. § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
12. Kandidáti musia ovládať minimálne jeden svetový jazyk
0 b / 0,25 b
Zákon, ani výzva na predkladanie návrhov kandidátov neobsahovala požiadavku aktívnej znalosti cudzieho jazyka. § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
13. Priamy prechod z politickej funkcie nie je kandidátom umožnený
0 b / 0,25 b
Priamemu prestupu z politickej funkcie do úradnej funkcie nie je zákonom zamedzené.
14. Kandidáti musia spĺňať podmienku relevantnej praxe v danom odvetví
0,25 b / 0,25 b
Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný iba kandidát s najmenej 15 ročnou praxou v právnickom povolaní. § 7 ods. 3 zákona č. 153/2001 Z. z. Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný do národnej rady, dosiahol vek 40 rokov, má vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, je najmenej 15 rokov činný v právnickom povolaní, je bezúhonný, posledné dva roky pred vymenovaním nevykonával funkciu prezidenta Slovenskej republiky, poslanca národnej rady, poslanca Európskeho parlamentu, člena vlády, predsedu, vedúceho, riaditeľa alebo podpredsedu ostatného ústredného orgánu štátnej správy alebo orgánu štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou, štátneho tajomníka, verejného ochrancu práv, generálneho tajomníka služobného úradu, predsedu samosprávneho kraja, primátora alebo starostu, a jeho morálne vlastnosti a doterajší život dávajú záruku, že funkciu generálneho prokurátora bude riadne a čestne vykonávať. Splnenie týchto podmienok overuje príslušný výbor národnej rady pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie.
15. Vypočutie kandidátov alebo osobný pohovor je verejný
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie kandidátov prebiehalo na Ústavnoprávnom výbore NR SR. Verejné vypočutie sa zo zákona v rámci výberového procesu na post generálneho prokurátora nevyžaduje. https://domov.sme.sk/c/22506953/o-post-generalneho-prokuratura-ma-zaujem-sedem-uchadzacov.html
16. Verejné vypočutie prebieha po zverejnení zoznamu kandidátov a príslušných dokumentov
0,25 b / 0,25 b
Zoznam kandidátov bol zverejnený organizáciou VIA IURIS. https://zadobruvolbu.sk/
17. Verejné vypočutie je vysielané naživo
0,25 b / 0,25 b
Verejné vypočutie bolo vysielané naživo na webovom sídle NR SR. https://tv.nrsr.sk/udalost/4259
18. záznam z vypočutia je dostupný online
0,25 b / 0,25 b
Záznam z verejného vypočutia je dostupný na youtube Hospodárskych novín. https://www.youtube.com/watch?v=OLxFHpw8OPU
19. kandidát prezentuje na verejnom vypočutí svoj projekt alebo víziu riadenia
0,25 b / 0,25 b
Kandidáti prezentovali na verejnom vypočutí víziu riadenia https://domov.sme.sk/c/22537408/volba-generalneho-prokuratora-vypocutie-kandidatov-minuta-po-minute.html
20. Právo klásť otázky majú aj zástupcovia verejnosti (medií, mimovládnych organizácií)
0,25 b / 0,25 b
Komisia kládla aj otázky od zástupcov verejnosti / médií. https://domov.sme.sk/c/22537408/volba-generalneho-prokuratora-vypocutie-kandidatov-minuta-po-minute.html
21. Zoznam členov komisie je zverejnený
0,13 b / 0,13 b
Ústavnoprávny výbor NR SR zastáva úlohu komisie. Jeho zloženie je zverejnené. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=155
22. Komisia je zložená zo zástupcov viacerých rôznych inštitúcií
0 b / 0,13 b
Ústavnoprávny výbor NR SR zastával úlohu komisie. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=vybory/vybor&ID=155
23. Komisia po verejnom vypočutí zverejňuje hodnotenie všetkých kandidátov s odôvodnením svojho rozhodnutia.
0 b / 0,25 b
Zverejnené boli len výsledky záverečného hlasovania. https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=udalosti/udalost&MasterID=55470
24. Každý člen komisie má právo zverejniť svoje hodnotenie aj individuálne.
0 b / 0,25 b
Individuálne hodnotenie členov komisie sa nezverejňuje.
25. V prípade voľby v NR SR je voľba verejná
0 b / 0,25 b
Pri poslednej voľbe posledného generálneho prokurátora bolo hlasovanie v NR SR tajné. https://www.nrsr.sk/web/Page.aspx?sid=schodze/informacia_denne_rokovanie_vysledok&MasterID=1145&CisObdobia=6&CisSchodze=&CPT=&Text=&DatumOd=2013-6-18 0:0:0&DatumDo=2013-6-18 23:59:59&Fulltext=False&ShowCriteria=False