Generálna prokuratúra

+Vedúca osoba
Maroš Žilinka
generálny prokurátor
od 10.12.2020
životopis
+Základné informácie

Rok vzniku: 1990

Generálna prokuratúra je ústredný štátny orgán a najvyšší orgán prokuratúry, ktorý je nadriadený ostatným prokuratúram. Na jej čele stojí generálny prokurátor. Generálna prokuratúra zabezpečuje plnenie úloh patriacich do pôsobnosti generálneho prokurátora, riadi, organizuje a kontroluje činnosť podriadených prokuratúr, dozerá na jednotné uplatňovanie zákonov a všeobecne záväzných právnych predpis podriadenými, vedie register trestov a zabezpečuje ochranu údajov uvedených v registri trestov.

+Adresa
Generálna prokuratúra
Štúrova 2
812 85 Bratislava
tel.: +421 2 20837 505
e-mail: GPSR@genpro.gov.sk
https://www.genpro.gov.sk
+Zamestnanci

Plat vedúcej osoby: 7 418 €
Priemerná mzda zamestnancov: 3 119 €

Vývoj počtu zamestnancov

História vedúcich osôb
od 10.12.2020
Maroš Žilinka
do 27.10.2020
vzdanie sa funkcie
od 17.7.2013
Jaromír Čižnár
do 16.7.2013
funkcia zanikla vymenovaním nového generálneho prokurátora
od 3.2.2011
Ladislav Tichý
do 2.2.2011
uplynutie funkčného obdobia
od 1.2.2004
Dobroslav Trnka
do 31.1.2004
uplynutie funkčného obdobia
od 1.2.1999
Milan Hanzel
do 31.1.1999
vzdanie sa funkcie
od 31.1.1995
Michal Vaľo
do 13.12.1994
vzdanie sa funkcie
od 16.11.1994
Ľudovít Hudek
do 9.11.1994
odvolanie z funkcie
od 28.8.1990
Vojtech Bacho
Ročník hodnotenia:2018 2019 2020 2021 2022 2023
HodnotenieOdporúčania
Celkové hodnotenie
78 %
22,5 b / 29 b
Veľmi dobré
I. Obsadenie a postavenie predsedu úradu
73 %
8 b / 11 b
1. Riadiaci (výkonný) orgán je zložený z viacerých osôb, alebo má radu
0 b / 1 b
Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky".
2. K obmene členov riadiaceho orgánu dochádza postupne
0 b / 0,5 b
3. Členovia riadiaceho orgánu sú obsadzovaní rôznymi spôsobmi
0 b / 0,5 b
4. Vedúci úradu alebo člen riadiaceho orgánu je navrhovaný kolektívnym orgánom
1 b / 1 b
Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."
5. Na voľbe členov riadiaceho orgánu sa podieľa viacero aktérov
1 b / 1 b
Podľa § 123 Zákon č. 350/1996 Z.z. ods.1-6 "(1) Návrhy na vymenovanie generálneho prokurátora podávajú poslanci predsedovi národnej rady písomne a odôvodnené v termíne, ktorý určí predseda národnej rady; predseda národnej rady pridelí návrhy na prerokovanie ústavnoprávnemu výboru. Súčasťou návrhu na vymenovanie je životopis a súhlas navrhovaného s kandidatúrou. Ústavnoprávny výbor predloží návrh so svojím stanoviskom predsedovi národnej rady, ktorý ho so stanoviskom ústavnoprávneho výboru navrhne na program najbližšej schôdze národnej rady. (2) Kandidáta na vymenovanie generálneho prokurátora navrhuje prezidentovi republiky národná rada. (3) Navrhnutý je kandidát, ktorý získal vo voľbách nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných poslancov. (4) Ak kandidát nebol zvolený (odsek 3), vykoná sa opakovaná voľba. (5) Na opakovanej voľbe sa zúčastnia dvaja navrhovaní, ktorí získali najväčší počet hlasov. V prípade rovnosti počtu hlasov sa na opakovanej voľbe zúčastnia všetci navrhovaní, ktorí tento počet získali. (6) Ak kandidát na vymenovanie generálneho prokurátora nebol zvolený, vykonajú sa nové voľby."
6.1 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené vzdelanostné kritériá
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.3 " Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie." Podľa § 6 Zákona č. 154/2001 Z.z. ods.1-2 "(1) Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora. (2) Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať, e) ovláda štátny jazyk, f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) nie je členom politickej strany ani politického hnutia, h) zložil odbornú justičnú skúšku, i) úspešne absolvoval výberové konanie ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1), j) súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu."
6.2 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritériá praxe
0,33 b / 0,33 b
Podľa §7 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.3 "Za generálneho prokurátora môže byť vymenovaný len prokurátor, ktorý dosiahol vek najmenej 40 rokov, ak s vymenovaním súhlasí a ak aspoň desať rokov vykonával funkciu prokurátora, sudcu alebo advokáta, z toho najmenej päť rokov funkciu prokurátora alebo sudcu. Splnenie týchto podmienok overuje národná rada pred hlasovaním o návrhu na vymenovanie". Podľa § 6 Zákona č. 154/2001 Z.z. ods.1-2 "(1) Služobný pomer prokurátora vzniká vymenovaním do funkcie prokurátora. (2) Do funkcie prokurátora možno vymenovať štátneho občana Slovenskej republiky, ktorý a) v deň vymenovania dosiahol vek najmenej 25 rokov, b) získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike4) alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, c) má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie prokurátora, d) je bezúhonný a jeho morálne vlastnosti dávajú záruku, že funkciu prokurátora bude riadne vykonávať, e) ovláda štátny jazyk, f) má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, g) nie je členom politickej strany ani politického hnutia, h) zložil odbornú justičnú skúšku, i) úspešne absolvoval výberové konanie ak tento zákon neustanovuje inak (§ 8 ods. 1), j) súhlasí s vymenovaním do funkcie prokurátora na určenú prokuratúru; súhlas musí mať písomnú formu."
6.3 Členovia riadiaceho orgánu musia spĺňať zákonom stanovené kritéria k politickej príslušnosti
0,33 b / 0,33 b
Podľa § 27 Zákona č.154/2001 Z.z. ods.1 "Pri vymenovaní do funkcie prokurátora a potom vždy k 31. marcu kalendárneho roka je prokurátor povinný podať generálnej prokuratúre písomné osvedčenie o tom, že e) nie je členom politickej strany ani politického hnutia,"
7. Pre členov riadiaceho orgán platia obmedzenia pôsobnosti po výkone funkcie
1 b / 1 b
Podľa čl. 8 Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z Obmedzenia po skončení výkonu verejnej funkcie (1) Verejnému funkcionárovi podľa čl. 2 ods. 1 písm. a), c), d), f), h), j) až m), o), q), t) až zk), ktorý v období dvoch rokov pred skončením výkonu verejnej funkcie rozhodol o poskytnutí štátnej pomoci alebo o poskytnutí alebo povolení inej podpory, výhod alebo odpustenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov alebo z individuálnych právnych aktov fyzickým osobám alebo právnickým osobám, sa počas jedného roka od skončenia výkonu verejnej funkcie zakazuje a) byť zamestnaný v pracovnom pomere alebo obdobnom pracovnoprávnom vzťahu u tých osôb, ak je jeho mesačná odmena v tomto zamestnaní vyššia ako 10-násobok minimálnej mzdy, b) byť členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tých osôb, c) byť spoločníkom, členom alebo akcionárom tých osôb, d) mať uzatvorenú zmluvu o prokúre, mandátnu zmluvu, komisionársku zmluvu, zmluvu o sprostredkovaní, zmluvu o obchodnom zastúpení, zmluvu o tichom spoločenstve alebo darovaciu zmluvu s týmito osobami, e) mať uzatvorenú zmluvu, ktorej obsahom je oprávnenie konať v mene tých osôb. Čl. 2 ods.1 : a) prezidenta Slovenskej republiky, c) členov vlády Slovenskej republiky, d) vedúcich ústredných orgánov štátnej správy, ktorí nie sú členmi vlády Slovenskej republiky, (ÚVO, PMÚ, ŠÚ) f) predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, h) generálneho prokurátora Slovenskej republiky, j) predsedu a podpredsedov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, k) štátnych tajomníkov, l) náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl SR, m) riaditeľa Slovenskej informačnej služby o) starostov obcí q) predsedov vyšších územných celkov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov t) predsedu a podpredsedu Úradu na ochranu osobných údajov, u) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu verejnoprávnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu, v) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu Sociálnej poisťovne a Všeobecnej zdravotnej poisťovne, w) generálneho riaditeľa Tlačovej agentúry Slovenskej republiky, x) členov Rady pre vysielanie a retransmisiu a riaditeľa jej kancelárie, y) členov regulačnej rady, z) predsedu Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, za) predsedu Poštového úradu, zb) štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu obchodných spoločností so stopercentnou majetkovou účasťou štátu, zc) riaditeľa štátneho podniku a členov dozornej rady štátneho podniku, ktorých do funkcie ustanovuje štát, a zd) členov Rady Slovenskej televízie a členov Rady Slovenského rozhlasu, ze) generálneho riaditeľa Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky, zf) predsedu správnej rady Ústavu pamäti národa, zg) generálneho riaditeľa Železníc Slovenskej republiky, zh) členov štatutárneho orgánu Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, zi) predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, zj) členov výkonného výboru Fondu národného majetku Slovenskej republiky, zk) predsedu a podpredsedu Poštového regulačného úradu.
8. Dĺžka mandátu členov riadiaceho orgánu je časovo ohraničená
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.2 "Funkčné obdobie generálneho prokurátora je sedem rokov; začína plynúť dňom zloženia sľubu generálnym prokurátorom."
9. Rovnaká osoba sa môže o výkon funkcie uchádzať najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
1 b / 1 b
Podľa § 7 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.2 "Tá istá osoba nemôže byť opakovane vymenovaná za generálneho prokurátora."
10. Zákon ustanovuje podmienku verejného vypočutia uchádzačov o funkciu
0 b / 1 b
11. Životopisy najvyšších predstaviteľov sú verejne prístupné (na oficiálnej webovej stránke inštitúcie, na základe žiadosti boli sprístupnené, alebo sú prístupné inde na internete)
1 b / 1 b
generálny prokurátor Slovenskej republiky - JUDr. Jaromír Čižnár https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/generalny-prokurator-slovenskej-republiky-34d1.html prvý námestník generálneho prokurátora Slovenskej republiky - JUDr. Viera Kováčiková https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/prvy-namestnik-generalneho-prokuratora-slovenskej-republiky-3a28.html námestník generálneho prokurátora pre netrestný úsek - JUDr. Vladimíra Klimentová https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/namestnik-generalneho-prokuratora-pre-netrestny-usek-3a03.html námestník generálneho prokurátora - JUDr. Jozef Szabó https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/namestnik-generalneho-prokuratora-2095.html špeciálny prokurátor - JUDr. Dušan Kováčik https://www.genpro.gov.sk/generalna-prokuratura-sr/zivotopisy-veducich-predstavitelov-generalnej-prokuratury-slovenskej-republiky/specialny-prokurator-20a9.html
12. Vedúci úradu alebo člen orgánu nevykonával žiadnu politickú funkciu v období 2 rokov pred začatím výkonu funkcie
1 b / 1 b
II. Odvolanie vedúceho úradu
100 %
4 b / 4 b
1.3 Odvolanie vedúceho úradu je možné iba v prípade právoplatného rozsudku súdu alebo výkonu nezlučiteľnej funkcie
3 b / 3 b
Podľa §8 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.3-4 (3) Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (4) Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie." Podľa § 124 Zákona č. 350/1996 Z.z. ods.1-2 "(1) Návrh na odvolanie generálneho prokurátora môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne návrh na odvolanie generálneho prokurátora so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Generálnemu prokurátorovi musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie. (2) Návrh na odvolanie generálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Návrh na odvolanie generálneho prokurátora podáva národná rada prezidentovi republiky."
2. Na odvolanie vedúceho úradu je potrebná interakcia viacerých aktérov
1 b / 1 b
Podľa §8 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.3-4 "(3) Národná rada navrhne prezidentovi Slovenskej republiky, aby generálneho prokurátora odvolal z funkcie, ak generálny prokurátor a) bol právoplatným rozhodnutím súdu pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená, b) stratil štátne občianstvo Slovenskej republiky, c) bol právoplatným rozhodnutím súdu odsúdený za spáchanie trestného činu, d) stal sa členom politickej strany alebo politického hnutia, e) začal vykonávať funkciu alebo činnosť, ktorá je nezlučiteľná s výkonom funkcie prokurátora, f) nie je spôsobilý zo zdravotných dôvodov vykonávať svoju funkciu po čas dlhší ako jeden rok, g) spáchal čin, ktorý je podľa právoplatného rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd“) vydaného v disciplinárnom konaní nezlučiteľný s výkonom funkcie generálneho prokurátora, h) nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. (4) Generálny prokurátor je odvolaný z funkcie dňom nasledujúcim po dni, keď mu bolo doručené rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky o odvolaní z funkcie. Podľa § 124 Zákona č. 350/1996 Z.z. ods.1-2 "(1) Návrh na odvolanie generálneho prokurátora môže písomne podať najmenej pätina poslancov. Návrh sa podáva ústavnoprávnemu výboru, ktorý ho so svojím stanoviskom predloží predsedovi národnej rady. Predseda národnej rady navrhne návrh na odvolanie generálneho prokurátora so stanoviskom ústavnoprávneho výboru na program najbližšej schôdze národnej rady. Generálnemu prokurátorovi musí byť umožnené vyjadriť sa o návrhu na jeho odvolanie." (2) Návrh na odvolanie generálneho prokurátora je schválený, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Návrh na odvolanie generálneho prokurátora podáva národná rada prezidentovi republiky."
III. Suverenita a ukotvenie v Ústave SR alebo ústavnom zákone
80 %
7,2 b / 9 b
1.1 Inštitúcia má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone SR
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 149 a 150 Ústavy SR 460/1992 "PROKURATÚRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čl. 149 Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu. Čl. 150 Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."
1.2 Spôsob obsadzovania funkcie vedúceho úradu má právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 150 Ústavy SR 460/1992 "Na čele prokuratúry je generálny prokurátor, ktorého vymenúva a odvoláva prezident Slovenskej republiky na návrh Národnej rady Slovenskej republiky."
1.4 Na zvolenie vedúceho úradu alebo člena orgánu je potrebná ústavná väčšina
0 b / 0,4 b
1.5 Spôsob tvorby rozpočtu inštitúcie je ukotvený v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0 b / 0,4 b
1.6 Kompetencie inštitúcie majú právny základ v Ústave SR alebo v Ústavnom zákone
0,4 b / 0,4 b
Podľa čl. 149 Ústavy SR 460/1992 "Prokuratúra Slovenskej republiky chráni práva a zákonom chránené záujmy fyzických a právnických osôb a štátu."
2. Inštitúcia sa nachádza mimo priamej hierarchie vlády (ostatné ústredné orgány štátnej správy)
1 b / 1 b
Podľa §2 Zákona č. 153/2001 Z.z. "Postavenie prokuratúry Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti."
3. Inštitúcia je suverénna pri svojom rozhodovaní v konaniach
1 b / 1 b
Podľa §2 Zákona č. 153/2001 Z.z. "Postavenie prokuratúry Prokuratúra je samostatná hierarchicky usporiadaná jednotná sústava štátnych orgánov na čele s generálnym prokurátorom, v ktorej pôsobia prokurátori vo vzťahoch podriadenosti a nadriadenosti."
4. Rozpočet inštitúcie tvorí samostatnú rozpočtovú kapitolu
1 b / 1 b
Podľa §38 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods. 1-2 "(1) Prokuratúru tvoria tieto štátne orgány: a) generálna prokuratúra, ktorej osobitnou súčasťou s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky je Úrad špeciálnej prokuratúry (§ 55b až 55l), b) krajské prokuratúry, c) okresné prokuratúry. (2) Krajské prokuratúry sú rozpočtové organizácie, ktoré sú svojimi príjmami a výdavkami zapojené na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly generálnej prokuratúry. Okresné prokuratúry sú preddavkové organizácie zapojené na rozpočet krajských prokuratúr."
5. Financovanie inštitúcie je založené na viacerých zdrojoch (okrem prostriedkov EÚ)
0 b / 1 b
6. Štatút úradu a organizačný poriadok je schvaľovaný v rámci inštitúcie
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-3 "(1) Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. (2) Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry. (3) Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis." Podľa § 12 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1 "Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, príkazy, pokyny a ďalšie služobné predpisy z vlastnej iniciatívy, na základe návrhov podriadených prokurátorov a zamestnancov prokuratúry alebo podnetov fyzických osôb a právnických osôb."
7. Obsadzovanie funkcie zástupcu vedúceho úradu nie je vo výhradnej kompetencii Vlády SR
1 b / 1 b
Podľa § 9 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-6 "(1) Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora, ak nový generálny prokurátor ešte nezložil sľub, a a) doterajší generálny prokurátor zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho, b) doterajšiemu generálnemu prokurátorovi v dôsledku vzdania sa funkcie generálneho prokurátora alebo odvolania z funkcie generálneho prokurátora zaniklo oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora. (2) Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 1 až vtedy, keď zloží sľub nový generálny prokurátor. (3) Generálneho prokurátora zastupuje a počas zastupovania generálneho prokurátora vykonáva funkciu generálneho prokurátora v plnom rozsahu práv a povinností generálneho prokurátora prvý námestník generálneho prokurátora aj vtedy, ak a) generálny prokurátor dočasne stratí oprávnenie vykonávať funkciu generálneho prokurátora z dôvodu pozastavenia výkonu funkcie prokurátora, b) generálny prokurátor svoju funkciu po čas dlhší ako 30 dní nevykonáva. (4) Prvému námestníkovi generálneho prokurátora zanikne oprávnenie podľa odseku 3 až vtedy, keď sa ujme výkonu svojej funkcie generálny prokurátor. (5) V ostatných prípadoch prvý námestník generálneho prokurátora zastupuje generálneho prokurátora v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor. (6) Ak tento zákon v § 16b neustanovuje inak, generálneho prokurátora môže zastupovať aj iný prokurátor v rozsahu, ktorý určí generálny prokurátor."
8. Na obsadzovaní iných vedúcich funkcionárov a zamestnancov sa nepodieľajú iní aktéri
1 b / 1 b
Podľa §10 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1-3 "(1) Generálny prokurátor riadi a kontroluje činnosť prokuratúry na všetkých stupňoch. (2) Generálny prokurátor na plnenie úloh vydáva príkazy, pokyny a iné služobné predpisy, ktoré sú záväzné pre všetkých prokurátorov, právnych čakateľov prokuratúry, asistentov prokurátorov a ostatných zamestnancov prokuratúry. (3) Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, o ktorých to ustanovuje všeobecne záväzný právny predpis." Podľa § 12 Zákona č. 153/2001 Z.z. ods.1 "Generálny prokurátor vydáva právne a organizačné akty, ktoré sa uverejňujú v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, príkazy, pokyny a ďalšie služobné predpisy z vlastnej iniciatívy, na základe návrhov podriadených prokurátorov a zamestnancov prokuratúry alebo podnetov fyzických osôb a právnických osôb."
IV. Platy
67 %
3,33 b / 5 b
1.1 Priemerný hrubý mesačný príjem najvyššie postaveného vedúceho zamestnanca
1,54 b / 2 b
Priemerný plat generálneho prokurátora vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
1.2 Priemerný hrubý mesačný príjem podpredsedov a ostatných vysokých funkcionárov
0,8 b / 1 b
Priemerný plat námestníka generálneho prokurátora a špeciálneho prokurátora vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)
2. Priemerný hrubý mesačný príjem zamestnancov
0,99 b / 2 b
Priemerný plat zamestnanca Generálnej prokuratúry vrátane miezd, odmien, paušálnych náhrad a iných finančných plnení s výkonom funkcie alebo za výkon pracovnej činnosti za rok 2018 (čím vyšší plat, tým vyšší bodový zisk)